Bestemmingsplannen in ontwerpfase

Een nieuw bestemmingsplan komt in deze fase als het college van burgemeester en wethouder heeft ingestemd met het ontwerp. Het bestemmingsplan wordt 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze 6 weken kan iedereen een reactie indienen. Zo’n reactie heet een zienswijze.

Zienswijze indienen

Als een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt en u bent het ergens niet mee eens, kunt u een zienswijze indienen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij: t.a.v. Backoffice/ Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar. Het digitaal indienen van een zienswijze kan uitsluitend met het formulier dat hiervoor beschikbaar is; zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend.

Dit plan ligt ter inzage:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 39 Oterleek klaar is voor participatie.

Gebied

Het plangebied grenst aan de westkant aan de Dorpsstraat, aan de zuidzijde is huisnummer 33 gelegen, aan de noordzijde nummer 41 en aan de oostzijde een perceel met agrarische bestemming dat overloopt in het buitengebied van Oterleek.

Doel        

Het ontwerpbestemmingsplan Dorpsstraat 39 Oterleek maakt het mogelijk om nieuwe stolpwoning met een praktijkruimte in de schuur te realiseren nadat de bestaande woning en de helft van de schuur gesloopt zijn.

Bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan ligt voor een ieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van donderdag 24 september 2020 tot en met woensdag 4 november 2020. U kunt het plan digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vanwege de coronamaatregelen, wordt gevraagd een bezoek aan het Stadskantoor zoveel mogelijk te vermijden. Voor het bekijken van het bestemmingsplan vragen wij u dan ook om gebruik te maken van bovengenoemde digitale mogelijkheden.

Indien u het bestemmingsplan toch wilt komen bekijken op het Stadskantoor, dan zoeken wij in overleg met u naar een passende oplossing. Neemt u dan contact op via telefoonnummer 14 072.


Zienswijzen

Op het ontwerpbestemmingsplan kan een ieder gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Zienswijzen kunt u richten aan het burgemeester en wethouders, t.a.v. vakgroep Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar of via post@alkmaar.nl. Zienswijzen moeten zijn ondertekend en voorzien van naam en adres.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar