Bestemmingsplannen in ontwerpfase

Een nieuw bestemmingsplan komt in deze fase als het college van burgemeester en wethouder heeft ingestemd met het ontwerp. Het bestemmingsplan wordt 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze 6 weken kan iedereen een reactie indienen. Zo’n reactie heet een zienswijze.

Zienswijze indienen

Als een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt en u bent het ergens niet mee eens, kunt u een zienswijze indienen. Dit kan mondeling of schriftelijk bij: t.a.v. Backoffice/ Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar. Het digitaal indienen van een zienswijze kan uitsluitend met het formulier dat hiervoor beschikbaar is; zienswijzen kunnen per e-mail worden ingediend als dat in de bekendmaking vermeld staat.

Dit plan ligt nu ter inzage:

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan voor het perceel aan de Noordervaart 190 Stompetoren gereed is voor participatie.

Doel

Ontwerpbestemmingsplan Noordervaart 190 Stompetoren is opgesteld om de bouw van twee nieuwe schuurwoningen mogelijk te maken en de bedrijfsbestemming te wijzigen in een woonbestemming.

Bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan ligt voor een ieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van donderdag 9 juni 2022 tot en met woensdag 20 juli 2022.

Het ontwerpbestemmingsplan Noordervaart 190 Stompetoren kunt u bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl (bij PLANNAAM OF -NUMMER zoeken op Noordervaart 190 Stompetoren of NL.IMRO.0361.BP00188-0201).

Voor het bekijken van het plan verzoeken wij u gebruik maken van de digitale mogelijkheden. Indien u het plan fysiek wilt komen bekijken, dan kunt contact opnemen via telefoonnummer 14 072.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan kunt u schriftelijk reageren door een brief te sturen waarboven staat “Zienswijze”. De zienswijzen moeten zijn ondertekend en voorzien van naam en adres. Uw brief kunt u sturen naar burgemeester en wethouders, t.a.v. vakgroep Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat het Ontwerpuitwerkingsplan voor Kavel D aan de Olympiaweg in Alkmaar ter inzage gelegd wordt.

Doel

Het ontwerpuitwerkingsplan Olympiaweg Kavel D is opgesteld om de bestaande bestemming verder uit te werken en de realisatie van een gezondheidscentrum mogelijk te maken.

Bekijken

Het ontwerpuitwerkingsplan ligt met ingang van donderdag 23 juni 2022 tot en met woensdag 3 augustus 2022 zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt het ontwerpplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl; (bij PLANNAAM OF -NUMMER zoeken op Olympiaweg Kavel D of NL.IMRO.0361.UP00102-0201).

Voor het bekijken van het plan verzoeken wij u gebruik maken van de digitale mogelijkheden. Indien u het plan fysiek wilt bekijken, dan kunt contact opnemen via telefoonnummer 14 072.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpuitwerkingsplan kunt u schriftelijk reageren door een brief te sturen waarboven staat “Zienswijze”. De zienswijzen moeten zijn ondertekend en voorzien van naam en adres.

Uw brief kunt u sturen naar burgemeester en wethouders, t.a.v. vakgroep Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar