Bestemmingsplannen in ontwerpfase

Een nieuw bestemmingsplan komt in deze fase als het college van burgemeester en wethouder heeft ingestemd met het ontwerp. Het bestemmingsplan wordt 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze 6 weken kan iedereen een reactie indienen. Zo’n reactie heet een zienswijze.

Zienswijze indienen

Als een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt en u bent het ergens niet mee eens, kunt u een zienswijze indienen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij: t.a.v. Backoffice/ Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar. Het digitaal indienen van een zienswijze kan uitsluitend met het formulier dat hiervoor beschikbaar is; zienswijzen kunnen per e-mail worden ingediend als dat in de bekendmaking vermeld staat.

Dit plan ligt nu ter inzage:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan voor het perceel Westdijk 34 Zuidschermer gereed is voor participatie.

Doel

Het ontwerpwijzigingsplan Westdijk 34 Zuidschermer is opgesteld om de bestemming van agrarisch naar wonen te wijzigen, de bestaande stolpboerderij te splitsen, de woningen een bed en breakfast te laten exploiteren en in de nieuwe bijgebouwen de dagopvang van ouderen te huisvesten.

Bekijken

Het ontwerpwijzigingsplan en het bijbehorende ontwerpbesluit hogere waarden Westdijk 34 ligt voor een ieder gedurende 6 weken ter inzage met ingang van donderdag 10 juni 2021 tot en met woensdag 21 juli 2021.

U kunt het ontwerpwijzigingsplan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken op adres of NL.IMRO.0361.WP00113-0201)

Vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, wordt gevraagd een bezoek aan het Stadskantoor te vermijden. Wij vragen u dan ook voor het inzien van het wijzigingsplan gebruik te maken van de genoemde digitale mogelijkheden.

Indien u het wijzigingsplan desondanks wilt komen inzien, dan zoeken wij in overleg met u een passende oplossing. Neem contact op via telefoonnummer 14 072.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpwijzigingsplan kunt u schriftelijk reageren door een brief te sturen waarboven staat “Zienswijze”. Uw brief kunt u sturen naar burgemeester en wethouders, t.a.v. vakgroep Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar