Griffie

De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad en de raadscommissies bij hun werk. De griffie zorgt ervoor dat de vergaderingen van de gemeenteraad en van de raadscommissies goed worden voorbereid en dat ze goed verlopen. De griffie doet bijvoorbeeld secretariële werkzaamheden, ze geeft informatie en ze maakt mensen wegwijs in procedures.

Heeft u vragen op politiek of maatschappelijk gebied? En weet u niet aan wie u die vragen kunt stellen?

Neem dan contact op met de griffie via raadsgriffie@alkmaar.nl. Als de medewerkers van de griffie zelf niet het antwoord op uw vragen weten, dan kunnen zij u vertellen waar u wél moet zijn.

Meer informatie

  • Beleidsadvies
  • Secretariële ondersteuning (voorbereiding vergaderagenda’s, publiceren raads- en commissiestukken, verslaglegging, afspraken maken, afdoening van brieven etcetera)
  • Coaching, wegwijs maken in werkwijzen, procedures, etcetera.
  • Informatieverstrekking (verzamelen en verwerken van informatie, het verlenen van hulp bij redactionele vormgeving, samenvattingen van belangrijke documenten, etcetera.)
  • Technische bijstand (formuleren van moties, amendementen en initiatiefvoorstellen, voorbereiden van interpellaties, vragen, etcetera.)
  • Voorbereiding en goed verloop van raads- en commissievergaderingen
  • Communicatie (intern en extern)
  • Organiseren/aanbieden van opleidingen
  • Bijstand bij de uitoefening in het recht van onderzoek, overige onderzoeksfaciliteiten en onderzoeksbudget

De griffie bestaat uit de raadsgriffier, 3 raadsadviseurs (waarvan 1 tevens plaatsvervangend griffier is, 1 mede de regioactiviteiten organiseert en 1 tevens communicatieadviseur is), 2 griffiemedewerkers en 1 secretaris van de Rekenkamercommissie.