Omgevingsvergunning

Bent u van plan om uw woning of bedrijf te (ver)bouwen? Of wilt u bijvoorbeeld een weg of uitrit aanleggen? Een dakkapel plaatsen of reclame aanbrengen op uw pand? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.

Tot 1 januari 2024 deed u een aanvraag of een melding via het Omgevingsloket online (OLO).

Op 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet ingegaan. U doet de aanvraag nu in het nieuwe Omgevingsloket.

Heb ik een vergunning nodig?

Voor sommige bouwwerken is niet altijd een vergunning nodig. U kunt via Vergunningcheck – Omgevingsloket (overheid.nl) zien of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Of dat u zonder toestemming mag beginnen met de werkzaamheden. Let op: per plan kunnen meerdere vergunningen voor verschillende activiteiten nodig zijn. U moet in de vergunningcheck alle activiteiten selecteren die u gaat doen.

Ondernemers kunnen met vragen terecht bij het ondernemersloket.

Voor vragen over milieubelastende activiteiten kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

‘De knip’ van de bouwactiviteit

Tot 1 januari 2024 keek de gemeente niet alleen naar wát u ging bouwen, maar ook wáár u ging bouwen. Bij het beoordelen van de activiteit bouwen werd ook gekeken of er strijd was met de regels van het bestemmingsplan.

Vanaf 1 januari 2024 zijn dit twee aparte activiteiten onder de nieuwe Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Bouwen bestaat voortaan uit een technische bouwactiviteit en een ruimtelijke bouwactiviteit. Deze scheiding noemen we ‘de knip’.

Technische bouwactiviteit

Bij de technische bouwactiviteit gelden de regels voor de technische bouwkwaliteit. Denk hierbij aan de brandveiligheid of goede ventilatie. De Wet kwaliteitsborging (Wkb) bepaalt dat de gemeente in sommige gevallen deze eisen niet langer van tevoren toetst op basis van het bouwplan. Nu controleert een onafhankelijke kwaliteitsborger voor en tijdens de bouw, en bij oplevering. Een initiatiefnemer moet zelf een kwaliteitsborger inhuren. 

Ruimtelijke bouwactiviteit

De Omgevingswet bevat regels voor de fysieke leefomgeving. Dit gaat over het beschermen van het milieu, de gezondheid, de natuur, de veiligheid en de bouw- en omgevingskwaliteit. De regels voor de ruimtelijke bouwactiviteit staan in het omgevingsplan. Bijvoorbeeld of een bouwwerk op een locatie gebouwd mag worden en waar het bouwwerk aan moet voldoen (denk aan bouwhoogte, oppervlakte en waarvoor het bouwwerk mag worden gebruikt).  Bouwplannen worden getoetst aan het omgevingsplan. De gemeente blijft dit zelf doen.

Bij de beoordeling van aanvragen voor kleine bouwwerken die niet voldoen aan de regels, wordt het Afwijkingenbeleid gebruikt.

In de praktijk

In de praktijk betekent de knip dat minder vaak een ‘technische bouwvergunning’ nodig is. Wel kan het zijn dat er een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit nodig is.

Stel u wilt een dakkapel plaatsen. Voor het bouwen heeft u geen ‘technische bouwvergunning’ nodig. Ook hoeft u geen bouwmelding te doen. Als de dakkapel aan de achterkant van uw huis komt, uit het zicht van de straat, heeft u meestal ook geen omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit nodig. Voor het bouwen van een dakkapel aan de voorkant van uw huis moet u bij de gemeente navragen of de dakkapel aan het omgevingsplan voldoet.

U vraagt een omgevingsvergunning aan voor:

Bouwactiviteit

Het bouwen van een bouwwerk.

Brandveilig gebruiken van een bouwwerk

Het gaat dan om veilig gebruik van bouwwerken, zoals het aanbrengen van brandveiligheidsvoorzieningen en voorzieningen voor veilig vluchten.

Sloopactiviteit

Als u een bouwwerk wilt slopen, moet u dit in bepaalde gevallen van tevoren melden bij de gemeente (meldingsplicht). Als u een bouwwerk in het beschermd stads- of dorpsgezicht wilt slopen, dan geldt een vergunningplicht. Dat geldt ook als u een (deel van) een monument wilt slopen.

Omgevingsplanactiviteit

Dit is een activiteit die voldoet aan het omgevingsplan, maar waarvoor toch een omgevingsvergunning nodig is. De gemeente regelt in het omgevingsplan voor welke activiteiten een omgevingsvergunning nodig is.

Buitenplanse omgevingsplanactiviteit

Dit is een activiteit die in strijd is met het omgevingsplan en waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. In sommige gevallen kan een omgevingsvergunning worden verleend voor het afwijken van het omgevingsplan.

Monumentenactiviteit

Veel werkzaamheden en veranderingen in-, aan of bij (een deel van) een monument zijn vergunningplichtig. Vraag daarom hiervoor altijd een vergunning aan.

Reclameactiviteit

Het aanbrengen van reclame-uitingen zoals een reclamebord aan of een reclamezuil bij een pand.

Kapactiviteit

Voor het kappen van bomen is soms een omgevingsvergunning nodig. Als u een boom kapt, moet u in de meeste gevallen een nieuwe boom planten.

Uitwegvergunning

Voor het maken, verbreden of verplaatsen van een uitweg is een vergunning nodig. Hierbij wordt o.a. beoordeeld of de nieuwe uitweg geen gevaar voor de verkeersveiligheid oplevert.

Milieubelastende activiteit

Dit is een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

 

 

U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

Let op!

Zijn de gegevens die u indient van onvoldoende kwaliteit? Of kunt u niet bewijzen dat uw plan voldoet? Dan nemen wij uw aanvraag niet in behandeling of weigeren wij uw aanvraag om een vergunning.

 • Wij versturen een ontvangstbevestiging en legesbrief.
 • Wij publiceren uw aanvraag op Officiële Bekendmakingen.
 • Wij kijken of u alle gegevens die nodig zijn heeft ingediend. Ontbreken er gegevens? Dan ontvangt u een brief met het verzoek om aanvullende gegevens aan te leveren.
 • Vanaf 1 januari 2024 geldt in de meeste gevallen de reguliere procedure (8 weken). De uitgebreide procedure (26 weken) geldt alleen nog voor een paar specifieke gevallen.
 • Wij beoordelen uw plan door een inhoudelijke toets aan de geldende regels.
 • U ontvangt een besluit. Dat kan een omgevingsvergunning zijn of een weigering van de aanvraag.
 • Beslist de gemeente niet op tijd op uw aanvraag dan wordt de vergunning niet automatisch verleend.
 • Wij publiceren alle besluiten op Officiële Bekendmakingen.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning betaalt u kosten. Dat noemen wij leges. Dus ook bij een weigering of als uw aanvraag buiten behandeling wordt gesteld.

De kosten verschillen per activiteit. In de tarieventabel bij de Legesverordening kunt u zien wat de kosten zijn. De tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Heeft u plannen voor woningbouw en wilt u een eerste haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren? Dit kan bij het Woningbouwloket van de gemeente.

Conceptverzoek

Twijfelt u over de haalbaarheid van uw plan of project? Of wilt u laten controleren of u de juiste informatie heeft ingevuld voordat u de aanvraag om een omgevingsvergunning definitief indient? Dien dan eerst een conceptverzoek in. Dit heeft de volgende voordelen:

 • U kunt uw plan bespreken met de gemeente.
 • U komt erachter of u uw aanvraag goed heeft ingevuld.
 • U bespreekt welke informatie u eventueel nog moet aanleveren.
 • U voorkomt onnodige vertraging in de behandeling van de definitieve aanvraag.

Hoe doet u dit?

In het Omgevingsloket staat op 2 plekken informatie over het conceptverzoek:

 • Op de landingspagina van het onderdeel Aanvragen.
 • In het onderdeel Aanvragen bij stap 7. ‘Verzoeken indienen – opbouw verzoeken’. Hier kunt u kiezen om uw aanvraag als conceptverzoek in te dienen. Bij stap 7 in het Omgevingsloket staat de volgende toelichting over het conceptverzoek:
  Wilt u uw verzoeken definitief of als conceptverzoek indienen?

  • Conceptverzoek
  • Definitief

Het conceptverzoek heeft geen juridische status en is geen onderdeel van de wettelijke vergunningprocedure. Deze begint pas nadat de aanvraag definitief is ingediend.

Let op! Voor het behandelen van een conceptverzoek moet u kosten (leges) betalen. Het tarief kunt u vinden in de tarieventabel bij de Legesverordening (hoofdstuk 2).

Ja, de gemeente kan bij de aanvraag van bepaalde vergunningen, subsidies en bij vastgoedtransacties een Bibob-onderzoek doen.

Bekijk de pagina archeologische verplichtingen voor meer informatie.

Alle bekendmakingen over vergunningen publiceren wij op de website van de overheid: https://www.officielebekendmakingen.nl/.

Als u wilt weten waar de aanvraag over gaat, dan kunt u de stukken inzien: https://www.alkmaar.nl/ter-inzage/overige-stukken-ter-inzage/

De gemeente bekijkt of uw aanvraag voldoet aan de geldende regels en kijkt ook naar de belangen van uw buren. Na een positief besluit van de gemeente, kunnen uw buren bezwaar maken tegen een verleende omgevingsvergunning.

Als u bouwplannen heeft dan heeft dat meestal invloed op uw omgeving, buren en omwonenden. Het is daarom belangrijk om de buurt bij uw plan te betrekken. Dit is uw verantwoordelijkheid als degene die bouwplannen heeft. Het is verstandig om al vóór de indiening van uw bouwplan de buurt te betrekken. Daarmee voorkomt u mogelijke vertraging en houdt u de relatie met uw buren en omwonenden goed.

In het kort kunt u de volgende stappen en momenten aanhouden:

 1. Betrek uw buren en omwonenden bij het opstellen van uw plan.
  U informeert mensen vooraf. Dit wordt gewaardeerd en u kunt mogelijke kansen en knelpunten met elkaar bespreken en oplossen. Als u een vergunning aanvraagt, dan kunt u ook aangeven dat u uw buurt heeft betrokken bij het plan.
 2. Bespreek de planning en de impact van de werkzaamheden.
  U kunt ongeveer aangeven wat uw buren kunnen verwachten. En waar ze rekening mee moeten houden (geluid, verkeer, stof, parkeerdruk, afzettingen, bouwpersoneel, enzovoorts). Als uw buren weten waar ze aan toe zijn, kunnen ze veel gemakkelijker met eventuele hinder omgaan. Zo voorkomt u klachten.
 3. Deel contactgegevens met elkaar zodat u elkaar snel kunt informeren.
  Hiermee zorgt u dat u bij onverwachte gebeurtenissen of bij knelpunten elkaar snel kunt informeren. Dit voorkomt ergernis en verbetert de samenwerking.
 4. Houd regelmatig contact met elkaar tijdens de werkzaamheden.
  Een vraag of alles nog goed gaat voorkomt ergernis. Het vergroot de betrokkenheid bij elkaar en zorgt voor veel meer begrip als er een keer hinder is.

Meer informatie over participatie vindt u op Participatie bij verbouwen en ruimtelijk initiatieven: hoe doe ik dat?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier:

Als u ons wilt bellen over dit onderwerp dan kan dat.

Wij zijn bereikbaar op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur en op dinsdag van 09:00 tot 11:00 uur.

Ons telefoonnummer is 14072.