Waar werken we aan in Schermer?

Met welke thema’s is het gebiedsteam in uw wijk aan de slag. Wat is belangrijk om te weten voor u als bewoners als het gaat om veiligheid. Of welke (nieuw)bouwprojecten zijn er? Bent u daarin geïnteresseerd? Raadpleeg dan deze gebiedsagenda. Hierin worden al deze thema’s besproken.

Schoon & Heel

Onderhoud

Er wordt onderhoud gepleegd aan de wegen op de verschillende dijken. In 2022 staat onder andere de Slingerdijk in Oterleek op de planning.

Opnieuw inrichten van de N243

De N243 is een smalle weg met veel verkeer, een aantal drukke kruisingen en veel directe wegaansluitingen van woningen en bedrijven. De provincie maakt de N243 veiliger en voert groot onderhoud uit en werkt hierbij nauw samen met o.a. de gemeente Alkmaar.

Verkeersveiligheid

Samen met bewoners, de vakgroep verkeer en Stadswerk072 onderzoekt het gebiedsteam welke aanpassingen nodig en praktisch uitvoerbaar zijn om de verkeersveiligheid te vergroten.

Vrachtverkeer

De dorpen in Landelijk Alkmaar zijn gebouwd op paard en wagen. Anno nu rijdt er veel (groot) vrachtverkeer door, en over de soms smalle straten en dijken. De overlast die hierdoor wordt ervaren heeft de aandacht van het gebiedsteam.

Veilig

Om inzicht te krijgen in het veiligheidsgevoel van inwoners, doet de gemeente jaarlijks onderzoek naar de veiligheid en leefbaarheid van wijken en buurten. Wij nemen de wensen en ervaringen van inwoners mee in de plannen voor de komende jaren.

Gemeente Alkmaar vindt het belangrijk dat inwoners zich prettig en veilig voelen in hun buurt.

De outreachend jongerenwerker van LINK is veel op straat te vinden. Hier spreekt hij de jongeren en peilt hun wensen en behoeften. Doordat het contact laagdrempelig is, durven jongeren aan te geven waar zij behoefte aan hebben. Aandachtspunten in Oudorp zijn de rivierenbuurt, het Groene Hart, de skatebaan op de Munnikenweg en de schoolpleinen.

https://linkprojecten.nl/

Het gebiedsteam monitort de wensen en behoefte van de jeugd tijdens het jeugdoverleg. Ook bespreken we jongeren die hulp nodig hebben. Daarbij zijn belangrijke partners zoals, de sportregisseur, Jeugd en Gezinscoaches en de (outreachend) jongerenwerkers betrokken.

Gaat u varen in Alkmaar? Dan is het goed om te weten waar u rekening mee moet houden. 

Spelregels op het water

Meld Misdaad Anoniem

Ondermijning is een gevolg van veel verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de grenzen tussen de bovenwereld en de onderwereld vervagen. Bijvoorbeeld: Hennepplantages of drugslabs op industrieterreinen of dumpingen van drugsafval in de natuur. Valt u iets op, dan kunt u een melding maken via 0900 8844.

Onderzoek

In 2022 doet een student HBO Integrale Veiligheidskunde in samenwerking met het gebiedsteam een onderzoek. Er wordt onderzoek gedaan naar de bereid om een melding te maken op enkele bedrijventerreinen van Alkmaar.

Digitale weerbaarheid wijk

Online criminaliteit neemt toe en cybercriminelen worden steeds creatiever. We werken samen met politie, landelijke en regionale organisaties om Alkmaar cyberveiliger te maken.

Samen met de projectleider cybercrime geeft het gebiedsteam vorm aan het plan van aanpak cyberveiligheid. Onder andere door de inzet van de digitale wijkambassadeur.

Slachtoffer geworden? Doe aangifte op de website van de politie.

Vragen? Advies nodig? Melding doen van online criminaliteit? Neem contact op met de Fraudehelpdesk.

Sociaal

Voelt u zich eenzaam? U bent niet alleen. Er zijn professionals en ervaren vrijwilligers die u kunnen helpen. Ik voel mij eenzaam, wat kan ik doen?

Kwetsbare inwoners zijn onderdeel van de maatschappij en wonen en leven zo veel mogelijk zelfstandig. We werken samen met bewoners en organisaties aan een leefbare wijk.

Heeft u een hulpvraag? Bekijk deze pagina voor meer informatie.

Wij werken samen met bewoners, bedrijven, Alkmaar Sport en andere organisaties. Samen streven we ernaar dat alle bewoners gezond leven en met plezier in hun wijk wonen.

Bekijk de informatie over Alkmaar Actief.

Sportregisseur

Bent u op zoek naar welke sport het beste bij u past? Neem eens contact op met de sportregisseur uit uw wijk. De sportregisseur kan adviseren over een passend sportaanbod. Bovendien organiseert de sportregisseur leuke en sportieve activiteiten voor jong en oud bij u in de buurt!

Beweegtuin

In Stompetoren is een beweegtuin gerealiseerd. Deze beweegtuin is voor jong en oud en is gratis te gebruiken.

Sportcontrainer

In samenwerking met Alkmaar Sport onderzoekt de vakgroep sport de mogelijkheid tot het plaatsen van een sportcontrainer bij de sportvelden van Sporting S in Schermerhorn

Dorpshuizen

Een dorpshuis is een openbare ontmoetingsplaats voor de dorpsbewoners. Het heeft een sociaal-culturele functie en biedt onderdak aan het verenigingsleven. Het draagt zo bij aan de sociale cohesie. Gemeente Alkmaar heeft in voormalig gemeente Schermer een lijst opgemaakt van de huidige functie, bezetting en maatschappelijke betekenis van de verschillende gemeentelijke accommodaties. Naar aanleiding hiervan is zij in gesprek met de belanghebbenden van enkele dorpshuizen over toekomstige invulling en/of (ver)nieuwbouw.

Ondernemend

De Kompas (Schermerhorn)

Op de plek van de voormalige basisschool Het Kompas worden in Schermerhorn onder architectuur 19 koopappartementen gerealiseerd.

Woonzorgcomplex Wittenburg (Stompetoren)

Het gemeentehuis van voormalig gemeente Schermer wordt verbouwd tot een woonzorgcomplex met 24 wooneenheden voor welgestelde ouderen.