Toelichting bij de aanvraag leerlingenvervoer 2024-2025

De informatie op deze pagina wordt steeds bijgewerkt. Het is de toelichting bij een aanvraag leerlingenvervoer voor schooljaar 2024-2025.

U komt in aanmerking als uw kind:

 • een school voor basisonderwijs of speciaal (basis)onderwijs bezoekt die op meer dan 6 km van de woning ligt;

OF

 • een school voor voortgezet speciaal onderwijs bezoekt die op meer dan 12 km van de woning ligt. Naar deze school gaat uw kind zelfstandig, met het openbaar vervoer of de fiets.

Heeft uw kind een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking of gedragsstoornis? Kan uw kind hierdoor niet zelfstandig met het openbaar vervoer? Dan vervalt de afstandsgrens.

Let op: leeftijd valt niet onder beperking.

De afstand woning-school wordt gemeten met de routeplanner van ANWB – optie kortste route.

U krijgt een vergoeding als uw kind naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school gaat.

Heeft u bezwaar tegen het openbaar onderwijs van de dichtstbijzijnde school? Of juist tegen de richting van het onderwijs? Dan moet u een schriftelijke verklaring bij uw aanvraag doen.

Kiest u voor een school die verder weg is? En is er in onze gemeente ook zo’n school? Dit is dan een “vrije” schoolkeuze. U krijgt in dit geval geen vervoerskostenvergoeding.

Een bijdrage wordt verstrekt vanaf het hoofdverblijf van uw kind naar school en terug. Dit adres vermeldt u op het aanvraagformulier.

Oppasadres

Wij maken een uitzondering voor het vervoer vanuit school naar één oppasadres. Dit kan een buitenschoolse opvang of een gastouder zijn.

Dit tweede afzetadres moet:

 • op de route liggen van het busje van uw kind
 • in Alkmaar zijn
 • een vast dagdeel per week zijn.

Het afzetten bij een tweede adres mag geen grote gevolgen hebben voor de reistijd. De andere leerlingen in het busje hebben er weinig last van. Als dat wel zo is dan wordt de aanvraag vervoer naar een tweede adres afgekeurd.

Kind woont op twee adressen

Een kind van gescheiden ouders kan twee woningen hebben.

Bij geregistreerd co-ouderschap is er sprake van twee hoofdverblijven. Het kind woont dan zowel bij de ene als bij de andere ouder. Waar de leerling staat ingeschreven doet er dan niet toe.

Beide co-ouders moeten afzonderlijk een aanvraag indienen bij de gemeente waar zij wonen. Het moet gaan om vaste dagen in de week.

Om elk kind een goede onderwijsplek te geven, zijn scholen gaan samenwerken. Dit gebeurt in regionale samenwerkingsverbanden.

Onder het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs vallen de scholen voor:

 • regulier basisonderwijs
 • speciaal basisonderwijs
 • speciaal onderwijs (verstandelijke of lichamelijke beperking, of langdurig ziek met een lichamelijke beperking en psychische beperking)

Scholen onder cluster 1 en 2 hebben een eigen toelatingsprocedure. Cluster 1 is voor kinderen met een visuele beperking. Cluster 2 voor kinderen met een auditieve beperking of ernstige moeilijkheden met spraak en taal.

Onder het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs vallen de scholen voor:

 • regulier voortgezet onderwijs (ook praktijk onderwijs)
 • voortgezet speciaal onderwijs

Een fietsvergoeding wordt verstrekt per kilometer.  De vergoeding is €0,11 per kilometer.

Gaat uw kind met bus of trein naar school? Dan kunnen de kosten van een abonnement voor openbaar vervoer worden vergoed.

Wij berekenen de kosten van openbaar vervoer en de vergoeding. Hiervoor gebruiken wij de reisinformatie van www.9292.nl.

Kan uw kind niet zelfstandig met het openbaar vervoer of de fiets? Dan worden ook de reiskosten van een begeleider vergoed.

U moet aantonen waarom uw kind niet zelfstandig naar school kan gaan.

Let op! U regelt in deze gevallen zélf de begeleiding van uw kind.

De gemeente gaat ervan uit dat een leerling zelf met de fiets of openbaar vervoer naar school kan als:

 • De leerling een school voor regulier basisonderwijs bezoekt.

én

 • De leerling op 1 augustus van het betreffende schooljaar 9 jaar of ouder is.

Als u uw kind zelf wilt vervoeren betekent dit niet dat u automatisch een vergoeding voor eigen vervoer krijgt. Wij bekijken eerst of er geen goedkoper vervoer mogelijk is.

Er wordt een vergoeding gegeven op basis van de kosten van openbaar vervoer (eventueel met begeleidingskosten). Als het gaat om aangepast vervoer, kunnen we overgaan tot het geven van een kilometervergoeding voor de auto.

De vergoeding is € 0,23 per kilometer. De bedragen worden uitgekeerd voor de kilometers die de begeleider moet reizen. Dus 2x heen en 2x terug. De vergoeding per dag wordt dus 4 x €0,23 per kilometer, voor de afstand woning – school.

Leerlingen komen voor aangepast vervoer in aanmerking als:

 • de enkele reis met openbaar vervoer duurt langer dan 90 minuten. De reistijd moet door gebruik te maken van aangepast vervoer met 50% of meer korter worden;
 • openbaar vervoer er niet is;
 • uw kind niet alleen óf met begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen. Dit is dan vanwege zijn/haar lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking
  U moet hiervoor bewijsstukken bij de aanvraag doen. Zoals een medische verklaring van de specialist. En/of het vervoersadvies van school (opgesteld door een orthopedagoog).
 • u niet in staat bent om uw kind te (laten) begeleiden. U moet een verklaring bij te voegen waarom u uw kind niet kunt (laten) begeleiden.

Let op! Meerdere kinderen in het gezin? Of u werkt allebei? Dat zijn geen redenen voor de gemeente om aangepast vervoer te vergoeden.

Als uw kind een school voor regulier basisonderwijs bezoekt, kan een drempelbedrag in rekening worden gebracht.

U hoeft geen drempelbedrag te betalen als uw gezamenlijk inkomen over het jaar 2022 minder is dan € 29.700. U moet dit wel aantonen. Een Inkomensverklaring over 2022 is gratis op te vragen bij de Belastingdienst, telefoonnummer: 0800 – 0543.

U moet een inkomensverklaring over 2022 bij uw aanvraag doen. Als u een partner heeft, dan moet u dit allebei doen. Dit is alleen zo als u (beiden) inkomen uit werk of uitkering heeft.

Als uw inkomen over het jaar 2022 meer bedraagt dan € 29.700 bent u een drempelbedrag verschuldigd. Het drempelbedrag wordt per kind per (gedeeltelijk) schooljaar in rekening gebracht. Het drempelbedrag is voor schooljaar 2024-2025: €653,00.

Bezoekt uw kind een school voor regulier basisonderwijs die op meer dan 20 km afstand van de woning ligt? Dan moet u naast het  drempelbedrag ook een bijdrage op basis van draagkracht betalen.

De bedragen van de bijdrage op draagkracht staan hieronder.

inkomen in euro’s       eigen bijdrage in euro’s

0 – 39.500                     nihil

39.500 – 46.500           220

46.500 – 54.000          970

54.000 – 60.500          1795

60.500 – 70.000          2625

70.000 – 76.000          3520

elke 5000 hoger           845

Een vergoeding wordt niet met terugwerkende kracht verstrekt.

Het kan zijn dat uw kind in een internaat of pleeggezin verblijft om passend (voortgezet) speciaal onderwijs te volgens. Als er noodzakelijke kosten zijn voor weekeindevervoer dan worden deze vergoed.

Als er andere redenen zijn voor dit verblijf, bijvoorbeeld sociale of medische redenen, dan komen de kosten van het vervoer niet voor vergoeding in aanmerking.

Als het internaat of pleeggezin met dagelijks vervoer vanuit het ouderlijk huis kan worden bereikt, zal er geen vergoeding van de reiskosten zijn.

Heeft u vragen?

Mailt u dan naar leerlingenvervoer@alkmaar.nl of bel met 14 072.

Als u documenten per e-mail toestuurt, zorg dan dat ze goed leesbaar zijn. Wij kunnen telefoonfoto’s niet goed verwerken. Uw aanvraag loopt dan vertraging op.