Overige stukken ter inzage

Op deze pagina vindt u een overzicht van stukken die ter inzage liggen met uitzondering van de ruimtelijke plannen.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat de gemeenteraad op 19 december 2023 heeft besloten dat op grond van artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening een bestemmingsplan wordt voorbereid voor Oostwijk in Koedijk.

Het gebied is gelegen in de Burgemeester W. Kooimanstraat en Schoolstraat in Koedijk, zoals aangegeven op de verbeelding behorende bij het raadsbesluit.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 20 december 2023 en is vanaf die datum 1 jaar geldig.

Vanaf 20 december 2023 is het voorbereidingsbesluit met bijbehorende verbeelding in te zien bij de servicebalie vergunning & subsidieverlening van het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 10 in Alkmaar.

Het voorbereidingsbesluit is ook digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannaam NL.IMRO.0361.VB00103-0305.

Tegen dit besluit kan op grond van het bepaalde in artikel 8:5 van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

Inzage en inspraak bij vergunningen

Op de website officiële bekendmakingen kunt u bekijken welke vergunningen in uw omgeving zijn aangevraagd en welke besluiten wij hebben genomen. Daar is ook aangegeven hoe u kunt reageren op een aanvraag of een besluit. Het gaat hierbij om vergunningen die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving zoals:

  • Omgevingsvergunningen;
  • Evenementenvergunningen;
  • Drank- en horecavergunningen
  • Exploitatievergunningen

Het inzien van aanvragen en besluiten doet u digitaal. Lukt het digitaal aanvragen niet, bel dan met 14 072.

U krijgt een e-mail dat u de documenten kunt bekijken via Mijn Alkmaar. Wanneer u inlogt bij mijn Alkmaar kunt u uw lopende zaken bekijken en de stukken inzien.

Het inzien van stukken die ter inzage liggen is gratis.