Terug naar het overzicht

Gemeente Alkmaar sluit 2023 af met positief resultaat

Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft vrijdag de jaarstukken en de jaarrekening van 2023 aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeente Alkmaar heeft het jaar 2023 afgesloten met een positief resultaat van € 15,9 miljoen. De totale begroting van Alkmaar voor 2023 bedroeg € 532 miljoen.

Nieuwe bestemming voor extra geld

Binnen het coalitieakkoord “Vertrouwen in Alkmaar; verschil mag er zijn” is al een nieuwe bestemming gevonden voor een deel van dit bedrag. Het college heeft het afgelopen jaar concrete plannen oorstellen gedaan op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid, mobiliteit, economie, onderwijs en seniorenbeleid.

Efficiënt gebruik van budgetten

Om de lasten voor inwoners en ondernemers zo laag mogelijk te houden, is het college zorgvuldig met de begroting omgegaan. Dit heeft ertoe geleid dat beschikbare budgetten efficiënt werden gebruikt, waardoor geld kon worden ingezet voor andere belangrijke zaken. Het positieve resultaat is grotendeels te danken aan incidentele meevallers, zoals:

  • Oekraïnegelden: Door zuinig om te gaan met vergoedingen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, kon dit geld worden gebruikt voor de aankoop van het voormalig belastingkantoor aan de Robonsbosweg.
  • Rijksmiddelen energietoeslag: Dit geld werd in november 2023 ontvangen en wordt in 2024 gebruikt.
  • Afsluiten grondexploitaties: Positieve grondexploitaties voor de Vroonermeer en Sperwerstraat.

Toekomstige uitdagingen

Hoewel € 15,9 miljoen een groot bedrag lijkt, is het op een totale begroting van € 530 miljoen relatief gezien minder groot. Bovendien blijft de druk op de gemeentelijke financiën hoog. Door prijsstijgingen en maatschappelijke vraagstukken is de verwachting dat Nederlandse gemeenten vanaf 2026 minder geld van de Rijksoverheid ontvangen. Het college blijft daarom bewust omgaan met de financiële middelen.

Wethouder Financiën Christian Schouten benadrukt dat het coalitieakkoord leidend blijft. Belangrijke gebieden zoals bestaanszekerheid, betaalbare en duurzame woningbouw, maatschappelijke ondersteuning, verduurzaming en energietransitie, sportvoorzieningen en mobiliteit vragen om acties en investeringen. In de kadernota 2025-2028, die in juni aan de gemeenteraad wordt aangeboden, doet het college verdere voorstellen voor de uitvoering van het coalitieakkoord.

Op 8 juli 2024 bespreekt de gemeenteraad zowel de jaarstukken als de kadernota.