Presidium

Het presidium is een overlegorgaan van de gemeenteraad, bestaande uit de voorzitter van de raad en de fractievoorzitters. De griffier of de plaatsvervangend griffier is bij elke vergadering van het presidium aanwezig.

  • het afstemmen van procedurele aspecten voor het functioneren van de raad en de raadscommissies. (dus geen inhoudelijke – politieke – aspecten, die komen in de raads- en commissievergaderingen aan bod)
  • benoemingsprocedures
  • het werkgeverschap van de griffie

Het presidium vergadert een aantal keer per jaar. De vergaderingen van het presidium zijn openbaar, tenzij gesproken wordt over persoonlijke zaken.

Vergaderdata

voorzitter

Dhr. E. Roemer

griffier

Dhr. L. Blaauw

leden

Mevrouw M.N. Bolte

De heer B. Bijl

De heer B. de Leeuw

De heer P. van Diepen

De heer A.J. Epskamp

De heer V. Kloos

De heer J. van der Rhee

De heer D. Rubio Borrajo

Mevrouw I. Zeijlemaker-In ’t Veld

Mevrouw J. Visser

De heer R. van Veen