Hoofdlijnen Ontwikkelbeeld Stationsgebied

Mobiliteit en verkeer

De wens is om het stationsgebied te ontwikkelen tot een OV-knooppunt van hoge kwaliteit.
Daarbij zijn de volgende ambities geformuleerd:

  • Voetgangers, fietsers en openbaar vervoer krijgen veel ruimte
  • Verbeteren loop-en fietsroutes naar binnenstad en Overstad
  • Verbeteren loop- en fietsroutes naar Bergermeer en Huiswaard
  • Clusteren van parkeren in parkeergarages
  • Verleggen weg Wognumsebuurt naar positie langs het spoor
  • Verplaatsen busstation nabij naar noordzijde
  • Ontsluiting busstation en parkeergarages via Wognumsebuurt
  • Nabij busstation hoogwaardige fietsenstallingen, deelfietsen, deelauto’s e.d
  • Tunnel onder het spoor door op de Heldersewe

Publieke voorzieningen voor stad en buurt

Voor het stationsgebied zijn er ook veel kansen om publieke voorzieningen toe te voegen. Deze kunnen een grote bijdrage leveren aan de levendigheid en ontmoetingsmogelijkheden in het gebied. Voorbeelden zijn een buurthuis, ontmoetingsruimtes, een educatief centrum of specifieke voorzieningen voor kinderen/jongeren/ouderen.

Levendige stationspleinen

Aan de centrumkant wordt voorgesteld om een gezellig plein te maken met bebouwing langs het spoor met veel ruimte voor voetgangers en groen, horeca en bedrijvigheid en goede wandel- en fietsverbindingen naar het centrum van Alkmaar en Overstad.

Aan de Bergerhofzijde van de traverse, kan iedereen soepel overstappen van trein naar bus, fiets, auto of omgekeerd. Aantrekkelijke wandel- en fietsroutes leiden naar de wijde omgeving. Ook hier wordt voorgesteld om een aantrekkelijk plein te maken. Een nieuw busstation wordt dan opgenomen in de bebouwing om het plein zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Hetzelfde geldt voor auto- en fietsparkeren voor bewoners, bezoekers en P+R.

Parken en groen

Voor bewoners en bezoekers, de natuur en het klimaat is de wens om het stationsgebied groener te maken. Binnen de bouwblokken en in de straten willen we de ruimtes zo groen mogelijk inrichten en daken laten begroeien. In het gebied is de vergroening op verschillende manieren toegepast. Er is een groene boulevard die straks Bloemwijk en Overstad met een lineair park langs het spoor verbindt. Voorgesteld wordt een park langs de Houtvaart ter hoogte van Wognumsebuurt waar men aan het groen kan wonen. Tevens zijn parkjes gedacht bij de watertoren en de Zocherbuurt. Groen is ook opgenomen op gebouwen, dakterrassen en verhoogde straatjes.

Commerciële voorzieningen voor stad en buurt

Naast het realiseren van nieuwe woningen en het vervangen van bestaande kantoren wordt er aan gedacht om ook nieuwe commerciële voorzieningen toe te voegen in het stationsgebied. Het doel hiervan is om de leefbaarheid en het woonplezier voor mensen in het gebied te vergroten. Ook reizigers en bewoners van omringende buurten kunnen hiervan profiteren.

Mix van werken en wonen

Woningen en kantoren in het stationsgebied zijn nu gescheiden. Kantoren staan aan de noordkant van het station, aan de Wognumsebuurt en rond het Gerechtsgebouw. De wens is om meer woningen te maken en om de kantoren aan de Wognumsebuurt te vervangen door combinaties van wonen en werken in het totale stationsgebied. Dit draagt samen met horeca en voorzieningen, bij aan de levendigheid in de buurt.

Aantrekkelijke bebouwing in het stationsgebied

Meer mensen die wonen en werken in het gebied zorgen samen met de vele passanten voor een levendig gebied dat altijd gezellig is. Hierbij geldt, hoe meer mensen des te gezelliger. Door stedelijke bebouwing te combineren met veel groen en aantrekkelijke openbare ruimte, ontstaat hier een aantrekkelijke toegang tot de stad en bruisend overstappunt voor de regio. Omdat hier veel mensen wonen en werken, kan het met goede voorzieningen ook een aantrekkelijke ontmoetingsplek worden. 

De bebouwing langs het spoor neemt veel van de huidige geluidsbelasting weg. Door bouwhoogtes op een slimme manier te variëren dringt de zon overal tot in de kleine hoekjes door. Met dit Ontwikkelbeeld wordt er naar gestreefd dat de ontwikkeling van het stationsgebied op alle fronten bijdraagt aan de kwaliteit van de stad en de omringende buurten.