Leerplicht en kwalificatieplicht

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig.

Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig.

Als een kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Het kind is dan nog niet leerplichtig.

De leerplicht start:

 • Op de eerste schooldag van de nieuwe maand die volgt op de maand waarin uw kind 5 jaar is geworden.

De leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt.

Lees meer op de website van Rijksoverheid – pagina Leerlicht en kwalificatieplicht.

Jongeren zonder startkwalificatie moeten tot hun 18e verjaardag onderwijs volgen. Dit is de kwalificatieplicht.

Een startkwalificatie is een diploma van het:

 • MBO 2 of
 • MBO 3 of
 • MBO 4 of van de
 • HAVO of het
 • VWO

Voor sommige jongeren in het speciaal onderwijs geldt een uitzondering op de kwalificatieplicht:

 • Als een jongere onderwijs heeft gevolgd in het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs (vso), is deze niet meer kwalificatieplichtig.
 • Als een jongere een diploma of getuigschrift van de praktijkschool heeft, vervalt de kwalificatieplicht ook.

Lees meer op de website van Rijksoverheid – pagina Leerlicht en kwalificatieplicht.

De schooldirectie kan soms toestemming geven voor extra schoolverlof:

 • Bij huwelijk van bloedverwanten of aanverwanten
 • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum
 • viering van het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloedverwanten of aanverwanten
 • overlijden of een ernstige ziekte van bloedverwanten of aanverwanten
 • verhuizing van uw gezin
 • sommige religieuze feestdagen (na overleg met directeur)

De leerplichtambtenaar beslist over verlof van meer dan 10 dagen. Dan gaat het om belangrijke redenen. Dit kan nooit vakantieverlof zijn.

De schooldirecteur kan maximaal 10 dagen extra vakantieverlof verlenen. Dit vakantieverlof mag nooit in de eerste twee weken van een schooljaar zijn.

Voorwaarden voor extra vakantieverlof:

Als u vanwege uw werk (of het werk van uw partner) tijdens geen enkele schoolvakantie met uw gezin op vakantie kunt. Dit moet dan komen door uw beroep. Bijvoorbeeld omdat u seizoensgebonden werk heeft of uw werk piekdruktes heeft tijdens alle schoolvakanties.

Werkt u in loondienst? Dan heeft u een werkgeversverklaring nodig. Bij twijfel kan er ook om een verklaring van een accountant gevraagd worden. Werkt u als zelfstandige? Dan heeft u een verklaring van uw accountant nodig waaruit blijkt dat u grote financiële risico’s loopt als u toch in een schoolvakantie op vakantie gaat.

Het aanvraagformulier extra schoolverlof moet door u en door de directeur van school ondertekend worden. U kunt het op school krijgen.

Lees meer op de website van Rijksoverheid – pagina Leerplicht en schoolvakanties.

In een aantal gevallen kunt u vrijstelling van de inschrijvingsplicht op een erkende school aanvragen: 

U kunt de aanvraag vrijstelling leerplicht via DigiD indienen.

Als uw kind niet in staat is om regulier dagonderwijs te volgen en veertien jaar of ouder is, dan is er een alternatief leertraject mogelijk. Uw kind kan dan een deel van de tijd praktisch onderwijs volgen: licht werk gecombineerd met een begeleidend onderwijsprogramma. 

Bent u van plan om vervangende leerplicht aan te vragen? Neem dan eerst contact op met leerplichtambtenaar, via telefoonnummer 14072. 

Heeft u de leerplichtambtenaar gesproken? Dan kunt de aanvraag vervangende leerplicht indienen via DigiD.

Verzuim kan geoorloofd of ongeoorloofd zijn. 

 • Geoorloofd: 
  • Met een geldige reden en na toestemming voor extra schoolverlof, 
  • Bij ziekte 
 • Ongeoorloofd: 
  • Zonder geldige reden (spijbelen, te laat komen, buiten schoolvakantie op vakantie) 
  • Geldige reden, maar geen toestemming voor extra schoolverlof aangevraagd 

Ongeoorloofd verzuim

Is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim van meer dan 16 uur in 4 weken dan is school verplicht dit te melden bij leerplicht.

 • De leerplichtambtenaar start een onderzoek naar de mogelijke oorzaken van het verzuim in overleg met de jongere, ouders en school.
 • Er wordt gekeken hoe deze oorzaken opgeheven kunnen worden.
 • Mocht dit niet leiden tot het stoppen van het ongeoorloofde verzuim kan de leerplichtambtenaar proces verbaal opmaken.

Meer informatie op de website van Rijksoverheid – Toezicht op de leerplicht.

Voor jongeren ouder dan 18 is er geen plicht meer om naar school te gaan.

Heb je geen diploma van het MBO 2, MBO 3, MBO 4 of van de HAVO of het VWO? En wil je begeleiding bij het zoeken naar scholing of werk?

Neem dan contact op met het RMC.