Veelgestelde vragen project grondgebruik

Gemeentegrond is bedoeld voor algemene voorzieningen. Alle inwoners maken er gebruik van. Denk hierbij aan wegen, leidingen of aan openbaar groen. Snippergroen is een strook gemeentegrond zonder een functie en grenst aan een particulier woonperceel. In sommige gevallen is het mogelijk om deze stroken snippergroen te kopen.  

De verkoopprijs van de grond wordt berekend op basis van de Nota Grondprijzen 2022-2023. Gedurende het project wordt er een korting toegepast van 40% voor gronden die in aanmerking komen voor uitgifte. De grondprijs per m² is € 134,- per vierkante meter. Bij gronden die de gemeente niet meer nodig heeft, bijvoorbeeld als de grond moeilijk of niet meer te bereiken is, wordt een korting van 60% gehanteerd. De grondprijs voor deze gronden per m² is € 96,-.

Gemeentegrond wordt kosten koper verkocht. Dat betekent dat de overdrachtsbelasting en de notaris- en kadasterkosten voor rekening komen van de koper. Deze kosten betaalt u naast de koopsom.

De verkoopprijzen in de Nota Grondprijzen 2022-2023 zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Hiervan afwijken is niet mogelijk.

Wilt u een aanvraag doen voor het aankopen van een strook snippergroen? Vul dan het formulier grond in op de pagina gemeentegrond kopen of huren. 

Of u de grond kunt kopen hangt af van verschillende onderdelen, namelijk: de ligging, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de aanwezigheid van kabels en leidingen. Ook moet er rekening gehouden worden met de toekomstplannen, het behoudt van logische erfgrenzen, stedenbouw, groenstructuur, het bestemmingsplan en het milieu. Wanneer verkoop mogelijk is, ontvangt u van ons een voorstel.

U kunt mailen naar grondgebruik@alkmaar.nl. Wij beoordelen of het alsnog mogelijk is de grond uit te geven.

Bent u akkoord met ons verkoopvoorstel? Dan sturen wij u de koopovereenkomst op. Deze koopovereenkomst ondertekent u en stuurt u terug naar de gemeente. Daarna ondertekent de gemeente de koopovereenkomst. Daarna sturen wij een door beide partijen getekende exemplaar terug naar u en de notaris. Vervolgens maakt de notaris de koop officieel door het opstellen van een akte. Deze akte word ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster.

Als de strook gemeentegrond aan u verkocht wordt, dan moet de strook grond in het veld worden aangewezen in bijzijn van het Kadaster. Vervolgens meet het Kadaster de aangewezen nieuwe grenzen in en legt deze vast in de openbare registers. Het is mogelijk om de aanwijs vooraf of na de inschrijving van de akte in het openbare register van het Kadaster te doen. Aan beide mogelijkheden zijn verschillende kosten verbonden. Meer informatie over beide mogelijkheden vindt u op de website van het Kadaster.

De strook gemeentegrond wordt opgeleverd in de staat waarin het zich bevindt.

In uitzonderingssituaties is het huren van een strook gemeentegrond mogelijk. Verhuur kan soms als er belangrijke kabels en/of leidingen in de strook gemeentegrond liggen. Ook wordt verhuur bekeken indien de strook gemeentegrond niet voor verkoop in aanmerking komt vanwege toekomstige ontwikkelingen.

Als huurder kunt u geen gemeentegrond aankopen. De eigenaar van de woning kan de strook gemeentegrond wel aankopen. Heeft de eigenaar geen interesse in het kopen van de strook gemeentegrond? Dan kunt u de strook gemeentegrond van ons huren.

Bestaande gebruiks- of huurovereenkomsten veranderen we niet. U kunt als huurder van de strook gemeentegrond een verzoek tot aankoop indienen. Of de strook gemeentegrond daadwerkelijk verkocht kan worden hangt af van verschillende factoren.  

Als niet alle bewoners de strook gemeentegrond willen kopen, dan betekent dat niet gelijk dat niemand uit het blok de strook gemeentegrond kan kopen. Wel willen we zoveel mogelijk rechte en logische kadastrale grens creëren. Per huizenblok wordt dan bekeken hoe we de situatie met elkaar kunnen oplossen.  

Dit is in beginsel niet mogelijk. We vinden het niet wenselijk dat bewoners gemeentegrond kopen dat niet direct aan het eigen perceel grenst. Alle situaties worden per geval bekeken. Als er meerdere bewoners grenzen aan dezelfde strook gemeentegrond, dan wordt contact opgenomen met alle bewoners.  

De bouwmogelijkheden die ontstaan door aankoop van de strook gemeentegrond zijn afhankelijk van de bestemming die op de grond rust. De te verkopen grond heeft vaak de bestemming ‘groen’ of ‘verkeer’. Het bebouwen van deze grond is dan volgens het bestemmingsplan vaak niet toegestaan. Indien u op de gekochte strook grond wil bouwen is hier vaak een vergunning voor nodig. Bij het omgevingsloket kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft.

As u geen afspraken met ons maakt over het gebruiken van de strook gemeentegrond dan gaan wij ervan uit dat u de strook gemeentegrond teruggeeft aan de gemeente. Wij zullen u hiervoor een brief sturen met daarin het verzoek om de strook gemeentegrond binnen een redelijk termijn terug te geven. Geeft u hier geen gehoor aan? Dan zijn wij helaas genoodzaakt om (juridische) vervolgstappen te ondernemen. Wij hopen dat het niet zover hoeft te komen.

De gemeente wil al het gebruik van gemeentegrond goed regelen. Na een inventarisatie is gebleken dat er niet altijd afspraken zijn gemaakt over het gebruik van een strook gemeentegrond. Dit leidt tot rechtsongelijkheid bij bewoners die betaald hebben voor een strook gemeentegrond of juist geen gemeentegrond in gebruik hebben genomen. De gemeente heeft ervoor gekozen om al het (oneigenlijk) grondgebruik binnen één project aan te pakken. Vandaar dat wij u nu aanschrijven.

Wij hebben een inventarisatie uitgevoerd. Door verschillende luchtfoto’s te vergelijken met de kadastrale gegevens van het kadaster vermoeden wij dat u mogelijk gemeentegrond in gebruik heeft. Het kadaster houdt bij wie eigenaar is van welke grond.

De strook gemeentegrond is en blijft gemeentelijk eigendom. Het eventuele slechte onderhoud staat los van het terugvorderen of de mogelijke verkoop van deze strook gemeentegrond. Als u klachten heeft over het slechte onderhoud kunt u hierover een melding maken.

Na teruggave van de gemeentegrond wordt deze opnieuw beplant door Stadswerk072. Het is de bedoeling dat de beplanting past bij het omliggend en/of aansluitend openbaar groen.

Dat gebeurt tijdens het plantseizoen. De beste periode om groen te planten is tussen oktober en mei. Het kan daardoor voorkomen dat het iets langer duurt voordat er geplant wordt.

Het eigendomsrecht in Nederland is heel goed beschermd. Dit betekent dat het eigendom van een strook gemeentegrond niet zomaar overgaat naar een bewoner. Om een geslaagd beroep op verjaring te doen dient u bewijsmateriaal aan te leveren waaruit blijkt dat u de strook gemeentegrond minimaal twintig jaar voortdurend, onafgebroken en ondubbelzinnig in bezit heeft. Van bezit kan sprake zijn als er een ondoordringbare erfafscheiding aanwezig is die uw perceel inclusief strook gemeentegrond afbakent voor derden.

Bij verjaring geldt het juridische uitgangspunt: ‘wie stelt, bewijst’. In dit geval stelt u dat de strook gemeentegrond verjaard is, dus dient u dit ook te bewijzen. De bewijslast ligt dus bij u als bewoner. Als u van mening bent dat u door verjaring eigenaar bent geworden van de strook gemeentegrond, dan ontvangen wij graag het bewijsmateriaal, zoals foto’s, video’s en ander beeldmateriaal. Wij beoordelen vervolgens het bewijsmateriaal. Daarna sturen wij u een brief. In deze brief geven wij aan of uw beroep op verjaring erkennen of afwijzen.  

Op 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over eigendom dat door verjaring overgaat op iemand anders. De Hoge Raad heeft bepaald dat de oorspronkelijke eigenaar in sommige gevallen een schadevergoeding kan eisen van de nieuwe eigenaar. In dat geval zal u alsnog een bedrag moeten betalen. De gemeente beoordeelt per situatie of zij schadevergoeding vordert.

Dit is een zaak tussen u en de vorige eigenaar. De gemeente is hierbij geen partij. De gemeente kijkt naar de situatie op dit moment en constateert dat u als huidige eigenaar van deze woning gemeentegrond gebruikt.  

Als u na 1 januari 2022 grond van de gemeente koopt, heeft dit geen invloed op de WOZ-waarde van uw woning in 2022. In 2023 wordt uw perceel opnieuw gewaardeerd aan de hand van de marktwaarde. Afhankelijk van deze marktwaarde stijgt (bij een aantrekkende markt) of daalt (bij een dalende markt) de WOZ-waarde van uw woning. U betaalt dan meer of minder onroerende zaakbelasting.

U kunt contact opnemen met het projectteam van de gemeente Alkmaar via het telefoonnummer 14072. U kunt ook mailen naar grondgebruik@alkmaar.nl.