Terug naar het overzicht

Alkmaar maakt werk met werk bij klimaatadaptatie

De gemeente Alkmaar maakt werk van klimaatadaptatie. In een klimaatadaptatiestrategie en een uitvoeringsagenda, opgesteld in samenwerking met de regio en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, koppelt Alkmaar aanpassingen in onze leefomgeving om overlast door de klimaatverandering tegen te gaan aan de uitvoering van andere grote projecten en investeringen in de stad en ons buitengebied, zoals de woningbouwopgave en de energie-transitie. Alkmaar maakt zo werk met werk.

De toenemende klimaatverandering veroorzaakt landelijk steeds meer problemen zoals wateroverlast, droogte, hittestress en overstroming. Ook in de gemeente Alkmaar hebben we hiermee te maken. We kunnen onze leefomgeving aanpassen aan deze problemen. Dit noemen we klimaatadaptatie, het inrichten van onze leefruimte op een manier dat deze problemen worden teruggedrongen.

We pakken deze uitdaging met beide handen aan, ambitieus, maar ook realistisch. De inrichting van de openbare ruimte aanpassen aan het veranderende klimaat. Voor Alkmaar maatwerk voor zowel het stedelijk hart als het cultuurlandschap gebied van onze gemeente. Zo werken we aan een veilig en robuust Alkmaar waar het ook in de toekomst aangenaam wonen en verblijven is. De gemeente pakt haar verantwoordelijkheid, maar roept ook de inwoners op om hetzelfde te doen. Minder verstening dus en meer groen, zowel in de openbare ruimte, als ook bij mensen thuis. Iedereen kan zo een bijdrage leveren. En naast dat het noodzaak is, is het meewerken hieraan ook nog gewoon leuk.

wethouder buitenruimte Robert te Beest

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie van het Rijk geeft aan hoe de regio en de gemeenten kunnen zorgen voor een klimaatbestendige inrichting in 2050. In de nu opgestelde strategie en uitvoeringsagenda kiest Alkmaar er voor om de ingrepen en investeringen die hiervoor nodig zijn, gelijktijdig te doen met al geplande herinrichtingsprojecten in de fysieke leefomgeving en met andere grote opgaven, zoals de energietransitie, de woningbouwopgave en de vergroeningsopgave.

We passen klimaatadaptieve maatregelen toe waar dit kan. Zo vervangen we bij al geplande herinrichtingen van wijken verharding door groen, leggen we holle en infiltrerende wegen aan, bergen we water in het groen en planten we bomen voor koelere plekken. In de wijken de Hoef, Overdie en in Stompetoren hebben dit al gedaan. Ook nieuwbouwprojecten moeten klimaatbestendig worden gebouwd. In Alkmaar biedt Het Alkmaars Kanaal hiervoor uitgelezen kansen door bijvoorbeeld gebruik maken van de natuurlijke omgeving bij de Viaanse Molen om water vast te houden en vergroenen van het centrum in het project Ringersplein. Zo maken we werk met werk en gaan we de overlast van klimaatverandering tegen”.

wethouder buitenruimte Robert te Beest

Voor de klimaatadaptatiemaatregelen kan subsidie worden aangevraagd bij het Rijk via de Impulsregeling. Om hiervoor in aanmerking te komen hebben de zeven gemeenten in de regio Alkmaar de krachten gebundeld en een plan gemaakt: de klimaatadaptatiestrategie Regio Alkmaar en uitvoeringsagenda. De strategie bepaalt hoe we toewerken naar een klimaatadaptieve regio in 2050. In de uitvoeringsagenda staat hoe we dit lokaal in Alkmaar aanpakken. Het college van burgemeester en wethouders leggen beide nu voor aan de gemeenteraad.

DOWNLOAD PDF

Over de gemeente Alkmaar

Bel de perstelefoon: (072) 5 48 95 55.