Klacht over het handelen van een ambtenaar/het gemeentebestuur

U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over de manier waarop u door een medewerker of het gemeentebestuur bent behandeld. Bijvoorbeeld:

 • als u geen antwoord krijgt op uw brief of daarop veel te lang moet wachten;
 • als de gemeente toezeggingen of afspraken niet nakomt;
 • als u zonder reden gevraagde informatie niet ontvangt;
 • als u van het kastje naar de muur gestuurd wordt;
 • als u vindt dat u niet netjes behandeld bent.

Hulp nodig bij het digitaal aanvragen van een product of dienst? Ga naar het digivangnet. 

HVC Groep heeft een eigen klachtenregeling.

Met klachten over afvalinzameling door HVC Groep belt u met de klantenservice van HVC.

Stadswerk072 heeft een eigen klachtenregeling.
Klachten over beheer openbare ruimte, openbare verlichting, rioleringen/kolken, bestrating etc. door Stadswerk072 dient u in bij Stadswerk072.

Zaffier heeft een eigen klachtenregeling. Klachten over de uitvoering van schuldhulpverlening, uitkering, (bijzondere) bijstand, inkomenstoeslag dient u in bij Zaffier.

Vermeld in uw brief of e-mail:

 • uw volledige naam en contactgegevens (adres, telefoonnummer en e-mailadres)
 • omschrijf uw klacht;
 • tegen wie is uw klacht gericht;
 • datum van het gedrag of handeling waar de klacht over gaat;
 • datum van het indienen van uw klacht.

Zonder deze gegevens kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen.

Als u uw klacht per brief of e-mail indient kunt u de voortgang van uw klacht niet volgen via uw persoonlijke pagina op MijnAlkmaar. of communiceren met de gemeente via de PIP.

 

De medewerker die de klacht behandelt neemt binnen een week na ontvangst van de klacht telefonisch of schriftelijk contact met u op. U krijgt dan:

 • Een be­ves­ti­ging van de in­houd van uw klacht. Zo no­dig vraagt de ge­meen­te u om ver­dui­de­lij­king.
 • Uit­leg over de af­han­de­ling van uw klacht.
 • In­for­ma­tie over de mo­ge­lijk­he­den om uw klacht toe te lich­ten.
 • De naam van de per­soon die uw klacht be­han­delt. Bij hem of haar kunt u te­recht met alle vra­gen over de af­han­de­ling. Dit is nooit de per­soon over wie de klacht gaat.
 • Uit­sluit­sel of uw klacht vol­le­dig is en dus kan wor­den be­han­deld.

Antwoord binnen zes weken

U krijgt, tenzij anders met u is afgesproken, binnen zes weken na ontvangst van uw klacht schriftelijk antwoord. Daarin staat:

 • Een sa­men­vat­ting van uw klacht.
 • De re­sul­ta­ten uit het on­der­zoek naar uw klacht.
 • De con­clu­sies van de ge­meen­te.
 • De even­tu­e­le stap­pen die de ge­meen­te neemt naar aan­lei­ding van uw klacht.

Als de gemeente meer dan zes weken nodig heeft om uw klacht te beantwoorden, kan zij de termijn met vier weken verlengen. U krijgt hierover binnen zes weken na ontvangst van de klacht bericht.

Niet tevreden?

Bent u het niet eens met de manier waarop we uw klacht hebben afgehandeld? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman. Hij onderzoekt uw klacht dan opnieuw. De Ombudsman is onafhankelijk van de gemeente.

 • Meldingen over de openbare ruimte, bijvoorbeeld een gat in het wegdek, een scheve stoeptegel of zwerfvuil. Dit soort klachten meldt u online via Melding doen.
 • Meldingen betreffende overlast, bijvoorbeeld parkeer- of geluidsoverlast of overlast van hangjongeren. Hiervan doet u online melding bij Handhaving.
 • Over gedrag of een actie waartegen u bezwaar had kunnen maken of beroep had kunnen instellen.
 • Over iets waarover de rechtbank een uitspraak heeft gedaan.
 • Regels (beleid) van de gemeente.
 • Over iets wat meer dan 1 jaar geleden is gebeurd.
 • Over iets waarover u al eerder een klacht hebt doorgegeven.
 • Over gedrag dat al onderzocht wordt door Justitie.