Ruimtelijke plannen en bestemmingsplannen ter inzage

Hieronder vindt u een overzicht van verschillende soorten ruimtelijke plannen die ter inzage kunnen liggen en welke plannen er op dit moment ter inzage liggen. Als u ons wilt bellen over dit onderwerp dan kan dat op werkdagen van 9.00 tot 11.00 uur op telefoonnummer 14 072.

Bestemmingsplannen in de voorontwerpfase

Als er een nieuw bestemmingsplan wordt ontwikkeld, gaat dit in een aantal stappen. De eerste stap is de voorontwerpfase. In deze fase bieden burgemeester en wethouders de gelegenheid tot samenspraak en overleggen met andere (overheids-)instanties. In de officiële bekendmaking staat hoe u uw mening kunt geven. Niet alle plannen hebben een voorontwerpfase.

Op dit moment liggen er geen bestemmingsplannen in de voorontwerpfase ter inzage.

Bestemmingsplannen in de ontwerpfase

Een nieuw bestemmingsplan komt in deze fase als het college van burgemeester en wethouder heeft ingestemd met het ontwerp. Het bestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage. Tijdens deze 6 weken kan iedereen een reactie indienen, bijvoorbeeld als u het ergens niet mee eens bent. Zo’n reactie heet een zienswijze. Dit kan mondeling of schriftelijk. In de officiële bekendmaking staat hoe u dat kunt doen.

Op dit moment liggen er geen bestemmingsplannen in de voorontwerpfase ter inzage.

Vastgestelde bestemmingsplannen

Een nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld als de gemeenteraad akkoord heeft gegeven. Ook het vastgestelde plan ligt 6 weken ter inzage. In die 6 weken kunt u als belanghebbende in beroep gaan bij de Raad van State. Ook het aanvragen van een voorlopige voorziening gebeurt bij de Raad van State. In de officiële bekendmaking staat hoe en wanneer u in beroep kunt gaan en/of een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat het Wijzigingsplan voor de Noordervaart 45 Stompetoren vastgesteld is.

Doel

Het wijzigingsplan is opgesteld om de agrarische bestemming naar een woonbestemming te wijzigen.

Plangebied

De locatie van het plan ligt aan de oostzijde van het perceel met het adres Noordervaart 45 te Stompetoren.

Bekijken

Het wijzigingsplan ligt 6 weken ter inzage vanaf donderdag 8 februari 2024 tot en met woensdag 20 maart 2024. Het vastgestelde wijzigingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (bij PLANNAAM OF -NUMMER zoeken op Noordervaart 45 Stompetoren of NL.IMRO.0361.WP00126-0305).

Wij verzoeken u voor het inzien van het Wijzigingsplan gebruik te maken van de genoemde digitale mogelijkheden. Als u het wijzigingsplan fysiek wilt inzien, neem dan contact op via telefoonnummer 14 072.

Beroep

Gedurende de inzage termijn kan tegen het Wijzigingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Instellen van een beroep schort de werking van het Wijzigingsplan niet op. Daarvoor kan verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat bestemmingsplan Achterweg 26B Alkmaar is vastgesteld.

Gebied

Het gebied waarvoor het bestemmingsplan is opgesteld, is een nog onbebouwd perceel aan de Achterweg te Alkmaar, naast nummer 26.

Doel

Het bestemmingsplan is opgesteld om op het perceel 1 woning te kunnen bouwen.

Bekijken

U kunt het bestemmingsplan 6 weken inzien, van donderdag 8 februari 2024 tot en met woensdag 20 maart 2024.

Het bestemmingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Indien u het bestemmingsplan wilt komen inzien op het Stadskantoor, dan kunt u daarvoor een afspraak maken via telefoonnummer 14 072.

Indien u het bestemmingsplan wilt komen inzien op het Stadskantoor, dan kunt u daarvoor een afspraak maken via telefoonnummer 14 072.

Beroep

Gedurende de genoemde termijn kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Instellen van een beroep schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Daarvoor kan verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken de vaststelling bekend van ‘wijzigingsplan Oostmijzerdijk 11 Schermerhorn’.

Doel

Het wijzigingsplan Oostmijzerdijk 11 Schermerhorm betreft het laten vervallen van het agrarisch bouwvlak ten gunste van een op te richten vrijstaande stolp bestaande uit twee burgerwoningen met bijbehorend weiland. De omringende grond die niet meer mag worden bebouwd krijgt een agrarische bestemming.

Met het ontwerpwijzigingsplan wordt beoogd versnippering van bedrijfsactiviteiten en daarmee verkeersoverlast tegen te gaan en de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van dit deel van het buitengebied te versterken.

Plangebied

De locatie van het plan ligt aan de Oostmijzerdijk 11 in Schermerhorn.

Bekijken

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt 6 weken ter inzage vanaf donderdag 8 februari 2024 tot en met woensdag 20 maart 2024.

U kunt het wijzigingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl; (bij PLANNAAM OF -NUMMER zoeken op Oostmijzerdijk 11 Schermerhorm of NL.IMRO.0361.WP00128-0305).

Voor het inzien van het wijzigingsplan kunt u gebruik  maken van bovengenoemde digitale mogelijkheden. Indien u het plan fysiek wilt inzien, dan vragen wij u contact op te nemen via telefoonnummer 14 072.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het wijzigingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de termijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van deze Afdeling. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

Geldende bestemmingsplannen

Deze geldende bestemmingsplannen zijn nog niet te vinden op ruimtelijkeplannen.nl en kunt u nog op onze website bekijken.

Laatste nieuws