Zorgaanbieders

Is er structureel of incidenteel meer hulp nodig? Hieronder leest u meer.

Incidenteel meer hulp nodig

  1. Incidenteel meer hulp bij het huishouden. In Alkmaar werken we met flexibele uren inzet. Dit betekent dat wanneer de wekelijks geïndiceerde uren niet wekelijks benut zijn, kunnen deze elders in het kalenderjaar ter compensatie worden ingezet.
  2. Incidenteel meer hulp bij ambulante begeleiding. Ook voor ambulante begeleiding werken we met flexibele uren inzet. Dit werkt anders dan bij hulp bij het huishouden. De wekelijks geïndiceerde uren die in een bepaalde week niet ingezet kunnen worden, mogen in een andere week (vallend in dezelfde periode van 4 max. weken) worden ingezet.

Structureel meer hulp nodig

Wanneer er door gewijzigde omstandigheden structureel meer uren nodig zijn, dan kunt u hiervoor een melding voor ophoging indienen. U doet dit door een melding Wmo te doen en te kiezen voor ‘ophoging of aanpassing van huidige ondersteuning’. Op de pagina Melding Wmo leest u hoe u een melding kunt doen. Vergeet niet om duidelijk de noodzaak te onderbouwen. Bij begeleiding is het bijvoegen van een recent ondersteuningsplan verplicht.

Alle meldingen van cliënten die al hulp ontvangen, worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Dit betekent dat er in de regel geen voorrang kan worden gegeven. Met uitzondering kan hiervan worden afgeweken. Er dient dan een reële kans te zijn op ernstig nadeel. (Bijvoorbeeld ernstig letsel, dreiging tot verwaarlozing, gevaar voor de veiligheid.). In dit geval neemt u contact op met de betrokken klantmanager. De gegevens vindt u op het selectieformulier/aanmeldformulier.

Het Aanmeldpunt Wmo – wmo@alkmaar.nl – mailt met gecontracteerde zorgaanbieders via Zorgring. Dit is opgenomen in de contractafspraken. Dit zorgt ervoor dat wij veilig kunnen mailen en persoonsgegevens beschermd kunnen worden gedeeld.

Mails met privacygevoelige gegevens die door gecontracteerde zorgaanbieders niet via de Zorgring worden verzonden, worden niet in behandeling genomen.

Ik wil een melding doen voor een cliënt(e) die nog geen indicatie heeft.

Bij voorkeur maakt uw cliënt(e) zelf een melding , op de pagina Melding Wmo. Mocht uw cliënt(e) hier niet toe in staat zijn, is ondersteuning mogelijk via cliëntondersteuning. U kunt uw cliënt(e) ondersteunen door een advies mee te geven of een ondersteuningsplan.

Komt uw cliënt(e) er niet uit? Doet u dan als professional een melding met het formulier ‘Een melding voor iemand anders doen’. U heeft hiervoor geen DigiD nodig.

Ik wil graag weten wat de status is van de melding van mijn cliënt(e).

Dagelijks krijgt het Aanmeldpunt Wmo vele vragen over de status van meldingen. Op dit moment is het erg druk binnen het Aanmeldpunt Wmo. Het kan daarom 8 weken of langer duren voordat er contact wordt opgenomen met uw cliënt(e) voor een gesprek.

De melding van uw cliënt(e) wordt altijd geregistreerd wanneer deze bij ons binnenkomt. Uw cliënt(e) heeft hiervoor een ontvangstbevestiging ontvangen. Als uw cliënt(e) na 8 weken nog geen contact heeft gehad met het Aanmeldpunt Wmo, kan uw cliënt(e) een mail sturen naar wmo@alkmaar.nl of bellen naar 14 072.

Ik heb een vraag over een lopende melding van mijn cliënt(e).

Kijk eerst of uw vraag elders op deze pagina wordt beantwoord. Als uw vraag er niet tussen staat, stuur dan bij voorkeur een mail naar wmo@alkmaar.nl

Heeft uw vraag spoed of kunt u niet mailen? Neem dan contact op via 14 072, bij voorkeur voor 12:30. Dan is het Aanmeldpunt Wmo het beste bereikbaar.

De hulp van mijn cliënt(e) moet worden verlengd. Hoe werkt dit?

Als de hulp van een cliënt(e) afloopt en verlengd moet worden, dient de cliënt(e) bij voorkeur zelf een verlenging in bij het Aanmeldpunt Wmo. Hoe dit werkt, leest u op de pagina van het Melding Wmo.

Komt uw cliënt(e) er niet uit? Doet u dan als professional een melding met het formulier ‘Een melding voor iemand anders doen’. U heeft hiervoor geen DigiD nodig.

Voor dagbesteding en begeleiding geldt een andere werkwijze

Als de hulp verlengt moet worden, doet u hiervan een melding via ons digitale meldingsformulier op de pagina Melding Wmo. Vergeet niet een recent ondersteuningsplan bij te voegen. Hieronder leest u waaraan het ondersteuningsplan moet voldoen.

Wat is het ondersteuningsplan en waaraan moet het ondersteuningsplan voldoen?

Het ondersteuningsplan is een uitwerking van de indicatie. Hierin gaat u in op ten minste de volgende punten:

1. Beschrijving van de probleemstelling; de concrete doelstellingen van de ondersteuning; de inzet van de zorgaanbieder; en de duur van de ondersteuning per doel.

2. Beschrijving van de wijze waarop de zorgaanbieder de inzet van informele ondersteuning door het netwerk en vrijwilligers gaat benutten dan wel vergroten.

3. Beschrijving van de wijze waarop de zorgaanbieder de verbinding legt met andere hulptrajecten.

4. Beschrijving van de wijze waarop de doelstellingen en resultaten worden geëvalueerd en wanneer dit plaatsvindt.

5. Transparantie over en toestemming van de cliënt(e) voor het delen van gegevens. Daarnaast moet het ondersteuningsplan altijd ondertekend worden door de cliënt(e). Zonder handtekening kan een verlenging niet in behandeling worden genomen.

Ik heb een vraag over een lopende indicatie van een cliënt(e).

Als u een vraag heeft over een lopende indicatie, dan is het noodzakelijk dat u contact opneemt met de klantmanager die betrokken is. De contactgegevens van de betreffende klantmanager vindt u binnenkort in het selectieformulier.

Als u nog geen contactgegevens van de klantmanager heeft, belt u naar 14 072 en vraagt u om doorverbonden te worden met de betreffende klantmanager. Als u de naam van de klantmanager niet kunt achterhalen of als deze nog niet bekend is, stuurt u een mail naar wmo@alkmaar.nl met het verzoek om de betrokken klantmanager contact te laten opnemen nemen met u.

Bij dringende vragen belt u naar 14 072. Als het een dringende situatie betreft, zorg er dan voor dat je de situatie eerst met een leidinggevende hebt besproken. Als er geen oplossing wordt gevonden, neem dan contact op met de betrokken klantmanager, zoals hierboven uitgelegd.

Mijn cliënt(e) heeft tijdelijk meer hulp nodig. Hoe regel ik dit?

In Alkmaar werken we met flexibele uren inzet. Dit betekent dat wanneer de wekelijks geïndiceerde uren niet wekelijks benut zijn, kunnen deze elders in het kalenderjaar gecompenseerd worden ingezet. Hierbij geldt een uitzondering voor begeleiding. Deze uren dienen binnen 4 weken ingezet te worden.

Het uitgangspunt is dat u als aanbieder niet over het jaartotaal van geïndiceerde uren heen komt. Is dit wel het geval, dan dient er contact opgenomen te worden met de betrokken klantmanager van het Aanmeldpunt Wmo. De naam en contactgegevens van de klantmanager vindt u in het selectieformulier.

Mijn cliënt(e) heeft met spoed andere hulp nodig. Hoe regel ik dit?

Alle meldingen van cliënten die al hulp ontvangen, worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Dit betekent dat er in de regel geen voorrang kan worden gegeven. Met uitzondering kan hiervan worden afgeweken. Er dient dan een reële kans te zijn op ernstig nadeel. Bijvoorbeeld ernstig letsel, dreiging tot verwaarlozing, gevaar voor de veiligheid, ed.).

Als u een cliënt(e) heeft die verhuist naar Alkmaar is het belangrijk om hem/haar ten minste 8 weken van te voren te melden bij het Aanmeldpunt Wmo. In de melding wordt vermeld:

  • Het huidige en nieuwe adres
  • De beschikking van de huidige gemeente
  • Het onderzoeksverslag van de huidige gemeente
  • Als er sprake is van begeleiding of dagbesteding: het ondersteuningsplan van de zorgaanbieder

Er is een wlz-indicatie voor mijn cliënt(e) afgegeven. Wat kan ik doen?

U kunt in dit geval contact opnemen met uw ambassadeur vanuit de Wmo. Als er geen ambassadeur bekend is, stuurt u een mail naar wmo@alkmaar.nl.

Heeft de vraag spoed? Bel dan naar 14 072, bij voorkeur voor 12:30. Dan is het Aanmeldpunt Wmo het beste bereikbaar.

Als u vragen heeft over een betaling of het berichtenverkeer, neemt u contact op met Wmo Administratie. U kunt bellen naar 14 072 en vragen naar Wmo Administratie.

In Alkmaar werken we voor hulp bij het huishouden met een stoplicht. Dit is een online overzicht waarin zorgaanbieders aangeven binnen welke termijn er hulp bij huishouden geleverd kan worden. Dit gaat per postcodegebied omdat dit het werkgebied is van de Wmo teams.

Groen betekent dat u binnen 10 werkdagen hulp kan bieden. Oranje betekent dat dit tussen de 10 en 20 werkdagen duurt. Rood betekent dat dit langer kan duren.

Als u zich wilt aanmelden als gecontracteerde zorgaanbieder bij gemeente Alkmaar, neemt u contact op met contractmanagement via contractmanagement@alkmaar.nl

Voor de regionale afspraken over begeleiding, dagbesteding, respijtzorg, hulpmiddelen en vervoer zie de website van de regionale netwerkorganisatie.