Subsidie bewonersondernemingen, wijk- en buurtcentra

U kunt subsidie aanvragen voor exploitatie van een pand. Maar ook voor de organisatie en uitvoering van wijkgerichte activiteiten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen uit de Wmo.

eHerkenning logo

Log in met eHerkenning en uw organisatiegegevens zijn al ingevuld. Lees meer over eHerkenning.

Aanvragen
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, uitgezonderd aanvragen die vallen onder diversiteit.
 • U heeft aantoonbaar eigen inkomsten en/of cofinanciering.

Specifieke aanvullende voorwaarden staan in de nadere regels:

Uw aanvraag bestaat uit:

 • Naam en adres aanvrager en een contactpersoon
 • KvK-nummer
 • IBAN (rekeningnummer)
 • Tijdvak
 • Omschrijving van de activiteiten, het jaarplan of activiteitenplan.
 • Beschrijving van de doelstelling van de activiteiten en de resultaten die worden nagestreefd
 • Begroting (onderbouwing verwachte kosten en verwachte inkomsten)
 • Vermelding van elders aangevraagde subsidies en vergoedingen inclusief de status van deze aanvragen
 • Laatst opgestelde balans ten behoeve van de bepaling van de algemene reserve
 • De hoogte van het bedrag van de subsidie
 • Datum
 • Handtekening
 • Een subsidieaanvraag voor een kalenderjaar (structurele subsidie) dient u tussen 1 juni tot en met 31 augustus voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft.
 • Voor subsidieaanvragen voor activiteiten die gedurende een schooljaar plaatsvinden, is de jaarlijkse deadline 1 mei in het voorafgaande schooljaar (brede schoolactiviteiten) of tenminste 8 weken voor aanvang van de activiteiten.
 • Andere subsidieaanvragen (incidentele aanvragen) dient u in tussen 13 en 4 weken voordat de aanvrager van plan is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Heeft u vragen over uw aanvraag, neem dan contact op met het subsidiebureau via telefoonnummer 14 072 of per mail via subsidiebureau@alkmaar.nl. Het subsidiebureau is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur.