Subsidie monument of beeldbepalend pand

Bezit u een monument of beeldbepalend pand en wilt u dit gaan restaureren? Dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen.
De hoogte van de subsidie verschilt voor eigenaren van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden.

Let op: Voor stolpen in Schermer is er een speciale regeling. Deze stolpen staan niet op een monumentenlijst, maar staan in het bestemmingsplan met de dubbelbestemming cultuurhistorie.

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft? Bespreek uw plan met vakgroep erfgoed via 14 072.

U mag starten met restaureren als uw subsidieaanvraag is goedgekeurd en de eventuele omgevingsvergunning is toegekend. De werkzaamheden meldt u aan de gemeente. De werkzaamheden rondt u binnen 12 maanden af.

U kunt subsidie aanvragen voor onderhoud en herstel aan authentieke en stijlvaste onderdelen. Bij rijks- en gemeentelijke monumenten is het gehele pand beschermd, dus zowel de gevels als het interieur. Bij beeldbepalende panden is de kap beschermd en de gevels die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

De subsidieregeling is bedoeld voor herstel aan het casco, zoals dak, goten, muurwerk en raamhout. Maar ook bouwhistorisch onderzoek wordt in sommige gevallen gesubsidieerd.

Wilt u subsidie voor een Rijksmonument aanvragen? Neem dan contact op met de vakgroep erfgoed via telefoonnummer 14 072.

Heeft u een subsidie aangevraagd en wilt u de formulieren ‘aanvang werk’ en ‘gereedmelding met bijlagen’ toevoegen?

U doet dit via MijnAlkmaar.

 • U kunt subsidie aanvragen voor instandhouding van het pand en het behoud van de cultuurhistorische waardevolle (onder)delen.

 • De subsidie is maximaal 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 690,- per kalenderjaar.

 • De subsidiabele kosten moeten meer zijn dan € 750,-.

 • U kunt subsidie aanvragen voor de kosten buiten het standaard onderhoud, ter verbetering of instandhouding van cultuurhistorische waardevolle delen van het pand.
 • De subsidie is maximaal 30% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 6.000,- per kalenderjaar.
 • De subsidiabele kosten moeten meer zijn dan € 750,-.
 • Vraagt u subsidie aan voor herstel van fundering en eventuele bijbehorende cascoherstel? Dan kunt u 30% van de gemaakte kosten subsidiëren met een maximum van € 12.000,- per kalenderjaar.
 • De subsidie kan in geval van funderingsherstel en eventueel bijbehorend casco herstel per beschermd gemeentelijk monument eenmalig worden verhoogd naar 30% van € 40.000.
 • U kunt subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een kleur- en bouwhistorisch onderzoek dat plaatsvindt in het kader van een restauratieplan of een bouwplan.
 • U kunt subsidie aanvragen voor het opstellen van een periodiek instandhoudingsplan als dat noodzakelijk is voor de BRIM-subsidieaanvraag van 30%, tot een maximum van € 1.000,-. Voor kerken is dit maximaal € 2.500,-.
 • Voor kerken wordt ook professionele begeleiding van een restauratie gesponsord met 30% tot een maximum van € 6.000,-
 • Voor een kerkgebouw (als er geen andere financiële tegemoetkoming mogelijk is): 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 6.000,- per kalenderjaar.
 • Voor een woonhuis als er geen andere financiële tegemoetkoming mogelijk is: 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1.200,- per kalenderjaar.
 • Woonhuiseigenaren krijgen een Quick Scan van de restauratiebehoefte 100% vergoed.
 • Molens maken aanspraak op een jaarlijkse toelage van € 2.000,-.

Ja, er is een regeling vanuit de provincie. Voor Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten: provinciale regeling

Voor deze regeling geldt: binnen 3 maanden beginnen en binnen 12 maanden voltooien.

Neem contact op met de vakgroep Erfgoed via telefoonnummer 14 072 of mail naar monumenten@alkmaar.nl.