Bestemmingsplannen in ontwerpfase

Een nieuw bestemmingsplan komt in deze fase als het college van burgemeester en wethouder heeft ingestemd met het ontwerp. Het bestemmingsplan wordt 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze 6 weken kan iedereen een reactie indienen. Zo’n reactie heet een zienswijze.

Zienswijze indienen

Als een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt en u bent het ergens niet mee eens, kunt u een zienswijze indienen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij: t.a.v. Backoffice/ Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar. Het digitaal indienen van een zienswijze kan uitsluitend met het formulier dat hiervoor beschikbaar is; zienswijzen kunnen per e-mail worden ingediend als dat in de bekendmaking vermeld staat.

Dit plan ligt nu ter inzage:

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan voor enkele percelen aan de Kraakmantuinen gereed is voor participatie.

Doel

Ontwerpbestemmingsplan Kraakmantuinen Alkmaar is opgesteld om zes nieuwe woningen te kunnen bouwen en het pand aan de Akerslaan 1-3 te verbouwen tot twee appartementen.

Bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan ligt voor een ieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van donderdag 13 januari 2022 tot en met woensdag 23 februari 2022.

Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (bij plannaam of nummer zoeken op Kraakmantuinen of NL.IMRO.0361.BP00194-0201).

Vanwege de coronamaatregelen vragen wij u een bezoek aan het Stadskantoor te vermijden. Wij vragen u voor het inzien van het bestemmingsplan de digitale mogelijkheden te gebruiken.

Indien u het plan desondanks wilt komen inzien, dan zoeken wij in overleg met u een passende oplossing. Neem contact op via telefoonnummer 14 072.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan kunt u schriftelijk reageren door een brief te sturen waarboven staat “Zienswijze”. Uw brief kunt u sturen naar burgemeester en wethouders, t.a.v. vakgroep Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar