Presidium

Het presidium is een overlegorgaan van de gemeenteraad, bestaande uit de voorzitter van de raad en de fractievoorzitters. De griffier of de plaatsvervangend griffier is bij elke vergadering van het presidium aanwezig.

  • het afstemmen van procedurele aspecten voor het functioneren van de raad en de raadscommissies. (dus geen inhoudelijke – politieke – aspecten, die komen in de raads- en commissievergaderingen aan bod)
  • procedures van benoeming
  • het werkgeverschap van de griffie

Het presidium vergadert een aantal keer per jaar. De vergaderingen van het presidium zijn openbaar, tenzij gesproken wordt over persoonlijke zaken.

Vergaderdata

voorzitter

Mevrouw A.M.C.G Schouten

griffier

Mevrouw V.H. Hornstra

leden

mw. S.J. Meijnen (D66),

dhr. V.H. Kloos (OPA),

mw. M.A. Kardinaal (GL),

dhr. B. Bijl (BAS),

dhr. J. van der Rhee (VVD),

dhr. D. Rubio Borrajo (PvdA),

dhr. G.W.J. Postma (CDA),

mw. M.N. Bolte (LA),

dhr. K. Pinar (PvdD),

dhr. A.J. Epskamp (SPA),

dhr. J.C. Wittebrood (FVD),

dhr. R.E. Wijdoogen (SP),

dhr. R.C.M.M. van Veen (CU)