Verjaring Grondgebruik

Gebruikt u de strook gemeentegrond al een lange tijd? Dan kunt u wellicht een beroep doen op verjaring. Dat is bepaald in het Burgerlijk Wetboek. Op deze pagina leggen wij u uit wat verjaring is en wat u moet doen om verjaring te bewijzen. Bij de beoordeling van een beroep op verjaring hanteren wij twee uitgangspunten:

  1. Het eigendom is in Nederland heel goed beschermd. Dit betekent dat een beroep op verjaring niet zomaar slaagt en aan strikte eisen moet voldoen;
  2. De bewijslast voor een beroep op verjaring ligt bij u;

Verkrijgende verjaring 

  • U dient aan te tonen dat sprake is van ‘bezit’. 
  • U dient ‘te goeder trouw’ te zijn.  
  • U moet het bezit over een periode van tien jaar aantonen. 

Bevrijdende verjaring

Voor bevrijdende verjaring gelden de volgende juridische vereisten:

  • U dient aan te tonen dat sprake is van ‘bezit;
  • U moet het bezit over een periode van twintig jaar aantonen.

Bezit
Bezit betekent dat u – dan wel uw rechtsvoorganger – de strook gemeentegrond aan één stuk door gebruikt. Het moet ook duidelijk zijn dat u de gemeentegrond gebruikt als u eigenaar bent en niemand anders. Het gaat er ook om of u de strook gemeentegrond gebruikt. Staat er een hoge ondoordringbare haag of hekwerk omheen? Of staat er een garage op? Dan kan sprake zijn van bezit. Maait u het gras of staat er enkel beplanting op de strook gemeentegrond? Of heeft u een boom geplant of tegels op de strook gemeentegrond gelegd? Dan is er geen sprake van bezit.

Te goeder trouw
Handelen te goeder trouw betekent dat u niet wist én niet kon weten dat de strook gemeentegrond die u gebruikt niet bij uw perceel hoort. Hier kan bijvoorbeeld sprake van zijn als er een fout is gemaakt bij het Kadaster of in de eigendomsakte van de notaris. U handelt dan juridisch gezien ‘te goeder trouw’. Als geen fout is gemaakt, dan had u kunnen weten dat de strook grond niet bij uw perceel hoort. Ook al wist u dat misschien zelf niet. Juridisch gezien is er dan geen sprake van handelen ‘te goeder trouw’. Uw beroep op verkrijgende verjaring slaagt dan niet.

Bewijs
U moet zelf aantonen dat u de grond minimaal 10 jaar dan wel 20 jaar in bezit heeft. Hiervoor kunt u foto’s, video’s of ander beeldmateriaal naar de gemeente sturen. Getuigenverklaringen kunnen het beeldmateriaal ondersteunen, maar beschouwen wij niet als opzichzelfstaand bewijs.

Let op!
U kunt geen beroep doen op verjaring als u mondelinge toestemming van de gemeente  heeft om de grond te gebruiken of als u een huur – of bruikleenovereenkomst heeft gesloten met de gemeente voor het gebruik van de strook gemeentegrond.

Schadevergoeding bij verjaring
Op 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad, onze hoogste rechter, een belangrijke uitspraak gedaan voor gevallen waarin het eigendom door verjaring overgaat op een ander. De Hoge Raad heeft bepaald dat de oorspronkelijke eigenaar in sommige gevallen schadevergoeding kan eisen van de nieuwe eigenaar

Voor het project Grondgebruik betekent deze uitspraak dat wij als oorspronkelijke grondeigenaar schade kunnen verhalen op de nieuwe eigenaar van de strook grond.

Beroep doen op verjaring
U kunt uw beroep op verjaring inclusief bewijsmateriaal e-mailen naar grondgebruik@alkmaar.nl of opsturen naar de gemeente Alkmaar, afdeling Vastgoed en Gronden, t.a.v. project Grondgebruik.

Als u kunt bewijzen dat er sprake is van verjaring dan ontvangt u een brief waarin wij erkennen dat er sprake is van verjaring. Wanneer sprake is van verjaring zal de juridische afdeling nog beoordelen of zij een schadevergoeding aan u zullen vragen.

Heeft u vragen?
Neemt u dan gerust contact op met het projectteam Grondgebruik via 14 072 of mail naar grondgebruik@alkmaar.nl.