Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT)

De IT voorwaarden vindt u op de site van de VNG: GIBIT .

Algemene inkoopvoorwaarden

Versie 2.0 (december 2010) Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Alkmaar op 18 januari 2011.

Inhoudsopgave

1. Definities

2. Toepasselijkheid Algemene inkoopvoorwaarden

3. Geldigheid Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

4. Onderwerp en reikwijdte van de Overeenkomst

5. Levering, Installatie, Acceptatietest en Oplevering

6. Onderhoud

7. Boete

8. Personeel dat belast is met de uitvoering van de Overeenkomst

9. Overleg en rapportage

10. Documentatie en verpakking

11. Opleidingen

12. Garantie

13. Prijzen en tarieven

14. Meerwerk

15. Facturering en betaling

16. Onderaanneming

17. Overdracht van eigendom en risico

18. Intellectuele eigendomsrechten

19. Geheimhouding

20. Aansprakelijkheid

21. Belastingen en sociale lasten

22. Verzekering

23. Ontbinding

24. Overmacht

25. Overdracht van rechten en verplichtingen

26. Toepassing Wet BIBOB

27. Geschillen en toepasselijk recht

Algemene inkoopvoorwaarden Gemeente Alkmaar versie 2.0 (december 2010)
Artikel 1. Definities In deze Algemene inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen met een beginhoofdletter gebruikt en als volgt gedefinieerd:

Aanbod/Aanbieding(en): schriftelijke of elektronische offerte(s) van Leverancier voor de door de Gemeente Alkmaar gevraagde Zaken en/of Diensten.

Acceptatietest: de procedure van keuring en testen waarmee kan worden aangetoond dat de Zaken en/of Diensten alsmede het Resultaat voldoet aan het bepaalde in de Overeenkomst.

Algemene inkoopvoorwaarden: deze inkoopvoorwaarden, die van toepassing zijn op de inkoop van Zaken en/of Diensten door de Gemeente Alkmaar en deel uitmaken van iedere Overeenkomst.

Beroepsfout: tekortkomingen zoals vergissingen, onachtzaamheden, nalatigheden, verzuimen, en onjuiste adviezen die een vakbekwame en zorgvuldige Leverancier onder de gegeven omstandigheden met inachtneming van normale oplettendheid en bij een normale vakkennis en normale wijze van vakuitoefening, behoort te vermijden.

Diensten: alle door Leverancier op basis van de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden met een inspannings- of resultaatsverplichting, waaronder Levering en Installatie.

Documentatie: bij voorkeur in de Nederlandse taal gedetailleerde gebruikershandleidingen en functionele-, beheers- en technische beschrijvingen, die de Gemeente Alkmaar in staat zullen stellen de geleverde Zaken en/of Diensten alsmede het Resultaat te (doen) gebruiken en te (doen) onderhouden op hetzelfde niveau als waartoe Leverancier in staat is.

Elektronisch: via digitale weg.

Fatale termijn: een nadrukkelijk als zodanig door partijen overeengekomen termijn bij overschrijding waarvan de partij ten aanzien van wie de termijn is gesteld terstond, dat wil zeggen zonder ingebrekestelling, in verzuim geraakt.

Gebrek(en): het niet of niet volledig voldoen van de Zaken, Diensten en/of Resultaat aan de overeengekomen en algemeen gebruikelijke eisen, specificaties, eigenschappen of functionaliteiten vanwege constructie-, materiaal-, fabricage-, en/of ontwerpfouten dan wel andere fouten, welke zijn ontstaan anders dan door toedoen van de Gemeente Alkmaar.

Gemeente Alkmaar: de rechtspersoon Alkmaar waaronder één of meer van haar organisatieonderdelen.

Installatie: het zodanig opstellen, installeren, aansluiten en aanpassen van de Zaken dat deze beantwoorden aan de overeengekomen eisen, specificaties en functionaliteiten en gereed zijn voor gebruik door de Gemeente Alkmaar.

Intellectuele eigendomsrechten: het geheel van industriële eigendomsrechten (octrooi-, merken en tekeningen- of modellenrecht) en auteursrechten die rusten op de Zaken en/of Diensten, alsmede op het Resultaat.

Leverancier: de (contractuele) wederpartij van de Gemeente Alkmaar.

Levering: het ter beschikking stellen van Zaken en het verrichten van daarbij behorende Diensten dan wel het verrichten van Diensten en het ter beschikking stellen van daarbij behorende Zaken ten behoeve van de Gemeente Alkmaar.

Onderaannemer(s): derden welke behoren tot een andere rechtspersoon dan Leverancier en die door Leverancier onder zijn verantwoordelijkheid worden ingezet voor (gedeeltelijke) uitvoering van de Overeenkomst.

Oplevering: onvoorwaardelijke acceptatie door de Gemeente Alkmaar van de door Leverancier geleverde Zaken en/of Diensten, alsmede het Resultaat.

Overeenkomst(en): de afzonderlijk schriftelijk vastgelegde afspraken tussen de Gemeente Alkmaar en Leverancier betreffende de Levering van Zaken en/of Diensten en het overeengekomen Resultaat, waarop deze Algemene inkoopvoorwaarden (aanvullend) van toepassing zijn.

Partijen: Leverancier en de Gemeente Alkmaar.

Personeel van Leverancier: alle natuurlijke personen, al dan niet in dienst van Leverancier, die door Leverancier ingezet worden bij de uitvoering van de Overeenkomst, niet zijnde Personeel van Gemeente Alkmaar.

Personeel van Gemeente Alkmaar: alle natuurlijke personen, al dan niet in dienst van de Gemeente Alkmaar, die door de Gemeente Alkmaar ingezet worden bij de uitvoering van de Overeenkomst, niet zijnde Personeel van Leverancier.

Prestatie: het door wederpartij te leveren product, de door deze uit te voeren opdracht of het door deze te verstrekken Gebruiksrecht dan wel een combinatie daarvan, waaronder begrepen materialen en Documentatie.

Resultaat: het samenwerkend geheel van Zaken en/of Diensten dat voldoet aan het bepaalde in de Overeenkomst.

Zaken: door Leverancier op basis van de Overeenkomst te leveren roerende goederen en bijbehorende materialen, alsmede de bijbehorende Documentatie. Werkdag(en): kalenderdagen, behoudens weekenden en algemeen erkende internationale en Nederlandse feestdagen, 8 oktober en de door de Gemeente Alkmaar aangewezen brugdagen.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene inkoopvoorwaarden 1. Deze Algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle: – Schriftelijke of elektronische offerteaanvragen en opdrachten van de Gemeente Alkmaar; – Aanbiedingen van Leverancier; en – Overeenkomsten tussen Partijen, met betrekking tot de Levering van Zaken en/of Diensten door Leverancier aan de Gemeente Alkmaar. 2. De door Leverancier gehanteerde algemene (verkoop)voorwaarden dan wel algemene (verkoop)voorwaarden van derden of van Onderaannemers zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op: – Schriftelijke of elektronische offerteaanvragen en opdrachten van de Gemeente Alkmaar; – Aanbiedingen van Leverancier; en – Overeenkomsten tussen Partijen, met betrekking tot de Levering van Zaken en/of Diensten door Leverancier aan de Gemeente Alkmaar. 3. Afwijkingen van deze Algemene inkoopvoorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. 4. De nietigheid, vernietiging, of de ontoepasbaarheid van een bepaling van deze Algemene inkoopvoorwaarden en/of Overeenkomst is niet van invloed op de geldigheid of de toepasbaarheid van de overige bepalingen van deze Algemene inkoopvoorwaarden en/of Overeenkomst. Partijen verbinden zich de nietige of vernietigde bepalingen of ontoepasbaar gebleken bepalingen zo spoedig mogelijk te wijzigen of te vervangen door geldige bepalingen die het beoogde doel van de oorspronkelijke bepalingen benaderen.

Artikel 3. Geldigheid Aanbod en totstandkoming Overeenkomst 1. Het Aanbod van Leverancier is onherroepelijk gedurende een termijn van 30 (dertig) kalenderdagen nadat het de Gemeente Alkmaar heeft bereikt, tenzij de offerteaanvraag van de Gemeente Alkmaar een afwijkende termijn bepaalt. Indien de offerteaanvraag een sluitingsdatum noemt voor het indienen van een Aanbieding dan vangt de termijn van 30 (dertig) kalenderdagen aan op deze sluitingsdatum. 2. De Overeenkomst komt tot stand door: a. schriftelijke of elektronische aanvaarding door de Gemeente Alkmaar van het Aanbod; dan wel b. door ondertekening van de contractuele voorwaarden die Partijen onderling overeenkomen. 3. Indien de schriftelijke of elektronische aanvaarding als bedoeld in lid 2 sub a van dit artikel na afloop van de in lid 1 bedoelde termijn wordt verzonden of indien deze schriftelijke of elektronische aanvaarding op meer dan ondergeschikte punten afwijkt van het Aanbod, dan komt de Overeenkomst overeenkomstig deze schriftelijke of elektronische aanvaarding tot stand tenzij de Leverancier deze aanvaarding binnen 10 (tien) Werkdagen na dagtekening schriftelijk of elektronisch verwerpt. 4. Indien de Leverancier geen Aanbod heeft gedaan, komt de Overeenkomst tot stand doordat de Leverancier een opdracht van de Gemeente Alkmaar binnen 10 (tien) Werkdagen na dagtekening middels een schriftelijke of elektronische opdrachtbevestiging aanvaardt. Deze opdrachtbevestiging dient de Gemeente Alkmaar bereikt te hebben binnen de voornoemde termijn van 10 (tien) Werkdagen, tenzij in de opdracht een andere termijn is bepaald. 5. De Gemeente Alkmaar is gerechtigd om de opdracht als omschreven in lid 4 te annuleren tot het moment waarop de Leverancier de opdracht heeft aanvaard. 6. De kosten die gemoeid zijn met het opstellen en uitbrengen van de gevraagde Aanbieding zijn voor rekening van de Leverancier.

Artikel 4. Onderwerp en reikwijdte van de Overeenkomst 1. Het onderwerp en de reikwijdte van de Overeenkomst wordt bepaald door enerzijds de offerteaanvraag dan wel de opdracht van de Gemeente Alkmaar en anderzijds het Aanbod dan wel de opdrachtbevestiging van de Leverancier. Daarnaast geldt dat het onderwerp en de reikwijdte van de Overeenkomst wordt bepaald door de tussen Partijen specifiek overeengekomen contractuele voorwaarden en het bepaalde in deze Algemene inkoopvoorwaarden. 2. Indien door Partijen tekeningen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften, e.d. ter beschikking worden gesteld bij haar offerte (aanvraag), opdracht of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst dan maken dezen deel uit van de Overeenkomst. 3. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst de medewerking van Personeel van Gemeente Alkmaar is vereist dient de aard en de omvang van deze medewerking duidelijk beschreven te staan in de Aanbieding. 4. Wijzigingen in de Overeenkomst zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk tussen de daartoe handelingsbevoegde personen van Partijen zijn overeengekomen. Een door beide Partijen ondertekend document in de vorm van een addendum, met daarin opgenomen de wijziging(en) zal aan de Overeenkomst worden gehecht en hiervan integraal deel uitmaken. Ingeval van strijdigheid tussen het bepaalde in het addendum en de Overeenkomst geldt het bepaalde in het (meest recente) addendum.

Artikel 5. Levering, Installatie, Acceptatietest en Oplevering 1. Levering vindt plaats op het in de Overeenkomst genoemde tijdstip of binnen de in de Overeenkomst genoemde (leverings)termijn(en) en op de overeengekomen locatie. 2. Indien dit noodzakelijk is voor de goede werking van de geleverde Zaken draagt Leverancier tevens zorg voor de Installatie. 3. Na Levering en eventuele Installatie vergewist Leverancier zich ervan dat de Zaken, Diensten alsmede het Resultaat beantwoordt aan de Overeenkomst. Voorts kan de Gemeente Alkmaar binnen 10 (tien) Werkdagen, nadat de Installatie gereed is, de Zaken en/of Diensten alsmede het Resultaat aan een Acceptatietest onderwerpen teneinde vast te stellen of voldaan is aan hetgeen is overeengekomen tussen Partijen. Indien de Gemeente Alkmaar de Zaken, Diensten en het Resultaat onvoorwaardelijk accepteert is sprake van Oplevering. Indien de Gemeente Alkmaar de Zaken, Diensten en/of het Resultaat niet of voorwaardelijk accepteert neemt Leverancier alle noodzakelijke maatregelen, waaronder aanpassing of vervanging van de Zaken en/of Diensten, die ertoe zullen leiden dat de Gemeente Alkmaar alsnog, binnen 5 (vijf) Werkdagen, nadat de noodzakelijke maatregelen zijn getroffen, bij de tweede Acceptatietest, de Zaken, Diensten alsmede het Resultaat onvoorwaardelijk kan accepteren en sprake is van Oplevering. Van iedere Acceptatietest wordt door de Gemeente Alkmaar een schriftelijk proces-verbaal opgesteld met daarin duidelijk aangegeven of sprake is van onvoorwaardelijke acceptatie of niet, alsmede de onderdelen die niet zijn geaccepteerd. Indien Levering en eventuele Installatie geschiedt in delen geldt het bepaalde in dit lid 3 ten aanzien van de Acceptatietesten voor iedere deellevering, al dan niet na Installatie van dat betreffende deel. 4. Met in acht name van de in het vorige lid genoemde procedure en termijnen draagt Leverancier de verantwoordelijkheid voor een dusdanige planning dat Oplevering uiterlijk plaatsvindt op de datum als vastgelegd in de Overeenkomst. 5. De Leverancier dient dreigende overschrijdingen van het tijdstip van Levering, de leveringstermijn of de datum van Oplevering onverwijld schriftelijk of elektronisch te melden aan de Gemeente Alkmaar. Deze melding laat onverlet de eventuele gevolgen van deze overschrijding ingevolge de Overeenkomst (waaronder het betalen van een boete) of wettelijke bepalingen, die gelden bij een toerekenbare tekortkoming. Hiertoe behoort recht van de Gemeente Alkmaar om voor rekening van Leverancier alle noodzakelijke maatregelen te (laten) treffen en werkzaamheden te (laten) verrichten teneinde tot een juiste uitvoering van de Overeenkomst te komen. 6. Indien de Leverancier op enigerlei wijze vervroegd de Levering wenst na te komen, is daarvoor de schriftelijke instemming van de Gemeente Alkmaar vereist. Indien vervroegd wordt nagekomen, zal betaling in beginsel plaatsvinden alsof de oorspronkelijke termijn(en) word(en) aangehouden, tenzij Partijen in de Overeenkomst hierover afwijkende afspraken hebben gemaakt. 7. De Gemeente Alkmaar heeft het recht de Levering uit te stellen. De Leverancier zal in dit geval de Zaken deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren. De kosten hiervan komen voor rekening van de Gemeente Alkmaar.

Artikel 6. Onderhoud 1. Indien de door Leverancier te verrichten werkzaamheden tevens onderhoud omvat dan staat de wijze waarop dit onderhoud dient te worden uitgevoerd nader beschreven in de Overeenkomst. 2. Het onderhoud wordt uitgevoerd vanaf het moment van Oplevering als bedoeld in artikel 5 (Levering, Installatie, Acceptatietest en Oplevering) van deze Algemene inkoopvoorwaarden en voor de duur tot en met het einde van de Overeenkomst. 3. Leverancier houdt de Gemeente Alkmaar schriftelijk op de hoogte van alle tijdens het onderhoud in de Zaken aangebrachte wijzigingen, van welke aard dan ook. Artikel 7. Boete 1. Indien Oplevering niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is de Leverancier aan de Gemeente Alkmaar zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een onmiddellijke en direct opeisbare boete verschuldigd van 0,5% van de totaal waarde van de Overeenkomst, vermeerderd met de omzetbelasting, voor elke kalenderdag dat de tekortkoming voortduurt, tot een maximum van 10% van de totaal waarde van de Overeenkomst. Bovendien komen de kosten van een eventuele door de Gemeente Alkmaar als gevolg daarvan geheel of gedeeltelijk te herhalen Acceptatietest volledig voor rekening van Leverancier. Indien Oplevering blijvend onmogelijk is geworden is de boete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd. 2. Indien Leverancier zijn verplichtingen zoals bedoeld in artikel 18 (Intellectuele eigendomsrechten) en artikel 19 (Geheimhouding) van deze Algemene inkoopvoorwaarden niet nakomt is de Leverancier een direct opeisbare boete verschuldigd aan de Gemeente Alkmaar van 50.000 Euro per gebeurtenis. 3. Indien de Gemeente Alkmaar op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid aansprakelijk wordt gesteld is de Leverancier, vanwege niet nakoming van het bepaalde in artikel 21 (Belastingen en sociale lasten) van deze Algemene inkoopvoorwaarden haar een direct opeisbare boete van 5.000 Euro verschuldigd. 4. Het bepaalde in lid 1 tot en met 3 van dit artikel is slechts van toepassing voor zover geen sprake is van overmacht of voor zover de vertraging dan wel de niet nakoming niet is veroorzaakt door een aantoonbare en toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Gemeente Alkmaar. 5. De boete komt de Gemeente Alkmaar toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder mede begrepen: a. haar vordering tot nakoming van de verplichtingen onder de Overeenkomst; b. haar recht op schadevergoeding; c. haar recht op ontbinding. 6. De boete wordt verrekend met de door de Gemeente Alkmaar aan Leverancier verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan.

Artikel 8. Personeel dat belast is met de uitvoering van de Overeenkomst 1. Het Personeel van Leverancier heeft voldoende kennis en ervaring met betrekking tot de Levering van Zaken en/of Diensten en heeft voldoende bekendheid met de organisatie van de Gemeente Alkmaar 2. De Gemeente Alkmaar heeft het recht het Personeel van Leverancier aan een goedkeuring te onderwerpen. Ten behoeve van de goedkeuring kan de Gemeente Alkmaar verzoeken om het curriculum vitae, een verklaring omtrent het gedrag, en/of om een persoonlijk gesprek met het betreffende Personeel van Leverancier. 3. Indien gedurende de looptijd van de Overeenkomst blijkt dat het Personeel van Leverancier niet naar tevredenheid c.q. niet conform de verwachting van de Gemeente Alkmaar functioneert, dan heeft de Gemeente Alkmaar het recht vervanging van het betreffende Personeel van Leverancier te verlangen. Indien Leverancier niet binnen redelijke termijn in staat is diegene aan te bieden die voor de Gemeente Alkmaar acceptabel is en daardoor de vrees gerechtvaardigd is dat hetgeen overeengekomen is, niet binnen de gestelde termijn door Leverancier zal worden nagekomen, dan is de Gemeente Alkmaar gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat hieruit enig recht op schadevergoeding voor Leverancier zal voortvloeien. Daarnaast heeft de Gemeente Alkmaar in dat geval het recht om op kosten van Leverancier zelf ander personeel in te schakelen. 4. Vervanging van Personeel van Leverancier op initiatief van Leverancier kan slechts bij uitzondering plaatsvinden. 5. Leverancier is zonder voorafgaande toestemming van de Gemeente Alkmaar niet gerechtigd zijn Personeel, tijdelijk of definitief te vervangen. De Gemeente Alkmaar zal haar toestemming niet op onredelijke gronden weigeren en is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. De voor het oorspronkelijke Personeel van Leverancier geldende tarieven zullen bij vervanging niet kunnen worden verhoogd. 6. Indien de Gemeente Alkmaar vervanging verlangt van Personeel van Leverancier, omdat zij meent dat dit in het belang van een goede uitvoering van de Overeenkomst nodig of wenselijk is, geeft Leverancier hieraan gevolg. Daarbij wordt een tarief in rekening gebracht dat niet hoger is dan voor degene die wordt vervangen. 7. Bij vervanging van zijn Personeel, dient Leverancier personen beschikbaar te stellen die qua deskundigheid, opleiding en ervaring ten minste gelijkwaardig zijn aan de persoon die oorspronkelijk was ingezet. De kosten verband houdende met de inwerkperiode van het vervangende Personeel komen geheel voor rekening van Leverancier. 8. Partijen zijn niet gerechtigd zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij, tijdens de uitvoering van de Overeenkomst en binnen één jaar na beëindiging daarvan, Personeel van de wederpartij in dienst te nemen noch met dat personeel over indiensttreding te onderhandelen. Deze toestemming wordt niet zonder redelijke grond onthouden. 9. Partijen zullen aan elkaar noch aan elkaars Personeel of personen die worden ingezet bij de uitvoering van de Overeenkomst, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook aanbieden, vragen, accepteren of toegezegd krijgen welke uitgelegd kan worden als een onwettige of niet-integere praktijk. Een dergelijke praktijk kan reden zijn voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 9. Overleg en rapportage 1. Leverancier is verplicht periodiek aan de Gemeente Alkmaar te rapporteren inzake de voortgang van de werkzaamheden, een en ander conform de daartoe gemaakte afspraken in de Overeenkomst. 2. Partijen wijzen een contactpersoon aan, die de contacten over de uitvoering van de Overeenkomst onderhoudt. 3. De contactpersonen kunnen partijen vertegenwoordigen en binden, tenzij anders is overeengekomen. 4. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken van de contactpersonen dan wel andere bij de Overeenkomst betrokken personen hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk of elektronisch zijn bevestigd door de contactpersonen. 5. Partijen zullen elkaar op de hoogte houden van organisatorische en persoonlijke ontwikkelingen en/of veranderingen binnen hun organisaties die van belang zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 10. Documentatie en verpakking 1. Leverancier is verplicht bij de Zaken, Diensten en/of het Resultaat behorende Documentatie voorafgaande of tegelijk met de Levering zowel schriftelijk als digitaal in standaard pdf-formaat ter beschikking te stellen aan iedere gebruiker van de betreffende Zaken en/of Diensten binnen de Gemeente Alkmaar. 2. Leverancier draagt er zorg voor dat de door Documentatie zo spoedig mogelijk wordt vervangen, indien op enig tijdstip mocht blijken dat deze onjuiste informatie bevat of anderszins onvolledig, onvoldoende, onduidelijk of verouderd is. 3. De Gemeente Alkmaar is vrij in het gebruik van deze Documentatie, waaronder begrepen het vermenigvuldigen daarvan voor eigen gebruik. 4. De Zaken dienen deugdelijk te zijn verpakt op een wijze die zo min mogelijk belastend is voor het milieu en de volksgezondheid. 5. Op eerste verzoek van de Gemeente Alkmaar draagt Leverancier zorg voor het retour nemen van de verpakkingsmaterialen, zonder daarvoor (extra) kosten in rekening te brengen bij de Gemeente Alkmaar. 6. Leverancier maakt zoveel mogelijk gebruik van duurzame verpakkingsmiddelen en draagt zorg voor een milieuvriendelijke afvoer daarvan.

Artikel 11. Opleidingen 1. Indien de Gemeente Alkmaar daarom verzoekt doet Leverancier in zijn Aanbod een voorstel voor opleiding van het Personeel van Gemeente Alkmaar met betrekking tot het gebruik van de Zaken en/of Diensten en/of het Resultaat. Dit voorstel beschrijft de inhoud en didactiek van de opleiding, kwaliteit van de docenten en het opleidingsmateriaal, locatie en tijdstip, alsmede te gebruiken hulpmiddelen. Tevens bevat het Aanbod de kosten van opleiding. 2. Indien de door Leverancier te leveren Zaken en/of Diensten alsmede het Resultaat door de Gemeente Alkmaar onderworpen wordt aan een Acceptatietest, als bedoeld in artikel 5 (Levering, Installatie, Acceptatietest en Oplevering) van deze Algemene inkoopvoorwaarden, dan draagt Leverancier er zorg voor dat het betreffende Personeel van Gemeente Alkmaar vóór de Acceptatietest is opgeleid.

Artikel 12. Garantie 1. Leverancier garandeert dat de door hem geleverde Zaken en/of Diensten alsmede het Resultaat (blijft) voldoen aan de overeengekomen eisen, specificaties, eigenschappen en functionaliteiten, alsmede aan hetgeen de Gemeente Alkmaar in het algemeen daarvan naar alle redelijkheid mag verwachten. 2. Leverancier garandeert dat de door hem geleverde Zaken en/of Diensten van goede kwaliteit en uitvoering zijn, vervaardigd zijn van deugdelijk materiaal en vrij van Gebreken. 3. Leverancier garandeert tevens dat in het kader van de Overeenkomst: a. door of namens hem te verrichten Diensten op vakbekwame wijze ononderbroken zullen worden uitgevoerd; b. voor de duur van een Overeenkomst zijn Personeel voldoet en zal blijven voldoen aan de overeengekomen kwalificaties ten aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring; c. hij noch zijn Personeel of Onderaannemers betrokken zijn geweest bij overleg of afspraken met andere leveranciers omtrent prijsvorming, verdeling van werkzaamheden of wijze van het uitbrengen van een Aanbod dan wel anderszins betrokken is geweest bij gedragingen die in strijd zijn met de Mededingingswet; d. Hij zal samenwerken met Personeel van Gemeente Alkmaar indien dit naar het oordeel van de Gemeente Alkmaar noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst; e. de Gemeente Alkmaar de eventueel voor het gebruik van Zaken en/of Diensten vereiste vergunningen zal verkrijgen tenzij de afgifte van deze vergunningen van het handelen van de Gemeente Alkmaar afhankelijk is; f. de Zaken nieuw gefabriceerd zijn en samengesteld zijn uit deugdelijke onderdelen; g. de Zaken ook bij piekbelasting voldoen aan de overeengekomen eisen, specificaties, eigenschappen en functionaliteiten; h. de Zaken en/of Diensten op het moment van Oplevering voldoen aan de geldende (inter)nationale toepasselijke regelgeving op het gebied van, maar niet beperkt tot: – kwaliteit; – veiligheid, – gezondheid, – milieubescherming, – arbeidsvoorwaarden, – bescherming persoonsgegevens, – en belastingen; i. hij de Gemeente Alkmaar op de hoogte houdt van nieuwe ontwikkelingen (in de markt) die van invloed kunnen zijn op de door hem geleverde Zaken en/of Diensten. 4. De garantie als bedoeld in lid 1 tot en met 3 van dit artikel is geldig tot één (1) jaar na Oplevering dan wel voor de gehele duur van de Overeenkomst, welke termijn het langste is. Tijdens de hier bedoelde garantieperiode worden Gebreken en tekortkomingen als gevolg van het bepaalde in lid 1 tot en met 3 van dit artikel zonder uitstel, op de kortst mogelijke termijn en voor eigen rekening van Leverancier hersteld dan wel worden de betreffende Zaken en/of Diensten voor eigen rekening van Leverancier vervangen. Indien de Leverancier van mening is dat het Gebrek of de tekortkoming niet tot de gegarandeerde eigenschappen behoort, rust de bewijslast op Leverancier. Ingeval van herstel wordt de garantieperiode voor de duur van het herstel opgeschort. Ingeval van vervanging gaat een nieuwe garantieperiode in voor de duur bedoeld in dit lid. 5. Indien Leverancier niet tijdig voldoet aan zijn garantieverplichtingen is de Gemeente Alkmaar, onverminderd haar verdere rechten, gerechtigd de Gebreken en/of tekortkomingen als gevolg van het bepaalde in lid 1 tot en met 3 van dit artikel, na voorafgaande schriftelijke of elektronische bekendmaking op kosten van Leverancier hetzij zelf hetzij door derden te doen verhelpen. Leverancier is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen. 6. De garantie vervalt indien en voor zover door of namens de Gemeente Alkmaar zonder verkregen toestemming van Leverancier wijzigingen in de Zaken en/of Diensten zijn aangebracht, tenzij de Gemeente Alkmaar aantoont dat het Gebrek of de tekortkoming niet door deze wijziging is ontstaan, dan wel dat het Gebrek of de tekortkoming ook zonder de wijziging zou zijn ontstaan. 7. Leverancier garandeert dat ook na het einde van de Overeenkomst eventuele naleveringen gedaan kunnen worden indien de Gemeente Alkmaar hierom verzoekt. Indien nalevering niet meer mogelijk is dient hij dit zo spoedig mogelijk, voordat hiervan sprake is of op het tijdstip waarop dit aan de orde is, schriftelijk aan de Gemeente Alkmaar kenbaar te maken. De Leverancier zal alsdan in overleg treden met de Gemeente Alkmaar ten einde een gelijkwaardig of beter alternatief ten behoeve van de Gemeente Alkmaar te zoeken.

Artikel 13. Prijzen en tarieven 1. De Gemeente Alkmaar is aan Leverancier een vergoeding verschuldigd conform de prijzen en tarieven als neergelegd in de Overeenkomst. Deze prijzen en tarieven zijn tevens van toepassing op opdrachten voor meerwerk en omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de verplichting van de Leverancier onder de Overeenkomst, waaronder maar niet gelimiteerd tot reis- en verblijfkosten, administratiekosten, transportkosten, kosten van verzekering, kantoorkosten en installatiekosten. 2. De prijzen en tarieven zijn vast, tenzij de Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze waarop de aanpassing plaatsvindt. 3. De prijzen en tarieven zijn altijd in Euro, met duidelijke vermelding van het toepasselijke BTWbedrag en percentage, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 4. Alle prijzen en tarieven van de te leveren Zaken zijn gebaseerd op levering DDP (Delivery Duty Paid) zoals gedefinieerd in de Incoterms 2000 en omvatten tevens het lossen, monteren en installeren van de Zaken op de door de Gemeente Alkmaar gewenste locatie.

Artikel 14. Meer- en minderwerk 1. Additionele wensen van de Gemeente Alkmaar, welke leiden tot aantoonbare verzwaring of uitbreiding van de te leveren Zaken, Diensten en/of Resultaat, is uitsluitend meerwerk dat voor vergoeding in aanmerking komt, indien daarbij wordt voldaan aan de eisen als gesteld in dit artikel. Indien Leverancier meent dat van meerwerk sprake is, zal hij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch melding maken aan de Gemeente Alkmaar. 2. Tot meerwerk worden niet gerekend werkzaamheden, die een normaal en zorgvuldig leverancier had kunnen of moeten voorzien en die naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid geacht moeten worden te zijn inbegrepen in de te leveren Zaken, Diensten en het Resultaat zonder dat deze uitdrukkelijk zijn benoemd of beschreven in de Overeenkomst. Evenmin wordt tot meerwerk gerekend werkzaamheden die het gevolg zijn van een onjuiste weergave van informatie, tekeningen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften, e.d. door de Gemeente Alkmaar of Leverancier welke opgemerkt hadden kunnen of moeten worden door Leverancier. 3. Leverancier zal op verzoek van de Gemeente Alkmaar een Aanbod uitbrengen met betrekking tot de omvang van het te verwachten meerwerk en de daaraan verbonden prijs. 4. Leverancier zal niet met het meerwerk aanvangen alvorens hij hiervoor schriftelijk of elektronisch uitdrukkelijk opdracht van de Gemeente Alkmaar heeft ontvangen. De Gemeente Alkmaar behoudt zich het recht voor om een opgave van meerwerk door een onafhankelijke derde te laten beoordelen. 5. Terzake van het door Leverancier te verrichten meerwerk gelden de bepalingen van de Overeenkomst en deze daarvan deel uitmakende Algemene inkoopvoorwaarden. Leverancier is niet gerechtigd bij het doen van een Aanbod inzake meerwerk nadere of zwaardere contractuele voorwaarden te stellen. 6. Indien door gewijzigde inzichten van Gemeente Alkmaar of door wijziging van de voor de te verrichten prestaties van belang zijnde wettelijke voorschriften de prestaties die Leverancier op grond van deze Overeenkomst moet verrichten, aantoonbaar worden verlicht dan wel verminderd, is sprake van minderwerk, dat voor verrekening in aanmerking komt. Indien een partij meent dat van minderwerk sprake is, doet zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de andere partij. Indien een vaste prijs is overeengekomen, bepalen partijen in onderling overleg het bedrag van het minderwerk, dat met de te betalen prijs zal worden verrekend. Artikel 15. Facturering en betaling 1. De prijzen en tarieven worden door Leverancier gefactureerd conform het in de Overeenkomst opgenomen factureringsschema. 2. Leverancier zal de facturen aan de Gemeente Alkmaar toezenden onder vermelding van een datum, de naam van de opdrachtgever binnen de Gemeente Alkmaar, het BTW-bedrag en een duidelijke omschrijving van de geleverde Zaken en/of Diensten. Op facturen hoger dan €5.000 exclusief BTW moet een door de Gemeente Alkmaar uitgegeven verplichtingennummer vermeld worden. Vindt de betaling op basis van nacalculatie plaats, dan dient tevens een duidelijke beschrijving van de urenbesteding van het Personeel van Leverancier vermeld te worden. Indien deze gegevens niet op de facturen vermeld worden zullen deze niet in behandeling worden genomen door de Gemeente Alkmaar en retour worden gestuurd naar de leverancier.
3. Aanlevering van een digitale factuur heeft de voorkeur; het aanleveradres daarvoor is facturen@alkmaar.nl. Voor een papieren factuur is het factuuradres Postbus 53, 1800 BC Alkmaar. 4. Meerwerk zal door Leverancier na voltooiing apart worden gefactureerd. 5. Indien het wenselijk is naar het oordeel van de Gemeente Alkmaar dat zij betalingen verricht aan de Leverancier voordat de Leverancier de Zaken en/of Diensten (volledig) heeft uitgevoerd, zal de Leverancier vooraf aan de Gemeente Alkmaar een deugdelijke zekerheid ter hand stellen in de vorm van een door de Gemeente Alkmaar goedgekeurde bankgarantie ‘op afroep’. 6. Betaling van de factuur door de Gemeente Alkmaar zal plaatsvinden binnen 28 (achtentwintig) kalenderdagen na ontvangst van de factuur, mits de factuur voldoet aan de gegevensvereisten zoals vermeld in artikel 15 lid 2 en 3. 7. De Gemeente Alkmaar is gerechtigd de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten indien de Zaken en/of Diensten niet zijn uitgevoerd of het Resultaat niet is bereikt als overeengekomen of wanneer zij gerede twijfel heeft ten aanzien van de inhoudelijke juistheid van de betreffende factuur. 8. De Gemeente Alkmaar is gerechtigd de door Leverancier verzonden facturen door een door de Gemeente Alkmaar aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek op inhoudelijke juistheid te laten controleren. Van dit recht maakt de Gemeente Alkmaar alleen gebruik indien er gerede twijfel bestaat over de inhoudelijke juistheid van de factuur en overleg met de Leverancier niet tot duidelijkheid leidt. Leverancier verleent de betrokken accountant inzage in de boeken en bescheiden en verstrekt hem alle gegevens en informatie die deze verlangt. De controle is vertrouwelijk en strekt zich niet verder uit dan voor het verifiëren van de factuur of facturen is vereist. De accountant brengt zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan beide Partijen uit. De kosten van het onderzoek komen voor rekening van de Gemeente Alkmaar, tenzij uit het onderzoek van de accountant blijkt dat de factuur of facturen niet juist zijn, in welk geval bedoelde kosten voor rekening van Leverancier zijn. 9. De Gemeente Alkmaar heeft het recht het bedrag van de factuur te verminderen met bedragen (waaronder boetebedragen), die de Leverancier verschuldigd is aan de Gemeente Alkmaar op basis van de Overeenkomst. 10. Betaling van facturen is geen bewijs van acceptatie van de door Leverancier geleverde Zaken en/of Diensten en/of Resultaat en geschiedt dan ook onverminderd alle rechten van de Gemeente Almaar. 11. Overschrijding van enige betalingstermijn door de Gemeente Alkmaar of niet-betaling door de Gemeente Alkmaar van enige factuur op grond van vermoede inhoudelijke onjuistheid van die factuur of van ondeugdelijkheid van de gefactureerde Prestatie, geeft Leverancier niet het recht zijn Prestaties op te schorten, dan wel te beëindigen. Indien de Gemeente Alkmaar ten onrechte niet of te laat betaalt, heeft Leverancier, na deugdelijke ingebrekestelling, het recht op een vertragingsrente ter hoogte van de geldende wettelijke rente. Rente op rente kan niet worden gevorderd.

Artikel 16. Onderaanneming 1. Indien Leverancier voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wil maken Onderaannemers, dan zal hij daartoe slechts gerechtigd zijn na verkregen schriftelijke of elektronische toestemming van de Gemeente Alkmaar, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden. Gemeente Alkmaar is gerechtigd aan deze goedkeuring voorwaarden te verbinden en/of deze te beperken in tijd. 2. Een negatief advies van Bureau BIBOB, als bedoeld in artikel 26 (Toepassing Wet BIBOB) van deze Algemene inkoopvoorwaarden kan een reden zijn voor de Gemeente Alkmaar om geen toestemming te geven voor de Onderaannemer. 3. De inschakeling door Leverancier van een Onderaannemer geschiedt voor haar eigen rekening en risico en doet niet af aan de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Leverancier ter zake van de juiste uitvoering van de Overeenkomst met de Gemeente Alkmaar. 4. De algemene leveringsvoorwaarden en andere voorwaarden van de bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken Onderaannemers zullen in geen geval rechtstreekse werking hebben jegens de Gemeente Alkmaar. 5. De Gemeente Alkmaar kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventueel door Leverancier geleden schade welke is veroorzaakt door Onderaannemers die door Leverancier zijn ingeschakeld of welke is geleden door Onderaannemers. 6. Leverancier draagt zelf de verantwoordelijkheid om de door hem ingeschakelde Onderaannemers te informeren over de (contractuele) afspraken die gelden tussen Leverancier en de Gemeente Alkmaar bij de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 17. Overdracht van eigendom en risico 1. Het eigendom en risico van de Zaken en de Diensten gaat van Leverancier over op de Gemeente Alkmaar op het volgende moment: a. Zaken: op het moment van Oplevering van de Zaken zoals beschreven in artikel 5 (Levering, Installatie, Acceptatietest en Oplevering) van deze Algemene Inkoopvoorwaarden; b. Diensten: op het moment van Oplevering van de Diensten zoals beschreven in artikel 5 (Levering, Installatie, Acceptatietest en Oplevering) van deze Algemene Inkoopvoorwaarden en op de wijze als beschreven in artikel 18 (Intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten) van deze Algemene inkoopvoorwaarden. 2. Monsters, proefzendingen en voorbeeldmaterialen van Leverancier worden, met in acht name van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, eigendom van de Gemeente Alkmaar op het moment van ontvangst door de Gemeente Alkmaar. 3. Ingeval de Gemeente Alkmaar voor de juiste uitvoering van de Overeenkomst aan Leverancier materialen, tekeningen, specificaties en documenten in bruikleen stelt, blijven deze eigendom van de Gemeente Alkmaar. De Leverancier zal deze materialen, tekeningen, specificaties, en documenten afgescheiden bewaren en zichtbaar merken als zijnde eigendom van de Gemeente Alkmaar. 4. Op het moment dat de materialen, tekeningen, specificaties en documenten van de Gemeente Alkmaar zijn verwerkt in de voor de uitvoering van de Overeenkomst te leveren Zaken en/of Diensten gaat het eigendom over als bepaald in lid 1 van dit artikel. Artikel 18. Intellectuele eigendomsrechten 1. Op het moment van Oplevering verkrijgt de Gemeente Alkmaar alle Intellectuele eigendomsrechten op de specifieke ten behoeve van de Gemeente Alkmaar uit de Overeenkomst voortvloeiende materiele en/of immateriële voortbrengselen met betrekking tot de Diensten en het Resultaat, waaronder rapporten, adviezen, instructies en overige documenten. Leverancier draagt voor zover nodig nu reeds voor alsdan al die rechten over aan de Gemeente Alkmaar. Indien aan de overdracht een akte of enige andere formaliteit verbonden is, zegt Leverancier reeds nu voor alsdan zijn onvoorwaardelijke medewerking daaraan toe, respectievelijk geeft nu reeds voor alsdan onherroepelijk volmacht aan de Gemeente Alkmaar die overdracht alsdan te doen bewerkstelligen. 2. Leverancier staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door de Gemeente Alkmaar van de geleverde Zaken en/of Diensten alsmede het Resultaat. Hij vrijwaart de Gemeente Alkmaar tegen de financiële gevolgen van aanspraken van derden wegens (beweerde) inbreuk op hun Intellectuele eigendomsrechten conform het bepaalde in artikel 20 (Aansprakelijkheid) van deze Algemene inkoopvoorwaarden. 3. Leverancier is gerechtigd de informatie (waaronder tekeningen, specificaties, documenten en programmatuur) welke verstrekt is door de Gemeente Alkmaar te gebruiken, echter uitsluitend in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Het Intellectueel eigendomsrecht van deze informatie berust bij de Gemeente Alkmaar. 4. Leverancier is verplicht om vindingen gedaan in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst die naar zijn mening vatbaar zijn voor octrooi, onverwijld onder de aandacht van de Gemeente Alkmaar te brengen. De Gemeente Alkmaar heeft het recht om op gemeenschappelijke naam en voor gemeenschappelijke rekening met Leverancier octrooi aan te vragen. Indien de Gemeente Alkmaar van dit recht gebruik maakt stelt zij de Leverancier daarvan schriftelijk in kennis. Als Partijen een gemeenschappelijk octrooi verkrijgen en het octrooi vruchtdragend blijkt te zijn, zullen Partijen de opbrengsten hiervan gelijkelijk verdelen.

Artikel 19. Geheimhouding 1. Partijen erkennen dat de inhoud van de Overeenkomst en enige informatie die hen ter kennis zal komen waaruit het vertrouwelijke karakter ervan redelijkerwijs blijkt, niet bekend wordt gemaakt aan derden voor zover dit niet noodzakelijk is voor de juiste uitvoering van de Overeenkomst. Deze verplichting geldt niet alleen gedurende de looptijd van de Overeenkomst, maar ook nadien, zonder enige beperking, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking verplicht. 2. Met betrekking tot alle gegevens en informatie die door één van de Partijen aan de andere partij wordt verstrekt of die anderszins in haar bezit is, stemt de ontvangende partij ermee in: a. alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige bewaring en opslag; en b. deze gegevens en informatie niet langer onder zijn berusting te houden dan voor de nakoming van verplichtingen redelijkerwijs noodzakelijk is en deze, inclusief gemaakte kopieën, onmiddellijk na volledige nakoming van de genoemde verplichtingen ter beschikking te stellen van de verstrekkende partij of na van de verstrekkende partij verkregen toestemming te vernietigen. 3. Leverancier zal zonder schriftelijke toestemming van de Gemeente Alkmaar in publicaties of reclame-uitingen geen melding maken van de (inhoud van de) Overeenkomst. 4. Leverancier draagt er zorg voor dat zijn Personeel en Onderaannemers die door hem worden ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van de informatie waaruit het vertrouwelijke karakter ervan redelijkerwijs blijkt. 5. Indien Leverancier of zijn Onderaannemers de verplichtingen zoals bedoeld in dit artikel niet nakomen is Leverancier een direct opeisbare boete verschuldigd aan de Gemeente Alkmaar als genoemd in artikel 7 lid 2 (Boete) van deze Algemene inkoopvoorwaarden.

Artikel 20. Aansprakelijkheid
1. Indien één der Partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen welke voortvloeien uit de Overeenkomst, zal de wederpartij hem deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in verzuim is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden waarbij de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een Fatale termijn. Indien deze Fatale termijn wordt overschreden is de nalatige partij in verzuim. 2. De partij die toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen is, vanaf het moment van het in gebreke zijn, tegenover de andere partij aansprakelijk voor vergoeding van de door de andere partij geleden of te lijden directe en indirecte schade. In de Overeenkomst kunnen Partijen deze aansprakelijkheid voor schade beperken tot een nader overeengekomen maximum bedrag. De aansprakelijkheid van de nalatige partij doet niet af aan het alsnog nakomen van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst en is onverminderd de overige rechten van de andere partij, waaronder het recht om de Overeenkomst te ontbinden. 3. De Gemeente Alkmaar is nimmer aansprakelijk voor schade die Leverancier, zijn Onderaannemer of een derde heeft geleden of lijdt als gevolg van een handelen of nalaten van Leverancier of een door Leverancier ingeschakelde Onderaannemer. Leverancier vrijwaart de Gemeente Alkmaar voor dergelijke aansprakelijkheidsstellingen. 4. Indien Leverancier een combinatie of een consortium is, zijn alle deelnemers aan deze combinatie of dit consortium hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Onder een combinatie of consortium wordt begrepen een samenwerkingsverband van twee of meer natuurlijke- en/of rechtspersonen. 5. Leverancier vrijwaart de Gemeente Alkmaar voor aanspraken van derden van eventuele inbreuk op de Intellectuele eigendomsrechten van door Leverancier geleverde Zaken en/of Diensten. 6. Indien in of buiten rechte wordt vastgesteld dat het gebruik van door Leverancier geleverde Zaken, Diensten en/of Resultaat of enig deel ervan inbreuk maakt op enig geldend recht van intellectuele eigendom, waardoor het gebruik door de Gemeente Alkmaar van deze Zaken, Diensten en/of Resultaat of het betreffende deel wordt belemmerd, zal Leverancier voor haar rekening en in overleg met de Gemeente Alkmaar: a. hetzij voor de Gemeente Alkmaar het recht verkrijgen op het gebruik van de betreffende Zaken, Diensten en/of Resultaat; b. hetzij de Zaken, Diensten en/of Resultaat of het desbetreffende deel ervan dat de inbreuk veroorzaakt, vervangen door een ander dat geen inbreuk maakt, zonder dat hiervoor de gebruiksmogelijkheden worden aangetast; c. hetzij, indien beide voorgaande alternatieven redelijkerwijs niet zijn te verwezenlijken, de Zaken, Diensten en/of Resultaat of het desbetreffende deel ervan tegen terugbetaling van de door de gemeente Alkmaar betaalde prijs terugnemen, onverminderd de verplichting tot vergoeding van schade die voor de Gemeente Alkmaar hieruit mocht zijn ontstaan. 7. Leverancier is gehouden iedere schade terstond te herstellen die het gevolg is van (dreiging van) milieuverontreiniging van, door of vanwege de geleverde Zaken en/of Diensten. Tevens is Leverancier in dat geval gehouden de Gemeente Alkmaar terzake volledig schadeloos te stellen. In het geval zulks leidt tot vorderingen van derden is Leverancier gehouden de Gemeente Alkmaar volledig te vrijwaren.

Artikel 21. Belastingen en sociale lasten 1. Leverancier is verantwoordelijk voor de nakoming van de krachtens de belastingen- en sociale verzekeringswetgeving op hem en zijn Onderaannemers rustende verplichtingen. Indien de Gemeente Alkmaar daar om verzoekt is Leverancier gehouden genoeglijk aan te tonen dat hij heeft zorg gedragen voor de afdracht van de verschuldigde omzet- en loonbelasting alsmede de premies sociale voorzieningen. 2. Zodra de Gemeente Alkmaar op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid aansprakelijk wordt gesteld: a. is de Leverancier voor het gevorderde bedrag aansprakelijk jegens de Gemeente Alkmaar. Dit bedrag is direct en zonder gerechtelijke tussenkomst opeisbaar. De Leverancier is over dit bedrag wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag der aansprakelijkstelling tot aan de dag waarop de aansprakelijkheid vervalt; b. is Leverancier een boete verschuldigd als genoemd in artikel 7 lid 3 (Boete) van deze Algemene inkoopvoorwaarden, onverminderd de verdere schade welke de Leverancier aan de Gemeente Alkmaar dient te vergoeden terzake van kosten en schade welke de Gemeente Alkmaar heeft geleden ten gevolge het niet of niet volledig afdragen van verschuldigde loonbelasting door de inhoudingsplichtige/ Leverancier. 3. De Gemeente Alkmaar is gerechtigd, zonder tot schadevergoeding jegens Leverancier gehouden te zijn, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, indien Leverancier en/of door hem ingeschakelde Onderaannemers verwijtbaar achterstallig zijn met de betaling van omzetbelasting, loonbelasting en premies sociale voorzieningen, onverminderd alle verdere rechten van de Gemeente Alkmaar, daaronder het recht op schadevergoeding. 4. Onverminderd het hierboven bepaalde is de Gemeente Alkmaar te allen tijde bevoegd de bedragen aan premies sociale verzekeringen en loonbelasting inclusief premies volksverzekeringen van de aanneemsom in te houden en namens Leverancier rechtstreeks aan de betrokken bedrijfsvereniging respectievelijk de belastingdienst te voldoen. 5. In gevallen als bedoeld in lid 4 van dit artikel, is de Gemeente Alkmaar door betaling hiervan jegens Leverancier gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.

Artikel 22. Verzekering 1. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald heeft Leverancier; a. Een bedrijfsaansprakelijkheidverzekering met een dekking van minimaal 1.000.000 euro per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen; en b. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering tegen Beroepsfouten met een dekking van minimaal 1.000.000 euro per jaar. 2. Leverancier zal op eerste verzoek van de Gemeente Alkmaar een bewijs van verzekering overleggen. Leverancier zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gemeente Alkmaar de verzekeringen beëindigen, dan wel het verzekerde bedrag ten nadele van de Gemeente Alkmaar wijzigen. 3. De door Leverancier verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de overeengekomen prijzen en tarieven te zijn inbegrepen. 4. Leverancier cedeert onherroepelijk bij voorbaat alle aanspraken ter zake van uitkering(en) van verzekeringspenningen, bedoeld onder het eerste lid, aan de Gemeente Alkmaar. Leverancier verplicht zich om op eerste verzoek van de Gemeente Alkmaar mee te werken aan het opstellen van een akte van cessie te dier zake en deze cessie ter kennis te brengen van zijn verzekeraar, onverminderd de bevoegdheid van de Gemeente Alkmaar om hiervan aan de verzekeraar mededeling te doen. Verzekeringspenningen, die door de verzekeringsmaatschappij(en) rechtstreeks aan de Gemeente Alkmaar worden uitbetaald, worden in mindering gebracht op de door Leverancier terzake van het verzekerde voorval aan de Gemeente Alkmaar te betalen schadevergoeding.

Artikel 23. Ontbinding 1. De Gemeente Alkmaar heeft het recht de Overeenkomst al dan niet met onmiddellijke ingang en met of zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden onverminderd alle overige rechten indien (de onderneming van) Leverancier verkeert in één of meer van de hieronder genoemde omstandigheden: a. faillissement; b. surséance van betaling; c. stillegging; d. zijn huidige onderneming staakt; e. de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke vergunningen worden ingetrokken; f. beslag op (een deel van) bedrijfseigendommen of zaken bestemd voor de uitvoering van de Overeenkomst;en/of g. liquidatie, overname of daarmee vergelijkbare toestand; h. vervanging van Personeel van Leverancier en dit niet acceptabel is voor de Gemeente Alkmaar, als bedoeld in artikel 8 lid 3 (Personeel dat belast is met de uitvoering van de Overeenkomst) van deze Algemene inkoopvoorwaarden; i. indien Leverancier, zijn Personeel of Onderaannemers gehandeld hebben in strijd met de Mededingingswet als bedoeld in artikel 12 lid 3 sub c van deze inkoopvoorwaarden; j. indien sprake is van achterstallige betaling van belastingen en sociale lasten als bedoeld in artikel 21 lid 3 (Belastingen en sociale lasten) van deze Algemene inkoopvoorwaarden; k. Het Bureau BIBOB een negatief advies heeft uitgebracht over de organisatie van de Leverancier of diens Onderaannemer naar aanleiding van het door haar gedane integriteitsonderzoek als bedoeld in artikel 26 (Toepassing Wet BIBOB) van deze Algemene inkoopvoorwaarden. 2. Partijen hebben het recht de Overeenkomst al dan niet met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij te ontbinden indien: a. de andere partij in verzuim is als bedoeld in artikel 20 (Aansprakelijkheid) van deze Algemene inkoopvoorwaarden; b. de andere partij verkeert in een overmachtsituatie als bedoeld in artikel 24 (Overmacht) van de Algemene inkoopvoorwaarden, welke langer duurt dan 30 (dertig) kalenderdagen; c. sprake is van schending van Intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 18 (Intellectuele eigendomsrechten) van deze Algemene inkoopvoorwaarden; d. dit bij rechterlijke uitspraak wordt opgelegd; e. indien door Personeel van Leverancier of Personeel van Gemeente Alkmaar enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon van de andere partij, zoals bedoeld in artikel 8 lid 9 (Personeel dat belast is met de uitvoering van de Overeenkomst) van deze Algemene inkoopvoorwaarden.
3. De ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Partijen niet van hun lopende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder in ieder geval: geheimhouding, aansprakelijkheid, Intellectuele eigendom, overdracht van rechten verplichtingen, geschillen en toepasselijk recht. 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden op grond van het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel, dan verkrijgt de Gemeente Alkmaar het dan bestaande Intellectuele eigendomsrecht van door de Leverancier geleverde Zaken en/of Diensten, alsmede alle overige gegevens welke nodig zijn voor het gebruik en/of voltooiing van de door de Leverancier te leveren Zaken en/of Diensten. Indien, na overleg met de Leverancier de mogelijkheid daartoe aanwezig blijkt, kan de Gemeente Alkmaar van de Leverancier verlangen dat de Leverancier zijn werkzaamheden op een zodanige wijze afrondt, dat een eventuele voortzetting van de werkzaamheden door een andere partij mogelijk zal zijn. 5. Het recht op ontbinding geldt onverminderd het recht van de ontbindende partij op schadevergoeding, tenzij sprake is van overmacht.

Artikel 24. Overmacht 1. In geval van tijdelijke overmacht wordt de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmachtperiode, zonder dat Partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen, indien de desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op het moment dat hij had moeten presteren, onder overlegging van de bewijsstukken, de wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep op overmacht in kennis stelt. 2. Indien enige partij door overmacht definitief in de onmogelijkheid verkeert te presteren, of indien de overmachtperiode langer dan 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd of tenminste 30 (dertig) kalenderdagen zal duren, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat daarbij enig recht op schadevergoeding zal ontstaan. 3. Onder overmacht wordt niet verstaan gebrek aan personeel, stakingen, toerekenbare tekortkoming van door Leverancier ingeschakelde derden of Onderaannemers, verlate aanlevering of uitval van materialen, liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen bij de Leverancier.

Artikel 25. Overdracht van rechten en verplichtingen Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden. Bij het verlenen van goedkeuring als in dit artikel bedoeld, zijn partijen gerechtigd hieraan voorwaarden te verbinden of deze in tijd te beperken. De gegeven toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de andere partij (overdragende partij) voor de nakoming van de krachtens de Overeenkomst op hem rustende verplichtingen.

Artikel 26. Toepassing Wet BIBOB 1. Gemeente Alkmaar kan te allen tijde tijdens de duur van de Overeenkomst aan het Bureau BIBOB met betrekking tot de Leverancier of diens Onderaannemer advies vragen als bedoeld in artikel 9 lid 2 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB). Na afgifte van het advies van Bureau BIBOB zal de Gemeente Alkmaar de Leverancier en/of diens Onderaannemer hierover informeren. De Gemeente Alkmaar zal vervolgens zelfstandig, met in acht name van het bepaalde in de Wet BIBOB, bepalen welke gevolgen zij aan het advies zal geven. 2. Op eerste verzoek van de Gemeente Alkmaar of Bureau BIBOB zal Leverancier de gevraagde informatie verstrekken over zijn eigen organisatie en/of die van zijn Onderaannemers.

Artikel 27. Geschillen en toepasselijk recht 1. Op de Overeenkomst en deze Algemene inkoopvoorwaarden is Nederlands recht aanvullend van toepassing. 2. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. 3. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Alkmaar, tenzij partijen een andere manier van geschillenbeslechting overeenkomen waaronder mediation. 4. Aanspraken van partijen welke uit de tussen hen bestaande rechtsverhouding voortvloeien vervallen indien deze niet binnen 24 maanden na intreden van de gebeurtenis die tot de aanspraak leidt worden geëffectueerd.