Ruimtelijke plannen ter inzage

Hieronder vindt u een overzicht van verschillende soorten ruimtelijke plannen die ter inzage kunnen liggen en welke plannen er op dit moment ter inzage liggen. Als u ons wilt bellen over dit onderwerp dan kan dat op werkdagen van 9.00 tot 11.00 uur op telefoonnummer 14 072.

Bestemmingsplannen in de voorontwerpfase

Als er een nieuw bestemmingsplan wordt ontwikkeld, gaat dit in een aantal stappen. De eerste stap is de voorontwerpfase. In deze fase bieden burgemeester en wethouders de gelegenheid tot samenspraak en overleggen met andere (overheids-)instanties. In de officiële bekendmaking staat hoe u uw mening kunt geven. Niet alle plannen hebben een voorontwerpfase.

Op dit moment liggen er geen bestemmingsplannen in de voorontwerpfase ter inzage.

Bestemmingsplannen in de ontwerpfase

Een nieuw bestemmingsplan komt in deze fase als het college van burgemeester en wethouder heeft ingestemd met het ontwerp. Het bestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage. Tijdens deze 6 weken kan iedereen een reactie indienen, bijvoorbeeld als u het ergens niet mee eens bent. Zo’n reactie heet een zienswijze. Dit kan mondeling of schriftelijk. In de officiële bekendmaking staat hoe u dat kunt doen.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan voor de Zuidervaart 147 Zuidschermer gereed is voor participatie.

Doel

Het plan is opgesteld om de stolpboerderij in drie woningen te kunnen splitsen.

Plangebied

De locatie van het plan ligt aan de Zuidervaart 147 in Zuidschermer.

Bekijken

Het ontwerpwijzigingsplan ligt voor een ieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van donderdag 20 oktober 2022 tot en met woensdag 30 november 2022.

Het ontwerpwijzigingsplan is in te zien op de volgende website www.ruimtelijkeplannen.nl (bij PLANNAAM OF -NUMMER zoeken op Zuidervaart 147 Zuidschermer of NL.IMRO.0361.WP00122-0201).

Wij verzoeken u voor het inzien van het ontwerpwijzigingsplan gebruik te maken van de digitale mogelijkheden daartoe. Als u het wijzigingsplan fysiek wilt inzien, zoeken wij in overleg met u een  oplossing. Neem contact op via telefoonnummer 14 072.

Zienswijze

Op het ontwerpwijzigingsplan kan een ieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Zienswijzen kunt u richten aan het burgemeester en wethouders, t.a.v. vakgroep Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar of via post@alkmaar.nl. Zienswijzen moeten zijn ondertekend en voorzien van naam en adres.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

Vastgestelde bestemmingsplannen

Een nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld als de gemeenteraad akkoord heeft gegeven. Ook het vastgestelde plan ligt 6 weken ter inzage. In die 6 weken kunt u als belanghebbende in beroep gaan bij de Raad van State. Ook het aanvragen van een voorlopige voorziening gebeurt bij de Raad van State. In de officiële bekendmaking staat hoe en wanneer u in beroep kunt gaan en/of een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat de gemeenteraad op 27 oktober 2022 het bestemmingsplan “Highlands Alkmaar” heeft vastgesteld. Ook maken burgemeester en wethouders bekend dat zij op 6 september 2021 voor dit bestemmingsplan een besluit hogere waarden geluid hebben genomen.

Gebied

Het gebied waarvoor het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld, ligt tussen de Louise Henriëttestraat en de aanleunwoningen op Louise Henriëttestraat 51 (noordzijde), openbaar water en het perceel Albertina Agnesstraat 2 (oostzijde), Verkeersplein De Kooimeer (zuidzijde) en de Louise Henriëttestraat en Prinses Mariannestraat (westzijde).

Doel

Het bestemmingsplan Highlands Alkmaar stelt voor het bestaande perceel te herontwikkelen met maximaal 95 woningen in 1 appartementengebouw. Omdat de woningen dicht bij de N9 liggen, is het besluit hogere waarden geluid genomen.

Bekijken

U kunt de besluiten 6 weken bekijken, van donderdag 10 november 2022 tot en met woensdag 21 december 2022. Het bestemmingsplan kunt u bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voor het inzien van het bestemmingsplan vragen wij u om zoveel mogelijk gebruik te maken van bovengenoemde digitale mogelijkheden. Wanneer u het bestemmingsplan toch wilt komen inzien, dan zullen wij in overleg met u een afspraak plannen. Neemt u dat geval contact op via telefoonnummer 14 072.

Beroep

Tijdens de terinzagelegging van de besluiten kunt u schriftelijk in beroep tegen deze besluiten. Uw brief kunt u sturen naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

De besluiten treden in werking op donderdag 22 december 2021. Het instellen van beroep verandert dit niet. Wilt u dat de besluiten nog niet in werking treden? Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak. Deze brief kunt u naar hetzelfde adres als hierboven genoemd, sturen. De besluiten treden dan pas in werking nadat de Voorzitter een beslissing op uw verzoek heeft genomen. Aan beroep en/of een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Meer informatie hierover vindt u op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Crisis- en Herstelwet (Chw) van toepassing

De besluiten maken de bouw van maximaal 95 woningen mogelijk. Daarom is de Crisis- en herstelwet van toepassing op het bestemmingsplan. Dit betekent dat u in de brief waarmee u beroep instelt, direct moet aangeven waarom u het niet eens bent met de besluiten. Ook moet u noemen dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Geeft u geen redenen waarom u het oneens bent met de besluiten, dan kan de Afdeling Bestuursrechtspraak ervoor kiezen uw beroep zonder verdere behandeling af te wijzen. U kunt in ieder geval na de terinzagelegging geen nieuwe redenen waarom u het oneens bent, kenbaar maken bij de Afdeling Bestuursrechtspraak.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken de vaststelling bekend van bestemmingsplan Bergerweg 169 Alkmaar.

Doel

Het Bestemmingsplan Bergerweg 169 Alkmaar voorziet in de realisatie van 3 woningen.

Bekijken

Het bestemmingsplan ligt voor een ieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van donderdag 17 november tot en met woensdag 28 december 2022.

Bestemmingsplan Bergerweg 169 Alkmaar is in te zien op ruimtelijkeplannen.nl (bij PLANNAAM OF -NUMMER zoeken op Bergerweg 169 of NL.IMRO.0361.BP00196-0305).

Wij vragen u voor het bekijken van het bestemmingsplan gebruik te maken van de genoemde digitale mogelijkheden. Indien u het bestemmingsplan wilt komen inzien, dan zoeken wij in overleg met u een passende oplossing. Neem contact op via telefoonnummer 14 072.

Beroep

Gedurende de genoemde termijn kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Instellen van een beroep schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Daarvoor kan verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken hierbij de vaststelling bekend van het bestemmingsplan Noordervaart 190.

Doel

Het Bestemmingsplan Noordervaart 190 is opgesteld om de bedrijfsbestemming te wijzigen in een woonbestemming en de bouw van twee nieuwe schuurwoningen mogelijk te maken.

Bekijken

Het bestemmingsplan ligt voor een ieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van donderdag 17 november 2022 tot en met woensdag 28 december 2022.

Het bestemmingsplan kunt u bekijken op ruimtelijkeplannen.nl (bij PLANNAAM OF -NUMMER zoeken op Noordervaart 190 of NL.IMRO.0361.BP00188-0305).

Wij vragen u voor het inzien van het bestemmingsplan gebruik te maken van de genoemde digitale mogelijkheden. Indien u het bestemmingsplan wilt komen inzien, dan zoeken wij in overleg met u een passende oplossing. Neem contact op via telefoonnummer 14 072.

Beroep

Gedurende de genoemde termijn kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Instellen van een beroep schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Daarvoor kan verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

Overige ruimtelijke plannen

Op dit moment liggen er geen overige ruimtelijke plannen ter inzage.

Geldende bestemmingsplannen

Deze geldende bestemmingsplannen zijn nog niet te vinden op ruimtelijkeplannen.nl en kunt u nog op onze website bekijken.