Raadscommissies

Voordat een voorstel in de raadsvergadering terechtkomt, is het al uitvoerig besproken in een raadscommissie. In een raadscommissie zitten raadsleden van verschillende politiek partijen. Meestal zijn dat die raadsleden die juist van dat onderwerp de meeste kennis hebben. Ook niet-raadsleden kunnen lid zijn van een commissie. Deze personen moeten wel commissielid zijn.

Bij de vergaderingen van de raadscommissies zijn ook de wethouder en de ambtenaren aanwezig die het voorstel hebben voorbereid. Zij kunnen dan alle inhoudelijke vragen van de commissieleden beantwoorden.

Op die manier wordt in de raadscommissies dus het voorbereidende werk gedaan. De commissie komt met een advies over het voorstel. En als er tijdens de gemeenteraadsvergaderingen geen vragen meer over zijn, dan wordt dat voorstel meestal overgenomen.

Er zijn drie raadscommissies: de commissie Ruimte, de commissie Sociaal en de commissie Bestuur en Middelen.

Ze houden zich bezig met de volgende onderwerpen:

Bestuur en Middelen

Algemeen bestuurlijke zaken, openbare orde en veiligheid, regio, interbestuurlijk toezicht, financiën,onderzoek gemeenterekening, personeel en organisatie, communicatie en informatievoorziening, economische zaken/centrummanagement, recreatie en toerisme en grondexploitaties.

Nadere informatie:

mevrouw M. Pieters, telefoon 06 14 43 47 37, e-mail mpieters@alkmaar.nl

Ruimte

Ruimtelijke ontwikkeling, stedelijke ontwikkeling, volkshuisvesting, grondzaken, verkeer en vervoer, parkeerbeleid en –beheer, stads- en wijkbeheer, afvalinzameling, milieu en energiezaken.

Nadere informatie:

mevrouw P. Tromp, telefoon 06 46 26 48 27, e-mail ptromp@alkmaar.nl

Sociaal

Sociale zaken, werkgelegenheid, onderwijs, emancipatie, welzijn, maatschappelijke ondersteuning, cultuur, jeugd, re-integratie, buurtgericht samenwerken, migrantenbeleid, sport en volksgezondheid.

Nadere informatie:

mevrouw F.C. Jarratt, telefoon 06 14 17 35 15, e-mail fjarratt@alkmaar.nl

Voorlopige voorzitters

mw. T. Bouchier

dhr. F. Jonk

mw. K. Kerssens

dhr. R. van Lier

mw. T. Vermeulen

Bij de vergaderingen van de raadscommissies kunt u inspreken. Hier krijgt u drie minuten de tijd. Het mag gaan over onderwerpen waarover de commissie gaat.

Bekijk voor meer informatie de pagina Spreekrecht burgers.

Uiterlijk 10 dagen voor de commissievergadering zijn de agenda en vergaderstukken in te zien op de pagina Agenda’s en Vergaderstukken.