Ruimtelijke plannen en bestemmingsplannen ter inzage

Hieronder vindt u een overzicht van verschillende soorten ruimtelijke plannen die ter inzage kunnen liggen en welke plannen er op dit moment ter inzage liggen. Als u ons wilt bellen over dit onderwerp dan kan dat op werkdagen van 9.00 tot 11.00 uur op telefoonnummer 14 072.

Bestemmingsplannen in de voorontwerpfase

Als er een nieuw bestemmingsplan wordt ontwikkeld, gaat dit in een aantal stappen. De eerste stap is de voorontwerpfase. In deze fase bieden burgemeester en wethouders de gelegenheid tot samenspraak en overleggen met andere (overheids-)instanties. In de officiële bekendmaking staat hoe u uw mening kunt geven. Niet alle plannen hebben een voorontwerpfase.

Op dit moment liggen er geen bestemmingsplannen in de voorontwerpfase ter inzage.

Bestemmingsplannen in de ontwerpfase

Een nieuw bestemmingsplan komt in deze fase als het college van burgemeester en wethouder heeft ingestemd met het ontwerp. Het bestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage. Tijdens deze 6 weken kan iedereen een reactie indienen, bijvoorbeeld als u het ergens niet mee eens bent. Zo’n reactie heet een zienswijze. Dit kan mondeling of schriftelijk. In de officiële bekendmaking staat hoe u dat kunt doen.

Op dit moment liggen er geen bestemmingsplannen in de ontwerpfase ter inzage.

Vastgestelde bestemmingsplannen

Een nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld als de gemeenteraad akkoord heeft gegeven. Ook het vastgestelde plan ligt 6 weken ter inzage. In die 6 weken kunt u als belanghebbende in beroep gaan bij de Raad van State. Ook het aanvragen van een voorlopige voorziening gebeurt bij de Raad van State. In de officiële bekendmaking staat hoe en wanneer u in beroep kunt gaan en/of een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken de vaststelling van het bestemmingsplan Noordschermerdijk 7 Oterleek bekend.

Doel

Bestemmingsplan Noordschermerdijk 7 Oterleek is opgesteld om een camperparkeerplaats en een dienstwoning toe te voegen, de landschappelijke inpassing te verbeteren en de schuur achter deze voormalige boerderij te vernieuwen en laten gebruiken voor een innovatieve vorm van bollenteelt.

Plangebied

Het plangebied bevindt zich aan de Noordschermerdijk 7 Oterleek, gemeente Alkmaar.

Bekijken

Het bestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage met ingang van donderdag 11 april 2024 tot en met woensdag 22 mei 2024. Het bestemmingsplan kunt u bekijken www.ruimtelijkeplannen.nl (bij Plannaam of – nummer zoeken op Noordschermerdijk 7 of NL.IMRO.0361.BP00203-0305).

Wij vragen u dit bestemmingsplan online te bekijken. Indien dat niet mogelijk is, neem dan contact op via telefoonnummer 14 072.

Indien dat niet mogelijk is, neem dan contact op via telefoonnummer 14 072.

Beroep

Gedurende de genoemde termijn kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Instellen van een beroep schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Daarvoor kan verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat op 2 april 2024 het wijzigingsplan Hertog Aalbrechtweg 1 Microcity The Future te hebben vastgesteld.

Gebied

Het gebied waarvoor het wijzigingsplan is opgesteld, is het perceel Hertog Aalbrechtweg 1 in Alkmaar (voormalige PostNL-locatie).

Doel

Middels het wijzigingsplan ‘Hertog Aalbrechtweg 1 Microcity The Future’ wijzigt het geldende bestemmingsplan zodanig dat het maximaal toegestane aantal woningen wordt verhoogd van 360 naar 440.

Bekijken

Het wijzigingsplan ligt 6 weken ter inzage met ingang van donderdag 11 april 2024 tot en met woensdag 22 mei 2024.

Het wijzigingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl via het nummer NL.IMRO.0361.WP00129-0305.

Wij vragen u dit bestemmingsplan online te bekijken. Indien dat niet mogelijk is, neem dan contact op via telefoonnummer 14 072.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het wijzigingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen deze termijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van deze Afdeling. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

Woensdag 13 maart 2024 hebben Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat het bestemmingsplan Dorpsstraat 60-62 Markenbinnen vastgesteld is.

Door een technische onvolkomenheid heeft het vastgestelde bestemmingsplan niet ter inzage gelegen. Nu dit is verbeterd, kan de ter inzagelegging opnieuw aangekondigd worden.

Doel

Bestemmingsplan Dorpsstraat 60-62 Markenbinnen voorziet in het wijzigen van de horeca-bestemming in een woonbestemming. Twee bestaande appartementen worden gerenoveerd en een deel van de bestaande bebouwing wordt verwijderd om ruimte vrij te maken voor een vrijstaande woning.

Plangebied

Het plangebied bevindt zich aan de Dorpsstraat 60-62 in Markenbinnen, gemeente Alkmaar.

Bekijken

Het bestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage met ingang van donderdag 11 april 2024 tot en met woensdag 22 mei 2024.

Het bestemmingsplan kunt u bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.

(bij PLANNAAM OF -NUMMER zoeken op Dorpsstraat 60 of NL.IMRO.0361.BP00210-0305).

Wij vragen u dit bestemmingsplan online te bekijken. Indien dat niet mogelijk is, neem dan contact op via telefoonnummer 14 072.

Indien dat niet mogelijk is, neem dan contact op via telefoonnummer 14 072.

Beroep

Gedurende de genoemde termijn kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Instellen van een beroep schort de werking van het bestemmingsplan niet op. Daarvoor kan verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan Bergerweg 102 en 104 Alkmaar heeft vastgesteld.

Gebied/locatie

Het plangebied waar het bestemmingsplan over gaat, bevindt zich op adres Bergerweg 102 in Alkmaar, gelegen in het Landelijk gebied-West

Doel

Het bestemmingsplan Bergerweg 102 en 104 Alkmaar is opgesteld om een twee-onder-een-kapwoning met bijgebouw, paardenstal, paddock en rijbak met de nodige groene aankleding toe te kunnen staan, zonder inbreuk te doen op de hier geldende gebiedsaanduidingen en plannen voor een toekomstig fietspad.

Bekijken

U kunt de besluiten 6 weken bekijken, van vrijdag 26 april tot en met donderdag 6 juni. Dat kan digitaal via https://www.ruimtelijkeplannen.nl door hier te zoeken op het betreffende adres, naam van het bestemmingsplan of het plannummer: NL.IMRO.0361.BP00198-0305

Voor het bekijken van het bestemmingsplan vragen wij u om zoveel mogelijk gebruik te maken van bovengenoemde digitale mogelijkheden.

Indien u het bestemmingsplan toch wilt komen bekijken op het Stadskantoor, neemt u dan contact op via telefoonnummer 14 072 voor het maken van een afspraak.

Beroep

Tijdens de terinzagelegging van bestemmingsplan Bergerweg 102 en 104 Alkmaar kunt u schriftelijk beroep instellen tegen deze besluiten. Uw brief kunt u sturen naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep verandert dit niet. Wilt u dat de besluiten nog niet in werking treden? Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak. Deze brief kunt u naar hetzelfde adres als hierboven genoemd, sturen. De besluiten treden dan pas in werking nadat de Voorzitter een beslissing op uw verzoek heeft genomen. Aan beroep en/of een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Meer informatie hierover vindt u op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

Geldende bestemmingsplannen

Deze geldende bestemmingsplannen zijn nog niet te vinden op ruimtelijkeplannen.nl en kunt u nog op onze website bekijken.

Laatste nieuws