Participatie

Beleid, plannen en projecten hebben invloed op hoe we leven, wonen en werken. Denk aan inwoners, organisaties en bedrijven die willen bouwen of verbouwen. Of een activiteit organiseren.

De gemeente Alkmaar wil haar inwoners vooraf betrekken. Dat is participatie.

Participatie moet zo vroeg mogelijk gebeuren. Dan werken alle betrokkenen zoveel mogelijk met elkaar samen.

Bekijk hieronder de vormen van participatie en meer informatie. Ontdek hoe u meedoet en meedenkt!

In een visie staat omschreven hoe iets moet worden aangepakt.

Onze visie op participatie bij (ver)bouwplannen en ruimtelijke initiatieven is:

  1. Participatie is belangrijk bij alle (ver)bouwplannen, ruimtelijke initiatieven en plannen. Uw plan bespreken met buren als u een garage neer wilt zetten, is ook participatie.
  2. Participatie gebeurt zo vroeg mogelijk: voordat u de uiteindelijke versie van uw plan indient bij de gemeente.
  3. Alle betrokkenen kunnen hun belangen naar voren kunnen brengen.
  4. Iedereen geeft én krijgt zoveel mogelijk kansen en manieren om te participeren.
  5. Samenwerken en laten meedenken levert u meer op dan informeren en raadplegen.

Aan de slag: Participatie bij verbouwen of ruimtelijke initiatieven, hoe doe ik dat?

Meer lezen
Visie op modernisering van participatie bij ruimtelijke initiatieven
Leidraad voor participatie bij ruimtelijke initiatieven

Alkmaar betrekt haar inwoners bij de totstandkoming van nieuw of gewijzigd beleid.

Hoe werkt dat?

  • Het bestuur neemt een besluit over het niveau en de vorm van de participatie. Daarna bepaalt zij hoe de participatie eruit komt te zien.

Voorbeelden zijn: inloopavonden, (online) informatiebijeenkomsten, (online) enquetes, enzovoorts.

Deze vorm van participatie vindt zo vroeg mogelijk plaats.

Een burgerinitiatief geeft de burger het recht om zelf onderwerpen op de politieke agenda te plaatsen.

De mogelijkheid tot het indienen van een burgerinitiatief is opgenomen in de Verordening burgerinitiatief Alkmaar 2015.

De gemeente werkt samen met inwoners aan een veilige en fijne buurt. Ook dorps- en wijkraden en andere organisaties en bedrijven hebben een rol daarin. Dat noemen we gebiedsgericht werken.

Gemeente Alkmaar heeft vijf gebiedsconsulenten. Heeft u een initiatief heeft om een straat, wijk of dorp mooier te maken?  Dan kunt u bij de gebiedsconsulenten terecht. Samen met u verkennen zij de mogelijkheden.

Lees over de gebieden en bewonersinitiatieven via de pagina Gebieden en wijken in Alkmaar.

Op de website en sociale media van de gemeente Alkmaar staan regelmatig berichten over participatie. Of bijvoorbeeld enquêtes voor betrokkenheid en discussies tussen inwoners en gemeenten.

Inspraak is de officiële, afrondende fase van een project. Iedere inwoner of andere belanghebbende partij krijgt dan voor de laatste keer de gelegenheid om te reageren.

De inspraakprocedure vindt plaats volgens de betreffende wettelijke verplichting (afhankelijk van het onderwerp).

Als er geen wettelijke verplichting is, dan vindt de inspraak plaats volgens de algemene regels uit de Alkmaarse inspraakverordening 2015.