Bestemmingsplannen in ontwerpfase

Een nieuw bestemmingsplan komt in deze fase als het college van burgemeester en wethouder heeft ingestemd met het ontwerp. Het bestemmingsplan wordt 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze 6 weken kan iedereen een reactie indienen. Zo’n reactie heet een zienswijze.

Zienswijze indienen

Als een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt en u bent het ergens niet mee eens, kunt u een zienswijze indienen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij: t.a.v. Backoffice/ Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar. Het digitaal indienen van een zienswijze kan uitsluitend met het formulier dat hiervoor beschikbaar is; zienswijzen kunnen niet per e-mail worden ingediend.

Deze plannen liggen nu ter inzage:

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het Ontwerpbestemmingsplan SOED Vroonermeer Noord ter inzage wordt gelegd voor participatie.

Gebied

Het plangebied betreft het braakliggende perceel tussen de N245, De Keesman, de Damakker en de Laan van Bergama.

Doel

Het ontwerpbestemmingsplan SOED Vroonermeer Noord voorziet in het realiseren van een  Scholen Onder Een Dak gebouw en 18 appartementen van Kennemer Wonen.

Informatie

Er is een digitaal platform waar een toelichting op de plannen en een videopresentatie van de SOED en de appartementen van Kennemer wonen te zien is: www.participatievroonermeer.nl.

Bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van donderdag 17 december 2020 tot en met woensdag 10 februari 2021 gedurende acht weken ter inzage.

Het bestemmingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, wordt gevraagd een bezoek aan het Stadskantoor zoveel mogelijk te vermijden. Vriendelijk vragen wij u dan ook voor het inzien van het bestemmingsplan om zoveel mogelijk gebruik te maken van bovengenoemde digitale mogelijkheden.

Indien u het bestemmingsplan desondanks wilt komen inzien, dan zullen wij in overleg met u zoeken naar een passende oplossing. Neem contact op via telefoonnummer 14 072.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan kunt u schriftelijk reageren door een brief te sturen waarboven staat “Zienswijze”. Uw brief kunt u sturen naar burgemeester en wethouders, t.a.v. vakgroep Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar of via post@alkmaar.nl. Zienswijzen moeten zijn ondertekend en voorzien van naam en adres.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.17 van de Wet milieubeheer het volgende bekend.

In verband met het ontwerpbestemmingsplan SOED Vroonermeer Noord is een aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling ontvangen. De activiteit valt onder onderdeel D 11.2 van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Het college heeft beoordeeld of bij de voorbereiding van het besluit omtrent de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt.

Op 8 december 2020 hebben burgemeester en wethouders besloten dat er geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld voor de bouw van een schoolgebouw en een appartementengebouw aan de Damakker. Gezien de aard van de activiteiten en de zorgvuldigheid waarmee de gebouwen worden ingepast en gerealiseerd, is uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen met zich meebrengt voor het milieu. Het opstellen van een milieueffectrapportage is dan ook niet noodzakelijk. Het ontwerp bestemmingsplan SOED Vroonermeer Noord kan ter inzage worden gelegd.

Bekijken

Het m.e.r. beoordelingsbesluit en de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. liggen voor een ieder ter inzage vanaf 17 december 2020 tot en met woensdag 28 januari 2021.

In verband met de landelijk genomen maatregelen vanwege het coronavirus wordt gevraagd een bezoek aan het Stadskantoor zoveel mogelijk te vermijden. Indien u het bestemmingsplan desondanks wilt komen inzien, dan zullen wij in overleg met u zoeken naar een passende oplossing. Neem contact op via telefoonnummer 14 072.

Overlegreacties

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing voor  het opstellen van een bestemmingsplan. Op grond van artikel 6.3. van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen dit besluit geen bezwaar of beroep open, tenzij het de belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. Eventuele bezwaren tegen dit m.e.r. beoordelingsbesluit kunt u wel als inspraakreactie tegen het voorontwerp bestemmingsplan indienen.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Bloemwijk klaar is voor participatie.

Gebied

Het gebied waarvoor het ontwerpbestemmingsplan is opgesteld, ligt tussen de Grensstraat en de achterzijde van de woningen aan de noordelijke kant van de Eikelenbergstraat (noordzijde), de Westerweg en de Dahliastraat (oostzijde), de C.W. Bruinvisstraat (zuidzijde) en de Leliestraat, Boomkampstraat en Tulpstraat (westzijde).

Doel

Het ontwerpbestemmingsplan Bloemwijk stelt voor het hiervoor bedoelde deel van de Bloemwijk te herontwikkelen door sloop van oude woningen en nieuwbouw van 170 woningen.

Bekijken

U kunt het ontwerpbestemmingsplan 6 weken bekijken, van donderdag 14 januari 2021 tot en met woensdag 24 februari 2021. Dat kan digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, wordt gevraagd een bezoek aan het Stadskantoor zoveel mogelijk te vermijden. Voor het bekijken van het bestemmingsplan vragen wij u dan ook om zoveel mogelijk gebruik te maken van bovengenoemde digitale mogelijkheden.

Indien u het bestemmingsplan toch wilt komen bekijken op het Stadskantoor, dan zullen wij in overleg met u zoeken naar een passende oplossing. Neemt u dan contact op via telefoonnummer 14 072.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan kunt u schriftelijk reageren door een brief te sturen waarboven staat “Zienswijze”. Uw brief kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. vakgroep Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar. U kunt uw zienswijze ook per e-mail versturen naar post@alkmaar.nl.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan voor het perceel Westeinde 4 De Rijp gereed is voor participatie.

Doel

Het ontwerpwijzigingsplan Westeinde 4 De Rijp voorziet in het wijzigen van een agrarische bestemming in een woonbestemming.

Bekijken

U kunt het ontwerpbestemmingsplan 6 weken bekijken, van donderdag 14 januari 2021 tot en met woensdag 24 februari 2021. Dat kan digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, wordt gevraagd een bezoek aan het Stadskantoor te vermijden. Wij vragen u dan ook voor het inzien van het bestemmingsplan gebruik te maken van de genoemde digitale mogelijkheden.

Indien u het wijzigingsplan desondanks wilt komen inzien, dan zoeken wij in overleg met u een passende oplossing. Neem contact op via telefoonnummer 14 072.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpwijzigingsplan kunt u schriftelijk reageren door een brief te sturen waarboven staat “Zienswijze”. Uw brief kunt u sturen naar burgemeester en wethouders, t.a.v. vakgroep Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar