Mobiliteit & Parkeren Alkmaars Kanaal.

Alkmaar kent een aantal beleidsnotities voor mobiliteit, bereikbaarheid en parkeren. Een deel geldt voor de hele gemeente; een deel alleen voor bepaalde gebieden/wijken. Hieronder per beleidsnotitie een overzicht met welke regels en bepalingen rekening moet worden gehouden bij het realiseren van projecten in het gebied Alkmaars Kanaal.

Omgevingsvisie Alkmaar 2040

Waar gaan we nog bouwen, wat gebeurt er met de openbare ruimte en hoe stimuleren we een gezonde leefomgeving? Kortom hoe ziet de gemeente er in de toekomst uit? Dat staat allemaal beschreven in de Omgevingsvisie Alkmaar 2040. Over parkeren en mobiliteit zijn uitgangspunten beschreven, die bij de ontwikkeling van het Alkmaars Kanaal moeten worden meegenomen.

Visie mobiliteit & bereikbaarheid 2017-2027

De punten voor parkeren en mobiliteit zijn opgenomen in de visie mobiliteit en bereikbaarheid 2017-2027.

In een compacte stad met een historische kern is het een opgave om het verkeer in goede banen te leiden. We moeten efficiënt met de beperkte ruimte omgaan en slim investeren om de stad gezond en in beweging te houden.

Alkmaar Fiets Actieplan 2021-2025

Alkmaar Fiets Actieplan

Parkeernormennota 2020-2027

Alkmaar wil een parkeervriendelijke stad zijn. De stad moet aantrekkelijk zijn voor bewoners, werknemers en bezoekers, waarbij parkeernormen de verschillende belangen borgen binnen de schaarse openbare ruimte. Alkmaar heeft ambities met woningbouw en stadsontwikkeling. Bij nieuwe ontwikkelingen voor woningbouw, kantoren, winkels en andere voorzieningen gebruikt de gemeente parkeernormen om vast te stellen hoeveel parkeerplaatsen er nodig zijn. Dit zorgt er voor dat het parkeren van een auto bij nieuw- of verbouw in de verre toekomst op een goede wijze plaatsvindt. Goede parkeernormen dragen bij aan een parkeervriendelijke en bereikbare en tevens leefbare stad.

Parkeernormennota 2020-2027

Omgevingsbeeld Kanaalzone

Het Omgevingsbeeld Kanaalzone geeft richting aan de ontwikkeling van dit gebied, dat bestaat uit een aantal deelgebieden. Elk deelgebied heeft een eigen ‘look & feel’, met als basis een aantal uitgangspunten dat op elk deel van toepassing is.

Omgevingsbeeld Kanaalzone


Overzicht maatregelen in één oogopslag

In onderstaande tabellen staan de eisen en normen op het gebied van parkeren en mobiliteit uit de geldende beleidsnotities. Deze zijn uitgesplitst in de thema’s Auto, Parkeren, Openbaar Vervoer, SMART-vervoer, Fiets en Voetganger. Per thema staat vervolgens vermeld wie welke taken op zich neemt: de ontwikkelaars, de gemeente of dat het gaat om een taak die gezamenlijk wordt opgepakt.

VisiesAuto
OmgevingsvisieStad blijft per auto toegankelijk
Door het groeien van de stad zijn nieuwe verbindingen over de stadsrivier noodzakelijk
Goed afwikkelen van verkeersstromen kan op verschillende manieren. Oppakken vanuit een integrale afweging, met een goede balans tussen verkeerstromen, woonkwaliteit en klimaatadaptatie. De ambitie ligt hoger dan een niet-integrale aanpak vanuit bestaande richtlijnen
Alkmaar is ontsloten voor de auto via een buitenring en vervolgens via radialen tot in de historische binnenstad via de binnenring. Dit systeem vangt de groei van de stad op en wordt waar nodig aangepast.
OmgevingsbeeldDe Kanaalzone heeft een goed, veilig en efficiënt verkeerssysteem met diverse vormen van mobiliteit in balans
Verbindingen in en uit de wijk en de oeververbindingen zijn uit balans. Dit vraagt nader onderzoek.
Visie Alkmaar bereiktDe Buitenring is de ‘drager’ voor het stedelijk en regionaal autoverkeer. Op de Buitenring wordt het verkeer gebundeld en verdeeld naar de ontsluitingswegen. De ontsluitingswegen bieden verbindingen met de woongebieden, bedrijvenlocaties, de binnenstad en de dorpen. De Binnenring is primair bedoeld voor het bestemmingsverkeer naar en rond de binnenstad.
PraktischSamenStraten aanleggen conform eisen CROW
Duurzaam veilig: 30 km tot max 400 meter
GemeenteBruggen aanleggen
Ring laten draaien
LinksVerkeersvisie: Alkmaar bereikt
Parkeren
VisiesOmgevingsvisieFaciliteer elektrisch rijden
Gebruik slimme parkeeroplossingen, waarbij de auto niet langer dominant is in straten en op pleinen
OmgevingsbeeldParkeervoorzieningen worden binnen de parkeerkaders samen met ontwikkelaars vormgegeven.
Visie Alkmaar bereiktParkeerdruk komt niet boven de 90% uit.
Parkeernormen 2020-2027Goede parkeernormen dragen bij aan een parkeervriendelijke, bereikbare en tevens leefbare stad.
Bij nieuw- of verbouw kunnen door parkeernormen vooraf eisen worden gesteld, zodat de parkeerdruk in de toekomst niet verergert of onacceptabel wordt (90%). We willen het systeem flexibeler maken waar dat kan. Dat sluit aan bij een meer regelvrije aanpak en vergroot de haalbaarheid van gewenste ontwikkelingen
PraktischOntwikkelaarParkeren in gebouwde voorzieningen
Voldoende oplaadpunten in de gebouwde omgeving: Bouwbesluit 5-10%
De vigerende normen (nu 2020-2027) zijn leidend
We volgen de mate van verstedelijking zoals ook het CROW aangeeft. In de stad Alkmaar onderscheiden we Binnenstad/Spoorbuurt, Schil (gebieden met p-regiem en overig)
Bij nieuwbouw kan de parkeereis afgekocht worden door een marktconforme storting in het parkeerfonds, conform de vigerende Parkeerfondsverordening Alkmaar.
LinksParkeerservice
Parkeernormen 2020-2027
Openbaar Vervoer
VisiesVisie Alkmaar bereiktDe regierol en de budgetverantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer liggen bij de provincie. We willen samen met de provincie zorgen dat het openbaar vervoer betaalbaar en efficiënt blijft. We willen het rijden met lege bussen voorkomen en innovatieve oplossingen verkennen.
PraktischGemeenteOv-net verduurzamen
SMART-vervoerNieuwe vormen en delen met gebruik van nieuwe technologieën
VisiesOmgevingsvisieGedeeld autogebruik, zodat een lagere parkeerbehoefte ontstaat.
Zoek mogelijkheden om het kanaal over het water beter bereikbaar te maken vanuit bestaande woonwijken;
Het ontwikkelen van ‘het internet der dingen’ (IoT) als onderdeel van Smart Town, zorgt voor een hogere verkeersveiligheid, betere doorstroming en efficiënter gebruik van parkeerplaatsen.
OmgevingsbeeldRuimte voor deelauto’s. Minder auto’s zorgt voor een lagere parkeerbehoefte.
Visie Alkmaar bereiktWij willen innovatie inzetten in ons mobiliteitsbeleid, niet als doel op zich, maar om bij te dragen aan een leefbare en bereikbare stad en als het kan ook nog spraakmakend. Alkmaar zet immers in op het behalen van de titel ‘Slimste Binnenstad’. We volgen de ontwikkelingen en voorbeeldprojecten nauwlettend op het gebied van smart cities, smart mobility, big data (waaronder bijdragen aan open data) en de deeleconomie, zodat we tijdig kunnen inspelen op kansen.
PraktischOntwikkelaarBied ruimte voor nieuwe vormen van (elektrisch) vervoer in beging.
Duurzaam veilig: 30 km tot max 400 meter
GemeenteBredere fietspaden om de vervoersdiversiteit op te vangen.

Fiets

Fiets
VisiesOmgevingsvisieGebruik (elektrische) fiets aanmoedigen.
Door het groeien van de stad zijn nieuwe verbindingen over de stadsrivier noodzakelijk.
OmgevingsbeeldHet NS-station is onderdeel van de zone aan het kanaal en goed verbonden met routes.
Visie Alkmaar bereiktAlkmaar is een echte fietsgemeente. De afstanden zijn beperkt en met gebruik van de (elektrische) fiets ben je vaak sneller dan met de auto. Fietsen past binnen onze koers van duurzaamheid. Bewegen draagt bij aan gezondheid. Vitalere inwoners betekent minder ziekteverzuim en meer fietsen vermindert de noodzaak tot uitbreiding van de infrastructuur voor het noodzakelijke wegverkeer. Ons fietsbeleid bestaat uit drie elementen: netwerk, stallingen en stimuleren. Het beleid is gericht op woon-werkverkeer, schoolverkeer, bezoekers van de binnenstad, recreanten en toeristen.
Alkmaar FietstAandacht voor een sterk verbonden, veilig en comfortabel fietsnetwerk met voldoende fietsparkeervoorzieningen;
Gemeente faciliteert het gebruik van deelfietsen bij OV knooppunten, P&R plaatsen en andere strategische plaatsen in de stad.
PraktischOntwikkelaarGoede inpandige fietsbergingen
Rekken voor bezoekers
Er komt een richtlijn fietsparkeren bij nieuwe ontwikkelingen
SamenInrichting wijk
Er gelden kwaliteits- en inrichtingseisen voor nieuw aan te leggen fietspaden (rood asfalt, 1 richtingsfietspad (2,40 m) en 2 richtingen fietspad (3,50 – 4,00 m)
GemeenteBruggen aanleggen
Vanaf het station/binnenstad moeten hoogwaardige doorfietsroutes komen naar de deelgebieden.
Ongelijkvloerse kruisingen met ring
LinksBouwbrief
Voetganger
VisiesOmgevingsvisieLangs de oevers van het kanaal ontstaat een doorlopende langzame verkeersstructuur en verblijfsplekken
Zorg voor voldoende groene uitstraling (bijvoorbeeld een park in iedere wijk);
Door het groeien van de stad zijn nieuwe verbindingen over de stadsrivier noodzakelijk.
Visie Alkmaar bereiktLeefbaarheid: Binnen de singels is de openbare ruimte primair het domein van de voetgangers en fietsers. De auto is hier welkom en te gast.
PraktischOntwikkelaarToegankelijke gebouwen: ook voor de rolstoeler.
SamenRuimte voor de voetganger
Aangename verblijfsruimten primair ingericht voor langzaam verkeer. Beeldkwaliteit maximaal tot zijn recht laten komen.
GemeenteBruggen aanleggen