Bestemmingsplannen bekijken

In een bestemmingsplan ziet u waar u mag bouwen of verbouwen. Daarnaast staat erin waar u een winkel of horeca mag openen of een bedrijf kan vestigen. Bekijk de plannen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op de website van ruimtelijke plannen typt u de straatnaam in van het plan dat u zoekt.

Als u ons wilt bellen over dit onderwerp dan kan dat op werkdagen van 9.00 tot 11.00 uur op telefoonnummer 14072.

Als er een nieuw bestemmingsplan wordt ontwikkeld, gaat dit in een aantal stappen:

  • Voorontwerp: Burgemeester en wethouders willen graag dat er geparticipeerd wordt met belanghebbenden (omwonenden, ondernemers en organisaties). Daarom wordt er vaak een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Deze ligt 6 weken ter inzage op het stadskantoor. Het plan digitaal bekijken kan via www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens deze periode wordt vaak een informatiebijeenkomst georganiseerd. Op deze bijeenkomst kunt u vragen stellen of opmerkingen maken over het plan. U kunt ook schriftelijk een reactie indienen. Dit heet een inspraakreactie. Soms wordt het voorontwerp overgeslagen.
  • Ontwerp: Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage op het stadskantoor. Het plan digitaal bekijken kan via www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens deze termijn kan iedereen een reactie indienen bij de gemeenteraad. Dit heet een zienswijze. Bijvoorbeeld als u een opmerking op het plan wilt geven, of als u het niet eens bent met het plan.
  • Vaststelling: Als de gemeenteraad akkoord heeft gegeven, wordt het bestemmingsplan vastgesteld. Ook het vastgestelde plan wordt 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kunt u als belanghebbende in beroep gaan bij de Raad van State. Ook het aanvragen van een voorlopige voorziening moet bij de Raad van State.
  • Beroep: Als er beroep is ingesteld, moet de Raad van State een beslissing nemen. Zolang er geen uitspraak is, is het bestemmingsplan niet definitief.
  • Onherroepelijk: het bestemmingsplan is definitief en geldend.
  • In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied gebouwd of verbouwd mag worden. En hoe de grond en de gebouwen gebruikt mogen worden. Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn. En welke grond bedoeld is voor wegen en groen.
  • De bekendmaking van de bestemmingsplannen in procedure vindt u op de website van officiële bekendmakingen.
  • Informatie over in beroep gaan tegen een bestemmingsplan: kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

Voor het opvragen van oude bestemmingsplannen rekenen we € 14,05 per adres.

Geldende bestemmingsplannen bekijkt u op 2 plaatsen:

  1. Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  2. Op het Stadskantoor in Alkmaar. Bel voor het maken van een afspraak met 14 072.

Op deze website van de gemeente Alkmaar staan de ruimtelijke plannen alleen tijdens de perioden dat deze ter visie liggen, als voorontwerp, als ontwerp en als vastgesteld plan. Buiten die perioden staan ze niet op deze website. Bekijk gepubliceerde bestemmingsplannen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Deze geldende bestemmingsplannen zijn nog niet te vinden op ruimtelijkeplannen.nl en kunt u nog op onze website bekijken.

NRD Alkmaars Kanaal

Komt u voor de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) voor de Milieueffectrapportage voor het Alkmaars Kanaal?

Kijk dan op de pagina bekendmakingen.