Planschade

Planschade is financiële schade die een persoon of een bedrijf lijdt als gevolg van een planologische (ruimtelijke) maatregel. Zo’n maatregel is in de meeste gevallen een wijziging van het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan.

DigiD Logo

Log in met DigiD

Aanvragen
eHerkenning logo

Log in met E-herkenning

Aanvragen

Let op:
U krijgt een brief over hoe u kunt betalen. U betaalt het bedrag binnen 4 weken. Het overmaken van het bedrag is verplicht voor het in behandeling nemen van de aanvraag. Dit bedrag krijgt u terug als op uw verzoek geheel of gedeeltelijk positief wordt beslist.

U ontvangt binnen 4 weken een ontvangstbevestiging. Daarin staat hoe de procedure verder verloopt.

Houdt er rekening mee dat de behandeling van een planschadeaanvraag langer dan een jaar kan duren voordat het volledig is afgerond.

U kunt planschade aanvragen vanaf het moment dat er een wijziging in het bestemmingsplan of omgevingsvergunning onherroepelijk (definitief) is geworden, tot maximaal 5 jaar daarna.

U komt mogelijk in aanmerking voor planschade als:

  • Uw woning, bedrijf, opstallen of gronden in waarde zijn gedaald door een planologische maatregel.
  • Uw inkomen is gedaald door een planologische maatregel

Waardevermindering van uw woning, bedrijf, opstallen of gronden kan ontstaan door bijvoorbeeld:

  • beperking van uw privacy
  • beperking van uw uitzicht
  • beperking van zonlicht
  • toename van geluidsoverlast
  • toename van lichtoverlast
  • toename van geuroverlast
  • vermindering van de bereikbaarheid
  • verkeers- en parkeerhinder

De gemeente schakelt een onafhankelijk adviseur in die onderzoekt of er sprake is van planschade.