Ruimtelijke plannen ter inzage

Hieronder vindt u een overzicht van verschillende soorten ruimtelijke plannen die ter inzage kunnen liggen en welke plannen er op dit moment ter inzage liggen. Als u ons wilt bellen over dit onderwerp dan kan dat op werkdagen van 9.00 tot 11.00 uur op telefoonnummer 14 072.

Het college van Burgemeester en wethouders van Alkmaar geven overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) te kennen dat het volgende bestemmingsplan wordt voorbereid: ‘Parapluplan Detailhandel Alkmaar’.

Plangebied

Het plangebied ligt binnen de bestemmingsplannen ‘Binnenstad Centrum’, ‘Binnenstad Zuid en Oost’ en ‘Doelenveld Carré’.

Doel

Het compacter maken van het winkelgebied is in de ‘Detailhandelsstructuur binnenstad Alkmaar’ beschreven als maatregel om leegstaande winkels te voorkomen. Dit paraplubestemmingsplan laat ongebruikte detailhandelsbestemmingen buiten het kernwinkelgebied vervallen.

In principe komen alle adressen buiten het Kernwinkelgebied met ongebruikte detailhandelsbestemmingen in aanmerking voor dit plan.

Participatie

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar bereidt op dit moment een bestemmingsplantraject met participatie voor.

Door ongebruikte detailhandelsbestemmingen buiten het kernwinkelgebied te laten vervallen mag er op die locaties straks niet meer ‘bij recht’ detailhandel gevestigd worden. Het blijft wel mogelijk een vergunning aan te vragen voor de vestiging van detailhandel.

Mocht u nu reeds vragen of opmerkingen hebben, dan wordt daar graag in een vroegtijdig stadium kennis van genomen.

Op dit moment komen er nog geen stukken ter inzage liggen en er is nog geen sprake van advies van een onafhankelijke instantie. Dit komt later in de procedure wel aan de orde.

Inspraakreacties

In de eerste plaats wordt over enige tijd een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd dat te bekijken zal zijn op de gemeentelijke en een landelijke internetsite. Tijdens de ter inzage legging, is er de mogelijkheid tot het indienen van een inspraakreactie.

Zienswijzen

Vervolgens zal er op later tijdstip gedurende zes weken een ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd en is dan te bekijken en op de gemeentelijke en landelijke internetsite.

Tijdens de termijn dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt , is er de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan wordt vooraf gepubliceerd op de gemeentelijke internetsite en in het Gemeenteblad.

Informatie

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met adviseur ruimtelijke ontwikkeling Aart Blankert via het algemene contactnummer 14 072.

Bestemmingsplannen in de voorontwerpfase

Als er een nieuw bestemmingsplan wordt ontwikkeld, gaat dit in een aantal stappen. De eerste stap is de voorontwerpfase. In deze fase bieden burgemeester en wethouders de gelegenheid tot samenspraak en overleggen met andere (overheids-)instanties. In de officiële bekendmaking staat hoe u uw mening kunt geven. Niet alle plannen hebben een voorontwerpfase.

Op dit moment liggen er geen bestemmingsplannen in de voorontwerpfase ter inzage.

Bestemmingsplannen in de ontwerpfase

Een nieuw bestemmingsplan komt in deze fase als het college van burgemeester en wethouder heeft ingestemd met het ontwerp. Het bestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage. Tijdens deze 6 weken kan iedereen een reactie indienen, bijvoorbeeld als u het ergens niet mee eens bent. Zo’n reactie heet een zienswijze. Dit kan mondeling of schriftelijk. In de officiële bekendmaking staat hoe u dat kunt doen.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan voor de Ursemmerweg 4 Ursem gereed is voor participatie.

Doel

Ontwerpbestemmingsplan Ursemmerweg 4 Ursem is opgesteld om het bedrijf uit te breiden en landschappelijk in te passen. De woning aan de Ursemmerweg 2 wordt als tweede bedrijfswoning bij de locatie betrokken.

Bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan ligt voor een ieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van donderdag 16 februari 2023 tot en met woensdag 29 maart 2023.

Het ontwerpbestemmingsplan kunt u bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl (bij PLANNAAM OF -NUMMER zoeken op Kraakmantuinen of NL.IMRO.0361.BP00184-0201).

Indien u het plan desondanks wilt komen inzien, dan zoeken wij in overleg met u een passende oplossing. Neem contact op via telefoonnummer 14 072.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan kunt u schriftelijk reageren door een brief te sturen waarboven staat “Zienswijze”. Uw brief kunt u sturen naar burgemeester en wethouders, t.a.v. vakgroep Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

Vastgestelde bestemmingsplannen

Een nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld als de gemeenteraad akkoord heeft gegeven. Ook het vastgestelde plan ligt 6 weken ter inzage. In die 6 weken kunt u als belanghebbende in beroep gaan bij de Raad van State. Ook het aanvragen van een voorlopige voorziening gebeurt bij de Raad van State. In de officiële bekendmaking staat hoe en wanneer u in beroep kunt gaan en/of een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Op dit moment liggen er geen vastgestelde bestemmingsplannen ter inzage.

Overige ruimtelijke plannen

Op dit moment liggen er geen overige ruimtelijke plannen ter inzage.

Geldende bestemmingsplannen

Deze geldende bestemmingsplannen zijn nog niet te vinden op ruimtelijkeplannen.nl en kunt u nog op onze website bekijken.