Voormalig belastingkantoor aan Robonsbosweg wordt opnieuw in gebruik genomen

UPDATE: 

Op 22 mei 2023 is er een nieuw coalitieakkoord gepresenteerd. Daarin staat een aantal uitgangspunten over de ingebruikname van het gebouw aan de Robonsbosweg. Zo is het plan om het pand tot 2030 te gebruiken als AZC en als tussenvoorziening voor Alkmaarse statushouders en andere Alkmaarse spoedzoekers. Op deze locatie mogen dan maximaal 450 personen verblijven.

De komende periode gaat het college aan de slag om vorm en inhoud te geven aan deze uitgangspunten. Zodra er meer bekend is, vindt u op deze pagina meer informatie. 

—-

Het college van de gemeente Alkmaar heeft in januari een brief ontvangen van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). In deze brief vraagt het COA of zij het oude belastingkantoor aan de Robonsbosweg mogen gebruiken voor de opvang van asielzoekers.

Het COA wil dat er een speciale opvang van asielzoekers komt, een zogenaamde Centrale Ontvangst Locatie (COL). In een COL verblijven asielzoekers circa een week. In totaal zijn er circa 250 asielzoekers. Het college vindt dit een goed idee. Het ontbreken van een COL is één van de belangrijkste knelpunten in de doorstroom van asielzoekers uit de AZC’s.

Participatie

Een informatie-inloopavond voor omwonenden op 6 februari 2023 werd bezocht door ca. 200 inwoners en ondernemers. Er zijn veel vragen beantwoord over verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld over de Centrale Ontvangst Locatie (COL), Openbare Orde en Veiligheid, de geplande datum van ingebruikname, manieren waarop buurtbewoners een bijdrage kunnen leveren en hoe zij op de hoogte kunnen blijven. Op basis daarvan zijn de vragen en antwoorden onderaan deze pagina aangevuld. Bezoekers die hun contactgegevens hebben achtergelaten ontvangen een nieuwsbrief. Wilt u deze ook ontvangen? Stuur dan een e-mail naar RBB@alkmaar.nl.

Op 20 februari 2023 heeft het college aan de raad gevraagd wat zij van dit idee vinden. De raad vond het een beter idee in één keer een besluit te nemen. Dat betekent dat nu eerst andere informatie wordt verzameld. En dan volgt een nieuwe raadsvergadering.

Hoe gaat de opvang er dan uit gaan zien?

De Robonsbosweg bestaat uit een drietal aan elkaar geschakelde gebouwen (A, B en C). In gebouw A komen asielzoekers en daar is de COA verantwoordelijk voor. In gebouw B en gebouw C zorgt dat gemeente Alkmaar voor het verblijf van statushouders en andere doelgroepen. De zogenaamde tussenvoorziening zoals nu aan de Picassolaan.

Het college vindt het een goed idee onder de voorwaarde dat er afspraken zijn met het rijk over de kosten, het beheer en de veiligheid van de ingebruikname van de Robonsbosweg. Daar gaat het college nog een voorstel over voorleggen aan de raad.

Kortom, in de situatie dat het COA het voormalig belastingkantoor aan de Robonsbosweg in gebruik neemt voor een COL:

  • zetten we stappen in de doorstroming in de nationale migratieketen,
  • zijn we in staat de succesvolle tussenvoorziening van de Picassolaan voort te zetten voor Alkmaarse statushouders en andere Alkmaarse doelgroepen

Met de RBB wordt bedoeld: de Robonsbosweg, het voormalige kantoor van de Belastingdienst op de Robonsbosweg nummer 1 te Alkmaar

Het college legt een voorstel voor aan de raad op 20 februari 2023. Het voorstel gaat over ingebruikname voor verblijf van asielzoekers, statushouders en andere doelgroepen.

Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) wil graag een deel van het pand gebruiken voor asielzoekers. Daar is het COA ook voor verantwoordelijk.

De gemeente wil een deel van het pand gebruiken voor verblijf van statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) en andere doelgroepen (urgent woningzoekenden). Voor statushouders noemen we dat in Alkmaar een tussenvoorziening. De statushouders gaan vanuit de RBB naar een eindwoning.

Eerst gaat de raad zeggen wat ze van het plan vindt. Wanneer de raad dat gaat doen is nog niet duidelijk. We verwachten ergens rond de zomer.

Het COA financiert de opvang van de asielzoekers. De gemeente Alkmaar is in gesprek met het Rijk over de kosten, de veiligheid en andere zaken. Als dat plan klaar is vertellen we dat aan de raad.

De asielzoekers betalen geen huur, het COA betaalt wel huur aan de eigenaar van het pand (Rijksvastgoedbedrijf).

De statushouders en andere Alkmaarse doelgroepen gaan huur betalen.

Dan gaat het college een ander plan bedenken. De bewoners, bedrijven en instellingen in de buurt informeren we.

We informeren via een nieuwsbrief de buurtbewoners en er staat informatie op deze webpagina. Initiatieven om de bewoners van het gebouw te ondersteunen, kunnen gemaild worden naar RBB@alkmaar.nl. Wij kunnen mensen eventueel doorverwijzen.

We adviseren u als buurtbewoner naar de informatieavond te gaan op 6 februari. U krijgt een brief thuis op 27 januari 2023.

Bent u geen buurtbewoner dan kunt u uw vragen en opmerkingen per e-mail sturen naar RBB@alkmaar.nl.

In het deel A wordt een zogenaamde centrale ontvangstlocatie (col) ingericht. Dat betekent dat er wekelijks gemiddeld 250 asielzoekers verblijven, die de eerste screening doorlopen. Zij verblijven er circa een week.

Het COA is verantwoordelijk voor de leefbaarheid. Over de leefbaarheid worden afspraken gemaakt door gemeente Alkmaar met het COA. 

We gaan uit van een periode van minimaal 7 jaar en maximaal 10 jaar.

Asielzoekers zijn afkomstig uit verschillende landen.

Ja, het gebouw moet gereed gemaakt worden voor gebruik voor dit doel.

Het is nog onduidelijk wanneer het gebouw in gebruik genomen gaat worden. We blijven u hierover informeren via deze pagina.

U kunt meer informatie krijgen door een e-mail te sturen naar RBB@alkmaar.nl

Hoe werkt asiel in Nederland?

Hoe werkt asiel in Nederland? (coa.nl)