Ontwikkeling beleid voor kleine windturbines in gemeente Alkmaar

Het concept beleidskader kleine windturbines voor de gemeente Alkmaar is opgesteld. Na een succesvolle participatieprocedure ligt het concept beleidskader van 24 november 2023 t/m 5 januari 2024 voor zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Op deze pagina vindt u het concept beleidskader en meer informatie over dit proces.

In het beleidskader zijn regels voor het bouwen van kleine windturbines opgenomen. Hiermee worden boerderijmolens bij agrarische bedrijven in landelijk gebied mogelijk gemaakt. Het beleid geeft duidelijkheid over de haalbaarheid van het bouwen van een windturbine, terwijl het waardevolle landschap en de kwetsbare natuur worden beschermd.

Dit concept beleidskader is het antwoord op de terechte vraag van agrariërs naar windturbines. En de terechte zorgen van anderen tot het mogelijk aantasten van landschap en natuur.

Raadpleging inwoners, bedrijven en andere organisaties

Van juli t/m oktober 2023 zijn inwoners, bedrijven en belanghebbende organisaties conform het eerder vastgestelde participatieplan in de gelegenheid gesteld om op het concept beleidskader te reageren. Er is een digitale peiling gehouden en er zijn drie bijeenkomsten in de dorpen Schermerhorn en Graft georganiseerd.

Via kleinewindturbines@alkmaar.nl zijn ook digitale reacties ontvangen. Hiermee gaven geïnteresseerden hun mening over het concept beleidskader. De uitkomsten, resultaten en terugkoppeling van het participatieproces zijn in bijgevoegd participatieverslag verwerkt. Er zijn veel waardevolle reacties ontvangen. Het beleidskader is ook naar aanleiding van de ontvangen reacties op een aantal punten aangepast. Er is positief op dit proces gereageerd. Het participatieproces is inmiddels afgerond. De volgende stap is dat het concept beleidskader zes weken gaat. Hierover leest u meer onder ‘Inspraak concept beleidskader kleine windturbines’.

Het volledige proces van concept beleidskader tot vaststelling door de gemeenteraad is in het participatieplan kleine windturbines opgenomen.

Inspraak concept beleidskader kleine windturbines

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar hebben op 21 november 2023 ingestemd met de terinzagelegging van het concept beleidskader kleine windturbines en het daarbij behorende participatieverslag van de raadpleging.

Met het beleidskader kleine windturbines worden onder andere boerderijmolens bij agrarische bedrijven in het landelijk gebied mogelijk gemaakt. Het beleidskader geeft ook regels voor mini- en dakturbines bij bedrijven op bedrijventerreinen. Tegelijkertijd worden de woon- en leefomgeving van omwonenden, kwetsbare natuur, het Bijzonder Provinciaal Landschap en monumenten beschermd.

Ter inzage

Het conceptbeleid en de bijbehorende stukken liggen van 24 november 2023 t/m 5 januari 2024 zes weken ter inzage en kunt u digitaal bekijken:

Lukt het niet om de stukken digitaal te bekijken? Bel dan met 14 072 voor het maken van een afspraak om de stukken te bekijken.

Inspraak

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen een inspraakreactie indienen. U kunt mondeling of schriftelijk tot uiterlijk 5 januari 2024 reageren. Richt uw schriftelijke reactie aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar, Mallegatsplein 10, 1815 AG Alkmaar onder vermelding van: inspraakreactie concept beleidskader kleine windturbines. Digitale reacties kunt u sturen aan kleinewindturbines@alkmaar.nl.

Vervolgprocedure

Na deze periode wordt het college en vervolgens de gemeenteraad geïnformeerd over de inspraakreacties. Ontvangen zienswijzen worden meegenomen bij het definitieve besluit. Het beleidskader kan vervolgens daarna door zowel het college als de gemeenteraad worden vastgesteld. De vaststelling van het beleidskader kleine windturbines wordt via www.officielebekendmakingen.nl bekendgemaakt.

Vervolg en aanvragen voor het bouwen van kleine windturbines

Wij verwachten dat het beleidskader in het eerste kwartaal van 2024 klaar is. Dan wordt het door de gemeenteraad vastgesteld.

Wilt u ook een kleine windturbine bouwen?

Wij raden u aan met de aanvraag omgevingsvergunning te wachten tot het beleidskader voor kleine windturbines is vastgesteld en gepubliceerd. De voordelen hiervan zijn:

  • Wij kunnen sneller een besluit nemen (de termijn kan met 2-6 maanden worden verkort, afhankelijk of er zienswijzen worden ontvangen);
  • Beleid geeft een initiatiefnemer duidelijkheid over de haalbaarheid van het plan;
  • De kosten voor de aanvraag omgevingsvergunning zijn minder hoog. Omdat voor de aanvraag omgevingsvergunning geen verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad meer hoeft te worden afgegeven.