Terug naar het overzicht

Inspraak concept beleidskader kleine windturbines

De gemeente Alkmaar werkt sinds deze zomer aan een beleidskader voor kleine windturbines. Dit concept beleidskader zijn regels voor het bouwen van kleine windturbines bij agrarische bedrijven in landelijk gebied. Het beleidskader geeft ook regels voor mini- en dakturbines bij bedrijven op bedrijventerreinen. Tegelijkertijd worden de woon- en leefomgeving van omwonenden, kwetsbare natuur, het Bijzonder Provinciaal Landschap en monumenten beschermd.

Inzien van het beleidskader

De afgelopen maanden heeft de gemeente op verschillende manieren inwoners, bedrijven en belanghebbende organisaties om hun mening gevraagd over het concept beleidskader. Dit participatieproces is inmiddels afgerond. Burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar hebben op 21 november 2023 ingestemd met de terinzagelegging van het concept beleidskader kleine windturbines en het participatieverslag.

Het conceptbeleid en de bijbehorende stukken liggen van 24 november 2023 t/m 5 januari 2024 ter inzage en kunt u digitaal bekijken op de webpagina www.alkmaar.nl/kleinewindturbines bekijken. Lukt het niet om de stukken digitaal te bekijken? Bel dan met 14 072 voor het maken van een afspraak om de stukken te bekijken.

Reageren

Het is van 24 november t/m 5 januari mogelijk om te reageren. Dit kan mondeling of schriftelijk. Voor een mondelinge afspraak kunt u via 14 072 contact opnemen. Een brief kan toegestuurd worden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar, Mallegatsplein 10, 1815 AG Alkmaar. Belangrijk is om als onderwerp te vermelden: inspraakreactie concept beleidskader kleine windturbines. Digitale reacties kunnen gestuurd worden naar kleinewindturbines@alkmaar.nl.

Na deze periode wordt het college en vervolgens de gemeenteraad geïnformeerd over de reacties. Ontvangen zienswijzen worden meegenomen bij het definitieve besluit. Het beleidskader kan vervolgens door zowel het college als de gemeenteraad worden vastgesteld. De vaststelling van het beleidskader kleine windturbines wordt via www.officielebekendmakingen.nl bekendgemaakt en via de gebruikelijke weg bij de gemeente ter inzage gelegd.