Kindermishandeling en huiselijk geweld

Gaat het niet goed binnen uw gezin? Of maakt u zich zorgen om een ander gezin? Dan kunt u altijd contact opnemen met Veilig Thuis.

Voor (anoniem) advies en/of het melden van huiselijk geweld of kindermishandeling bel: 0800 2000.

Het stoppen van geweld lukt meestal niet zonder hulp. Daarom moeten we elkaar steunen en helpen.

Bij huiselijk geweld en kindermishandeling denk je al snel aan lichamelijke mishandeling. Maar er kan ook sprake zijn van psychische mishandeling, verwaarlozing of financiële uitbuiting.

Het kan voorkomen bij kinderen, volwassen of ouderen.

Voorbeelden zijn:

 • Verwaarlozing, niet zorgen voor eten, drinken of (schone)kleding;
 • Psychisch geweld, ofwel geestelijke mishandeling, denk bijvoorbeeld aan uitschelden, vernederen, spullen kapot maken etc.
 • Fysieke mishandeling, zoals schoppen of slaan;
 • Seksueel geweld, zoals ongewild aanraken of seks tegen je zin;
 • (Dreiging van) eerwraak of huwelijksdwang. Als je tegen je zin moet trouwen of niet mag scheiden;
 • Financiële uitbuiting.

Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld en komt voor in alle culturen en op alle leeftijden. Er over praten of hulp zoeken is vaak moeilijk, maar de enige manier om de situatie te veranderen.

Heeft u hulp nodig? Neem contact op met Veilig Thuis: 0800 2000

Het is belangrijk dat er hulp komt, want geweld stopt niet vanzelf. Iemand moet de eerste stap zetten. Meld huiselijk geweld of kindermishandeling bij Veilig Thuis Noord-Holland Noord. Bel 0800 2000 (gratis, 24/7 bereikbaar).

In geval van direct levensgevaar, bel 112

U kunt uw vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling ook bespreken met betrokkenen. Zo kunt u samen kijken welke stappen er gezet moeten worden.

Tips om geweld te bespreken vindt u op Ikvermoedhuiselijkgeweld.nl.

Blijft u ook alert op signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling? Dit kan gebeuren binnen uw gezin, bij uw buren, collega’s, kennissen en vrienden. Samen kunnen we geweld stoppen.

Loopt bij u thuis de spanning op? Blijf er dan niet alleen mee rondlopen maar bespreek dit met anderen en zoek hulp.

Tips:

 • Praat met iemand die u vertrouwt. Blijf contact houden met vrienden en familie.
 • Neem contact op met uw eigen huisarts, hulpverlener of de jeugd en gezinscoach.
 • Bel met mensen die u vertrouwt of maak een ommetje.

Organisaties die u hulp bieden:

Voor kinderen:

De Kindertelefoon, tel: 0800 0432

Voor jongeren:

Neem contact op met het jongerenwerk bij jou in de wijk.

Volwassenen:

Mind korrelatie, tel: 0900 1450

De Luisterlijn, tel: 0900 0767

113 zelfmoordpreventie, tel: 0900 113

Heeft u (ernstige) zorgen over de ontwikkeling van een kind of jongere? Dan kunt u contact opnemen met de Jeugd en Gezinscoach.

 • Binnen kantooruren

Bel 14 072 en vraag naar de jeugd- en gezinscoaches Alkmaar

 • Buiten kantooruren

Heeft u buiten kantooruren te maken met een crisissituatie waar een kind of jongere bij betrokken is?

Bel de Crisisdienst Jeugd NHN voor iedereen tot 18 jaar. Dit kan via: 088 77 78 887 of bel de politie: 112 of 0900 8844

Maakt u zich zorgen om iemand? Als professional kunt u voor advies of het doen van een melding(anoniem) bellen met Veilig thuis. U belt daarvoor naar 0800 2000 Dit nummer is dag en nacht bereikbaar, zeven dagen in de week.

De Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals te handelen. Bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis. En of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Meer informatie over werken met de Meldcode vindt u op de pagina over de meldcode van de Rijksoverheid.

Als u twijfels heeft of u wilt overleggen met een expert dan kunt u Veilig Thuis bellen voor consultatie.

De professionals binnen de gemeente Alkmaar werken verplicht met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Deze meldcode is bedoeld om volgens een stappenplan acties te ondernemen. Als we we signalen opvangen van een situatie waarin huiselijk geweld, of ouderen- of kindermishandeling speelt. Wij willen deze situaties zo snel mogelijk herkennen en daarna snel de juiste hulp inzetten. Hiermee helpen we om het huiselijk geweld en de kindermishandeling te stoppen.

Keurmerk meldcode

De gemeente Alkmaar is voldoende toegerust om met de meldcode te werken en heeft het keurmerk meldcode toegekend gekregen.

keurmerk meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord (VIN)

Gezinnen hebben in hun leven te maken met (zorg)professionals. Bijvoorbeeld: jeugdverpleegkundige, intern begeleider, (huis)arts, gezinscoach, jongerenwerker, psychiatrisch verpleegkundige, schuldhulpverlener en/of maatschappelijk werker. Niet altijd kennen de verschillende professionals elkaar. De verwijsindex zorgt ervoor dat deze professionals met elkaar in contact kunnen komen als dat nodig is. Ze kunnen dan met elkaar en het gezin overleggen en werken niet langs elkaar heen. In Noord-Holland Noord heet de verwijsindex Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord (VIN).

VIN is een digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat hij betrokken is bij een jeugdige tot 23 jaar. Een andere professional kan ook zijn betrokkenheid bij deze jeugdige of een broer(tje) of zus(je) tonen. Door een signaal af te geven in VIN, ontstaat er een ‘match’.

Na een match krijgen de professionals een berichtje met elkaars contactgegevens. Hierdoor kunnen zij met elkaar en het gezin overleggen. Op deze manier wordt een kind en/of het gezin het beste ondersteund.

VIN is alleen toegankelijk voor professionals die daarvoor bevoegd zijn. In de regio Noord-Holland Noord zijn verschillende organisaties aangesloten op VIN. Zoals: de GGD, scholen, kinderopvang, (huis)artsen, maatschappelijk werk, wijkteams, jeugdhulpinstellingen enzovoorts.

In een kort filmpje (YouTube) wordt uitgelegd hoe het werkt.

Wij werken met VIN

Om ervoor te zorgen dat professionals kunnen samenwerken, maken wij gebruik van VIN. Dit maakt dat er een snellere en betere afstemming is rondom de inzet van ondersteuning.

Meer informatie

Wilt u meer weten over VIN? Kijk dan op de website Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord www.vroegsamenwerken.nl

 

Geweld hoort nergens thuis’ (2019 – 2021) De ministeries van Justitie en Veiligheid en VWS hebben samen met de VNG dit meerjarenprogramma gestart.

Het doel van het programma is: ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade van geweld te beperkten en de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, duurzaam te doorbreken’.

Om dit doel te bereiken zijn er 3 belangrijke veranderingen nodig:

 1. Eerder en beter in beeld
 2. Geweld stoppen en duurzaam oplossen
 3. Meer aandacht voor specifieke doelgroepen.

Voor elke verandering  moeten verschillende dingen gedaan worden. Per regio wordt bepaald waar nu aandacht naar toe gaat.

Elke regio heeft een projectleider aangesteld die het programma samen met de betrokken maatschappelijke organisaties op gaat pakken.

Voor meer informatie over het programma, zie de webpagina van het VNG over Geweld hoort nergens thuis.