Omgevingsvergunning

Bent u van plan om uw woning of bedrijf te (ver)bouwen? Of wilt u bijvoorbeeld een weg aanleggen of een dakkapel plaatsen? Of reclame aanbrengen op uw pand? Misschien moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Doe eerst een vergunningcheck voor inwoners of bedrijven. U weet dan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Als blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u die aanvragen via Omgevingsloket Online.

Voor kleine bouwwerken is niet altijd een vergunning nodig. Lees meer over vergunningsvrij bouwen. Het afwijkingenbeleid wordt gebruikt bij de beoordeling van aanvragen voor kleine bouwwerken.

Heeft u de informatie over vergunningsvrij bouwen bekeken en wilt u meer weten over een vergunning? Doe dan een vergunningscheck. U weet dan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

U doet in het Omgevingsloket Online een vergunningscheck en bekijkt zo of u een vergunning nodig heeft. In de vergunningscheck vinkt u de werkzaamheden aan die voor u gelden. Dat kunnen ook meerdere werkzaamheden zijn. Daarna beantwoordt u een aantal vragen. U vindt in het Omgevingsloket Online bijvoorbeeld:

 • Voorwaarden voor afmetingen van een dakkapel of aanbouw;
 • Voorwaarden voor de omtrek van een boom of de grootte van de tuin waarin de boom staat.

Als uit de vergunningscheck blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u die aanvragen via Omgevingsloket Online.

Ondernemers kunnen met vragen terecht bij het ondernemersloket.

U vraagt een omgevingsvergunning aan voor:

 • Bouwvergunning; dit heet bij het Omgevingsloket Online activiteit bouwen
  Bijvoorbeeld het plaatsen van een uithangbord, dakopbouw, dakkapel, dakterras of zonnecollectoren -en panelen. Of het veranderen van een zelfstandige woonruimte tot meerdere zelfstandige woonruimten.
 • Strijd bestemmingsplan; dit heet bij het Omgevingsloket Online activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
  Bijvoorbeeld het (ver-)bouwen van een gebouw. Of het wijzigen van een gebruik dat afwijkt van de voorschriften van het geldende bestemmingsplan van de gemeente
 • Monumentenvergunning; dit heet bij het Omgevingsloket Online activiteit handelen met gevolgen voor beschermde monumenten
  het veranderen van een gemeentelijk of rijksmonument
 • Gebruiksvergunning = dit heet activiteit brandveilig gebruik
  het aanbieden van nachtverblijf of opvang aan kinderen of minder redzame personen
 • Reclamevergunning, dit heet bij het Omgevingsloket Online activiteit reclame
  Bijvoorbeeld het plaatsen van stickerreclame of uithangborden aan of op een gevel
 • Sloopvergunning, dit heet bij het Omgevingsloket Online activiteit slopen in een beschermd stads -of dorpsgezicht
  Bijvoorbeeld het (gedeeltelijk) slopen van een monument of een gebouw in een beschermd stadsgezicht .
  Of het betreft een sloopmelding.
 • Aanlegvergunning, dit heet bij het Omgevingsloket Online activiteit werk of werkzaamheden uitvoeren, geen gebouw zijnde
  Bijvoorbeeld het aanleggen of veranderen van fietspaden, bestrating of een beschermd natuurgebied en in sommige gevallen het schilderen van gevels
 • Kapvergunning, dit heet bij het Omgevingsloket Online activiteit kappen
  Bijvoorbeeld het kappen van bomen.
 • Melding oprichten bedrijf, dit heet bij het Omgevingsloket Online activiteit inrichting oprichten
  Bijvoorbeeld het oprichten of veranderen van een bedrijf of een bedrijfsinstallatie kan met een melding.
 • Uitritvergunning, dit heet bij het Omgevingsloket Online activiteit uitweg aanleggen of bestaande uitweg wijzigen
  Bijvoorbeeld het aanleggen van een uitrit of veranderen van bestaande uitrit.

Afhankelijk van uw aanvraag moet u naast het aanvraagformulier 1 of meer van onderstaande gegevens inleveren:

 • Tekeningen met daarop aangegeven:
  • plattegronden, gevels, doorsneden, van de bestaande en nieuwe situatie
  • bouwkundige details
  • de materialen en kleuren die worden gebruikt
 • Alle tekeningen moeten op schaal zijn getekend met alle maten aangegeven op tekening. bestaande en nieuwe situatie
 • foto’s, ook van de omgeving
 • constructieberekeningen en bijbehorende tekeningen
 • berekeningen en bijbehorende rapporten. U toont hiermee aan dat uw plan voldoet aan het bouwbesluit en eventuele andere regelgeving.
 • Eventuele onderzoeken: ecologisch onderzoek, archeologisch onderzoek, bodemonderzoek, stikstofberekening (Aerius).

Let op!

Als het zo is dat de gegevens die u indient van onvoldoende kwaliteit zijn of dat u niet kunt bewijzen dat uw plan voldoet. Dan nemen wij uw aanvraag niet verder in behandeling of weigeren wij uw vergunning.

 1. U ontvangt een ontvangstbevestiging en legesbrief en wij publiceren uw aanvraag op de website van de overheid.
 2. Wij kijken of de aanvraag de reguliere procedure (8 weken) of dat de uitgebreide procedure (6 maanden) volgt. Ook controleren wij of uw aanvraag compleet is.
 3. Ontbreken er documenten, dan ontvangt u een brief met het verzoek om aanvullende gegevens in te leveren.
 4. Wij beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen uw aanvraag aan o.a. het geldende bestemmingsplan, de welstandsnota en het bouwbesluit.
 5. U ontvangt een brief met de vergunning/weigering. Wij publiceren deze brief op de website van de overheid.
 6. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend. Dit geldt niet als de procedure van 6 maanden van toepassing is.

U betaalt leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Dus ook bij een weigering of buiten behandeling stellen van uw aanvraag ontvangt u dus een rekening voor het betalen van leges.

De kosten hangen af van het soort activiteit waar u de vergunning voor aanvraagt. De tariefstelling is niet eenvoudig. Het volledige overzicht vindt u in onze tarieventabel legesverordening.

Als u een uitgebreid bouwplan heeft en twijfelt of het mag, dan kunt u dit van tevoren met ons bespreken. Zo kunt u een ruimtelijke afweging en/of welstandsadvies vooraf laten doen.

Hoe doet u dit?

Via het Omgevingsloket vraagt u een ‘principeverzoek‘ aan. U volgt dan dezelfde instructies als bij een aanvraag omgevingsvergunning. Echter bij de laatste stap klikt u niet op indienen, maar op de knop vooroverleg.

Let op! Er zijn kosten verbonden aan het indienen van een principeverzoek. De kosten kunt u terug vinden in de legestabel. (hoofdstuk 2)

Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd? Bekijk in uw persoonlijke online omgeving MijnAlkmaar de status van uw aanvraag.

 • Bent u inwoner of particulier? Log dan in met uw DigiD.
 • Bent u ondernemer? Log dan in met eHerkenning (EH3).

Ja, de gemeente kan bij de aanvraag van bepaalde vergunningen, subsidies en bij vastgoedtransacties een Bibob-onderzoek doen.

Met zo’n integriteitsonderzoek wil de gemeente voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert. Ook beschermt de gemeente zo de bonafide ondernemers.

Bekijk de pagina archeologische verplichtingen voor meer informatie.

Alle bekendmakingen over vergunningen publiceren wij op de website van de overheid.

De gemeente bekijkt of uw aanvraag voldoet aan de geldende regels en kijkt ook naar de belangen van uw buren. Na een positief besluit van de gemeente, kunnen uw buren bezwaar maken tegen een verleende omgevingsvergunning.

Als u bouwplannen heeft dan heeft dat meestal invloed op uw omgeving, buren en omwonenden. Het is daarom belangrijk om de buurt bij uw plan te betrekken. Dit is uw verantwoordelijkheid als degene die bouwplannen heeft. Het is verstandig om al vóór de indiening van uw bouwplan de buurt te betrekken. Daarmee voorkomt u mogelijke vertraging en houdt u de relatie met uw buren en omwonenden goed.

In het kort kunt u de volgende stappen en momenten aanhouden:

 1. Betrek uw buren en omwonenden bij het opstellen van uw plan.
  U informeert mensen vooraf. Dit wordt gewaardeerd en u kunt mogelijke kansen en knelpunten met elkaar bespreken en oplossen. Als u een vergunning aanvraagt, dan kunt u ook aangeven dat u uw buurt heeft betrokken bij het plan.
 2. Bespreek de planning en de impact van de werkzaamheden.
  U kunt ongeveer aangeven wat uw buren kunnen verwachten. En waar ze rekening mee moeten houden (geluid, verkeer, stof, parkeerdruk, afzettingen, bouwpersoneel, enzovoorts). Als uw buren weten waar ze aan toe zijn, kunnen ze veel gemakkelijker met eventuele hinder omgaan. Zo voorkomt u klachten.
 3. Deel contactgegevens met elkaar zodat u elkaar snel kunt informeren.
  Hiermee zorgt u dat u bij onverwachte gebeurtenissen of bij knelpunten elkaar snel kunt informeren. Dit voorkomt ergernis en verbetert de samenwerking.
 4. Houd regelmatig contact met elkaar tijdens de werkzaamheden.
  Een vraag of alles nog goed gaat voorkomt ergernis. Het vergroot de betrokkenheid bij elkaar en zorgt voor veel meer begrip als er een keer hinder is.

Neem dan contact met ons op via het contactformulier:

Als u ons wilt bellen over dit onderwerp dan kan dat op werkdagen van 9.00 tot 11.00 uur op telefoonnummer 14072.