De gemeenteraad

Het gemeentebestuur bestaat uit de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad is het algemeen bestuur en dus eigenlijk de baas van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor het dagelijks bestuur.

De gemeenteraad in Alkmaar bestaat uit 39 raadsleden. De leden komen uit 13 politieke partijen. De raadsleden uit één partij vormen samen een fractie.

Meer informatie

Als we naar de stembus gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen, kiezen we de mensen die in de gemeenteraad komen. Dat zijn dus de mensen die vier jaar lang belangrijke beslissingen voor ons gaan nemen. Samen met het college van burgemeester en wethouders, nemen ze beslissingen over onder meer onderwijs, werkgelegenheid, jongerenwerk, allerlei vormen van zorg, woningbouw, sportvoorzieningen (zoals de ijsbaan en het zwembad), voorzieningen op het gebied van cultuur (zoals de bibliotheek en Taqa Theater de Vest), het aanleggen en onderhouden van de straten in Alkmaar,  het aanleggen en onderhouden van het openbaar groen  in Alkmaar (zoals de plantsoenen en de bermen), het ophalen en het verwerken van het afval van de inwoners en ondernemers, de parkeertarieven, enzovoort.

De gemeenteraad is er dus voor het algemeen bestuur van de gemeente. Dat betekent dat de gemeenteraad de hoofdlijnen bepaalt: Wat willen we bereiken? Hoe gaan we dat doen? En hoeveel geld mag dat kosten?

De gemeenteraad stelt ook de gemeentelijke wetten vast. Denk dan bijvoorbeeld aan de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening. Hierin kan de gemeenteraad bijvoorbeeld stellen waar honden los mogen lopen. Of dat je op bepaalde plekken in de gemeente geen alcohol mag gebruiken.

Een voorbeeld

De raad bepaalt dat er minimaal 1000 nieuwe woningen moeten worden gebouwd. Het college zoekt hiervoor de locaties uit en zorgt dat er aan het minimum wordt voldaan. De raad controleert dit aan de hand van een aantal instrumenten. Bijvoorbeeld het recht om vragen te stellen, het recht om een wethouder te ontslaan en het recht van onderzoek.

De raad vergadert gemiddeld één keer per maand. Daarnaast zijn er verschillende raadscommissies (zie Raadscommissies) , waarin eerst uitgebreid de voorstellen van het college van burgemeester en wethouders worden behandeld.

Nadat de verschillende partijen in de commissies advies hebben uitgebracht, wordt het voorstel ter bespreking in de raadsvergadering ingebracht.

De fracties werken ook achter de schermen, bijvoorbeeld aan hun partijprogramma of aan een onderzoek. Al met al besteedt een raadslid 30 tot 100 uur per maand aan het raadswerk. En dat terwijl de meesten het raadswerk naast hun ‘gewone’ werk doen.