Terug naar het overzicht

Alkmaar sluit 2023 financieel positief af

Vandaag heeft het college van B&W de jaarstukken 2023 met daarbij de jaarrekening aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeente Alkmaar is financieel gezond en sluit 2023 af met een resultaat van € 15,9 miljoen in de plus. Binnen het coalitieakkoord is deels al een nieuwe bestemming gevonden voor dit bedrag. De totale Alkmaarse begroting van 2023 bedroeg € 532 miljoen.

Op basis van het coalitieakkoord “Vertrouwen in Alkmaar; verschil mag er zijn” heeft het college het afgelopen jaar concrete voorstellen gedaan op beleidsterreinen als leefbaarheid, duurzaamheid, mobiliteit, economie, onderwijs en seniorenbeleid. Om de lasten voor inwoners en ondernemers zo laag mogelijk te houden, heeft het college daarbij een strakke begrotingsdiscipline gehanteerd. Beschikbare budgetten werden zo efficiënt mogelijk gebruikt waardoor geld ingezet kon worden voor andere zaken. Het positief resultaat is voor een belangrijk deel het gevolg van enkele incidentele oorzaken zoals:

  • Oekraïnegelden: door spaarzaam te zijn met normvergoedingen vanuit de rijksoverheid voor Oekraïne-opvang kon dit geld weer binnen het beleidsterrein migratie ingezet worden voor de aankoop van het voormalig belastingkantoor aan de Robonsbosweg.
  • Rijksmiddelen energietoeslag: dit geld ontvingen we in november 2023 en gebruiken we nu in 2024.
  • Afsluiten grondexploitaties: voor de Vroonermeer en Sperwerstraat hebben we positieve grondexploitaties kunnen afsluiten.

€ 15,9 miljoen is in absolute termen veel geld maar relatief op een begroting van rond de € 530 miljoen ligt dat genuanceerder. Het gaat daarbij ook vooral om incidenteel geld. Bovendien blijft de druk op de gemeentelijke financiën hoog. Los van allerlei prijsstijgingen en maatschappelijke vraagstukken is de kans groot dat alle Nederlandse gemeenten vanaf 2026 flink minder geld ontvangen van de Rijksoverheid. Ook de komende jaren gaan we bewust om met ons geld.

Wethouder Financiën Christian Schouten

Voor het college blijft het coalitieakkoord leidend. Bestaanszekerheid, betaalbare en duurzame woningbouw in het Alkmaars Kanaal, maatschappelijke ondersteuning, verduurzaming en energietransitie, sportvoorzieningen en mobiliteit: allemaal voorbeelden van beleidsterreinen die acties vragen en geld kosten. In de kadernota 2025-2028, die het college in de loop van juni aan de gemeenteraad aanbiedt, doet het college nadere voorstellen over de verdere uitvoering van het coalitieakkoord.

Op 8 juli 2024 bespreekt de gemeenteraad zowel de jaarstukken als ook de kadernota.

Over de gemeente Alkmaar

Bel de perstelefoon: (072) 5 48 95 55.