Informatie ingebruikname Robonsbosweg

Het plan is om het gebouw aan de Robonsbosweg (de RBB) in Alkmaar te gaan gebruiken als opvanglocatie voor mensen die bescherming zoeken in een ander land dan hun thuisland (asielzoekers) en als tijdelijke huisvestingslocatie voor Alkmaarse statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) en Alkmaarse spoedzoekers. Om dit mogelijk te maken, moeten er nog verschillende stappen worden gezet:

  • Overleggen met het COA. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers. Het COA kan daarvoor een deel van de RBB huren. Daarover moeten afspraken worden gemaakt.
  • Overleggen met de huidige eigenaar van het pand: het Rijksvastgoedbedrijf. Zij kunnen het pand mogelijk aan de gemeente verkopen.
  • Afspraken maken met het COA en andere gebruikers van het gebouw. Bijvoorbeeld over de verdeling van de ruimtes (wie gaat waar wonen), het beheer en het gebruik van de buitenruimte.
  • Voorleggen van de plannen aan de gemeenteraad.
  • Informeren van omwonenden, organisaties en verenigingen in de omgeving.
  • Voorbereiden van het participatietraject, oftewel: inwoners, organisaties en verenigingen betrekken bij de plannen door hen te raadplegen. We raadplegen inwoners op verschillende manieren: met een inloop- en informatieavond, een nieuwsbrief en een digitale peiling. Zo kunt u vragen stellen en ideeën of zorgen delen.
  • Verbouwing van het pand (nadat er een besluit over de plannen is genomen door de gemeenteraad).

Heeft u tussentijds vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar RBB@alkmaar.nl.

Wat er vooraf ging

Op 22 mei 2023 is er een nieuw coalitieakkoord gepresenteerd. Daarin staat een aantal uitgangspunten over de ingebruikname van het gebouw aan de Robonsbosweg. Zo is het plan om het pand tot 2030 te gebruiken als AZC als opvanglocatie voor asielzoekers en als doorstroomlocatie voor Alkmaarse statushouders en andere Alkmaarse spoedzoekers. Op deze locatie mogen dan in totaal maximaal 450 personen verblijven.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de uitwerking van een voorstel t.b.v. de bestuurlijke besluitvorming door de raad in december.

Er is werd al eerder gesproken over de ingebruikname van het gebouw aan de Robonsbosweg als tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers.

Een informatie-inloopavond voor omwonenden op 6 februari 2023 werd bezocht door ca. 200 inwoners en ondernemers. Bezoekers die hun contactgegevens hebben achtergelaten ontvangen een nieuwsbrief zodra er meer bekend is over de ingebruikname.

Met de RBB wordt bedoeld: de Robonsbosweg, het voormalige kantoor van de Belastingdienst op de Robonsbosweg nummer 1 te Alkmaar

Het college legt een voorstel voor aan de raad. Het voorstel gaat over ingebruikname voor verblijf van asielzoekers, Alkmaarse statushouders en spoedzoekers.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil graag een deel van het pand gebruiken voor de opvang van asielzoekers. Daar is het COA ook voor verantwoordelijk. Het gaat om maximaal 150 asielzoekers op deze opvanglocatie.

De gemeente wil een deel van het pand gebruiken voor verblijf van Alkmaarse statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) en urgent woningzoekenden (zogenoemde ‘Alkmaarse spoedzoekers’). Voor Alkmaarse statushouders noemen we dat in Alkmaar een tussenvoorziening. De Alkmaarse statushouders gaan vanuit de RBB naar een eindwoning.

Het gedeelte van het pand wat het COA wil gebruiken voor de opvang van asielzoekers, kan eerder open dan het gedeelte wat Gemeente Alkmaar gebruikt voor de tijdelijke huisvesting van Alkmaarse statushouders en Alkmaarse spoedzoekers. Als alles volgens plan gaat, kunnen de eerste asielzoekers al in 2024 worden opgevangen.

Dat is nog niet precies bekend. Duidelijk is wel dat gebouw A, het gedeelte van het gebouw dat het COA gebruikt als opvanglocatie voor asielzoekers, eerder klaar zal zijn dan gebouw B en C. In gebouw B en C komt de tijdelijke huisvestingslocatie voor Alkmaarse statushouders en Alkmaarse spoedzoekers.

Als alles volgens planning gaat, kan het zo zijn dat het COA al in 2024 de eerste asielzoekers opvangt. Gebouw B en C moeten eerst nog worden verbouwd. Dat kost meer tijd.

Dan gaat het college een ander plan bedenken. De bewoners, bedrijven en instellingen in de buurt informeren we.

We informeren via een nieuwsbrief de buurtbewoners en er staat informatie op deze webpagina. Initiatieven om de bewoners van het gebouw te ondersteunen, kunnen gemaild worden naar RBB@alkmaar.nl. Wij kunnen mensen eventueel doorverwijzen.

Zodra er meer bekend is, ontvangen buurtbewoners een uitnodiging voor een inloop- en informatieavond. Daar kunt u uw bezwaren, zorgen en ideeën delen. Of u kunt een e-mail sturen naar rbb@alkmaar.nl

Bent u geen buurtbewoner dan kunt u uw vragen en opmerkingen per e-mail sturen naar RBB@alkmaar.nl.

Het uitgangspunt is dat er 150 asielzoekers, 150 Alkmaarse statushouders en 150 Alkmaarse spoedzoekers worden ondergebracht in het gebouw aan de Robonsbosweg.

We gaan uit van een periode van minimaal 7 jaar en maximaal 10 jaar.

Ja, het gebouw moet gereed gemaakt worden voor gebruik voor dit doel.

Het gedeelte van het pand wat het COA wil gebruiken voor de opvang van asielzoekers, kan eerder open dan het gedeelte wat Gemeente Alkmaar gebruikt voor de tijdelijke huisvesting van Alkmaarse statushouders en Alkmaarse spoedzoekers. In dit deel moet eerst nog een verbouwing plaatsvinden. Dat kost meer tijd.

U kunt meer informatie krijgen door een e-mail te sturen naar RBB@alkmaar.nl

Hoe werkt asiel in Nederland?

Hoe werkt asiel in Nederland? (coa.nl)