Mobiliteit.

De ontwikkeling van het Alkmaars Kanaal en de hiermee gepaard gaande bouwopgave heeft effect op de bereikbaarheid van de stad. Het aantal verkeersknelpunten en de vraag hoe het parkeren het beste opgelost kan worden. Om Alkmaar ook in de toekomst goed bereikbaar en leefbaar te houden werkt de gemeente aan kaders voor de korte termijn en ontwikkelen we voor de lange termijn randvoorwaarden.

Praktisch handboek

De gemeente werkt aan een praktisch handboek voor ontwikkelaars van het Alkmaars Kanaal met daarin ons belangrijkste mobiliteits- en parkeerbeleid vanuit onder andere de ‘Parkeernota 2020-2027’ en de ‘Visie op Mobiliteit en Bereikbaarheid Alkmaar 2017-2027’. Er is veel beleid beschikbaar als het gaat om mobiliteit en parkeren. Denk bijvoorbeeld aan de vastgestelde parkeernorm per gebied, de voorkeur voor het stimuleren van deelmobiliteit en het uitvoeren van duurzame oplossingen om fijnstof in de stad te verminderen. Door het belangrijkste beleid te bundelen in een praktisch handboek, maken wij de kaders op mobiliteit en parkeren voor ontwikkelaars van het Alkmaars Kanaal inzichtelijk, overzichtelijk en toepasbaar. Hiermee voorziet de gemeente de komende jaren antwoord te kunnen geven op mobiliteitsvraagstukken in het Alkmaars Kanaal.

Knelpunten

Om op de middellange en lange termijn meer (in)zicht te bieden op de knelpunten om de stad bereikbaar en leefbaar te houden, gebruikt de gemeente de uitkomsten van het onderzoek naar de ‘Ring Alkmaar op niveau’ en het onderzoek naar de effecten van de extra woningbouw in het Alkmaars Kanaal op het verkeer binnen de ring. In dit onderzoek wordt bijvoorbeeld gekeken waar oeververbindingen nodig zijn of waar de weginrichting veranderd moet worden omdat het verkeer op dat punt vastloopt. De uitkomsten, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen worden na afloop van het onderzoek voor de zomer gepresenteerd.

Parkeren

In Overstad en de binnenstad werken we als gemeente met een parkeerfonds. Dit parkeerfonds biedt ontwikkelaars de mogelijkheid om parkeerplaatsen ‘af te kopen’ als het niet mogelijk is om het parkeren op een goede manier op te lossen. De gemeente kan vervolgens met dit fonds tot een passende parkeeroplossing komen. Zo kan gedacht worden aan een collectieve parkeergarage op acceptabele loopafstand of een innovatieve oplossing vanuit de markt. De ervaring leert dat een dergelijk fonds een goede oplossing kan bieden voor het parkeervraagstuk in de overige te ontwikkelen deelgebieden in het Alkmaars Kanaal. Er wordt daarom een bredere toepassing van het parkeerfonds uitgewerkt voor de deelgebieden.

Fiets

De fiets moet ook een goede plek kunnen krijgen bij deze nieuwe ontwikkeling. Met betrekking tot het fietsparkeren werkt de gemeente volgens het plan ‘Alkmaar Fietst 2021-2025’ aan afspraken met ontwikkelaars om het fietsparkeren goed te organiseren in de deelgebieden van het Alkmaars Kanaal. Zo kan gedacht worden aan afspraken over hoeveel fietsparkeerplekken wenselijk zijn en waar deze fietsparkeerplaatsen het beste gebouwd kunnen worden zodat het makkelijker wordt om de fiets te pakken.

Met bovenstaande werkwijze denkt de gemeente voldoende basis te hebben om de mobiliteits- en parkeervraagstukken in het Alkmaars Kanaal op de korte termijn het hoofd te bieden en op de middellange en lange termijn een route te hebben bepaald voor een bereikbaar en leefbaar Alkmaar.