Subsidie voor sportstimulering

U kunt subsidie aanvragen voor een beperkt aantal structurele activiteiten die van waarde zijn voor de ontwikkeling of vernieuwing van een voorziening/activiteitenaanbod op het gebied van de sport. Deze structurele activiteiten zijn gebaseerd op een jaarlijks programmaplan.

U kunt subsidie aanvragen voor bijzondere eenmalige activiteiten die een bijdrage leveren aan de vernieuwing van het sport en beweegaanbod. Deze activiteiten zijn een aanvulling op het bestaande aanbod. En ze zijn van waarde voor de plaatselijke sport en de sportdeelname.

Voor structurele activiteiten:

U kunt de subsidie aanvragen tussen 1 juni en 31 augustus, voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is aangevraagd hoort u hoeveel subsidie u krijgt.

Voor eenmalige activiteiten:

U kunt de subsidie tot uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit aanvragen. Indien er voor ontvangst al met de activiteiten is begonnen, wordt de aanvraag geweigerd.

Het subsidiebedrag is het door het college noodzakelijke geachte bedrag.

Uw aanvraag bestaat uit:

 • Naam en adres aanvrager en een contactpersoon
 • KvK-nummer
 • IBAN (rekeningnummer)
 • Tijdvak
 • Omschrijving van de activiteiten, het jaarplan of activiteitenplan.
 • Beschrijving van de doelstelling van de activiteiten en de resultaten die worden nagestreefd
 • Begroting (onderbouwing verwachte kosten en verwachte inkomsten).
 • Vermelding van elders aangevraagde subsidies en vergoedingen inclusief de status van deze aanvragen.
 • Laatst opgestelde balans ten behoeve van de bepaling van het egalisatiereserve (alleen bij aanvragen hoger dan € 10.000,-)
 • De hoogte van het subsidiebedrag
 • Datum
 • Handtekening

Wanneer een RTC een samenwerkingsovereenkomst heeft getekend tussen de gemeente, regionaal trainingscentrum en topsportloket Alkmaar komt het RTC in aanmerking voor subsidie.

U kunt de subsidie tussen 4 en 13 weken voor aanvang aanvragen via eHerkenning.

Neem bij vragen contact op met het subsidiebureau via telefoonnummer 14 072 of stuur een mail naar subsidiebureau@alkmaar.nl. Het subsidiebureau is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.