Ontwikkelkader Overstad.

Eind 2022 heeft het college van B&W de ontwikkelstrategie voor Overstad herzien. Er is besloten voorlopig geen nieuw bestemmingsplan op te stellen. Dit heeft tot gevolg dat het geldende Wet voorkeursrecht gemeenten op 25 juni 2023 van rechtswege vervalt.   

In plaats van een bestemmingsplan wordt voor Overstad een ontwikkelkader opgesteld, als tussenstap naar een omgevingsplan. Het doel van het ontwikkelkader is om de ambities en uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling van Overstad meer gedetailleerd vast te leggen dan mogelijk was geweest met het geplande bestemmingsplan. Het gaat hierbij om een nadere uitwerking en concretisering van de ambities uit de Omgevingsvisie Alkmaar 2040, het Omgevingsbeeld Kanaalzone Alkmaar en het Ontwikkelbeeld Overstad.  

De afgelopen jaren heeft gemeente gronden gekocht om ook privaatrechtelijk sturing te kunnen geven aan de gebiedsontwikkeling. Uitgangspunt is dat de gemeente samen met marktpartijen (grondeigenaren en ondernemers) de transformatie van Overstad naar een gemengd woon-werk gebied realiseert. Op dit moment blijkt dat verschillende grondeigenaren en ondernemers in het gebied bereid zijn om bij te dragen aan de ontwikkeling van Overstad. 

In het kader van het bestemmingsplan zijn verschillende participatiebijeenkomsten gehouden. De resultaten van deze bijeenkomsten worden gebruikt bij het opstellen van het ontwikkelkader. Grondeigenaren in Overstad zijn in maart 2023 per brief geïnformeerd over deze ontwikkeling. Zij worden nogmaals geïnformeerd op het moment dat de Wvg van rechtswege vervallen is.

Planning.

Januari 2024

Ontwikkelkader wordt vastgesteld door de gemeenteraad

Oktober 2022
t/m december 2023

Opstellen Ontwikkelkader

15 september 2022

Overstadwandeling

Van 13 juli tot en met 14 augustus 2022 kon iedereen de Overstadwandeling lopen. Met de Overstadwandeling betrekt de gemeente de stad om reacties op te halen voor de transformatie van Overstad.