Terug naar het overzicht

Gemeenteraad stelt ontwikkelbeeld Stationsgebied vast

In december 2021 stelde de gemeenteraad het ontwikkelbeeld voor het Stationsgebied van Alkmaar vast. Een ontwikkelbeeld is een visie hoe het gebied zich de komende 15 jaar kan ontwikkelen. Rondom station Alkmaar ligt veel ruimte die beter benut kan worden dan nu het geval is. Het gebied is versteend, er is weinig groen en in het kantorenpark aan de Wognumsebuurt is veel leegstand. Door parkeren en het busstation in of onder gebouwen te brengen en de gebouwen aan de Wognumsebuurt te slopen, ontstaat ruimte voor wonen, bedrijvigheid en groen.

Centrale rol in ontwikkeling van de stad en het Alkmaars Kanaal

In de Omgevingsvisie Alkmaar 2040 is aangegeven dat station Alkmaar een centrale rol speelt in het succesvol ontwikkelen van de stad en het Alkmaars Kanaal. Immers, station Alkmaar is onderdeel van de Zaancorridor (spoorlijn Amsterdam-Heerhugowaard), heeft een aansluiting op het intercitynetwerk en wordt naar verwachting in de toekomst aangesloten op het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. PHS heeft tot doel ruimte op het spoor te creëren voor het groeiende personen- en goederenvervoer. Zodoende kan de trein de economische centra van Nederland bereikbaar houden. PHS noemen we ook wel spoorboekloos rijden. Voor Alkmaar betekent dat, dat er elke 10 minuten een trein van en naar Amsterdam rijdt.

Ruimte voor wonen, werken en bedrijvigheid (Afb: VenhoevenCS)

In de omgevingsvisie staat daarom dat rond station Alkmaar een herontwikkeling plaats vindt gericht op stedelijk wonen en werken. Aangevuld met commerciële functies die het gebruik van het station stimuleren. Hierbij is aangegeven dat in de stationsomgeving de stedelijke kwaliteit hoog is: het station wordt beschouwd als belangrijke stadsentree van Alkmaar. En de bereikbaarheid per fiets wordt benadrukt waardoor het station binnen bereik van grote delen van het Alkmaars Kanaal komt.

Groene, duurzame en aantrekkelijke nieuwe wijk met drie parken

Doelstelling van het ontwikkelbeeld Stationsgebied is een hoogstedelijke, groene, duurzame, aantrekkelijke nieuwe wijk te bouwen in het hart van de stad. Een wijk die ook een bijdrage levert aan de omliggende wijken. Het ontwikkelbeeld schetst het programma en de ruimtelijke opgave in de toekomst. Het bevat basisprincipes, ambities en kansen voor de ontwikkeling maar laat ook nog veel ruimte voor verdere aanscherping en verbetering met stakeholders in het gebied en omwonenden.

Het ontwikkelbeeld geeft de mogelijkheid om 1.000 tot 1.300 woningen te bouwen in het stationsgebied. Ook is er ruimte voor werkplekken, en voor commerciële en maatschappelijke voorzieningen. En natuurlijk is gedacht aan klimaatadaptatie en het leefbaar houden van het gebied. Onder andere door de aanleg van een drietal parken.

Vriendelijk gebied voor voetganger en fietser, en gelegenheid om te parkeren

Het gebied wordt zo ingericht dat het vriendelijk is voor de voetganger en fietser. Voor voetgangers komen er extra bruggen over het spoor. Voor fietsers en voetgangers een extra brug naar Huiswaard. De auto blijft welkom in het gebied. Parkeerfaciliteiten zijn aan de noordzijde van het spoor gedacht. Om de doorstroming van het verkeer te waarborgen gaat het verkeer in de toekomst onder het spoor door op de Helderseweg, zoals dat nu ook op de Bergerweg het geval is.

artist impression van toekomstig stationsgebied
Voetganger- en fietsvriendelijk (Afb: VenhoevenCS)

Landelijk beleid

Bouwen in de bestaande stad en bouwen rondom stations is landelijk beleid. Door in de stad te bouwen wordt de bestaande stad intensiever gebruikt en wordt het waardevolle buitengebied behouden. Het bouwen rondom het station draagt tevens bij aan het beter benutten van het vervoersnetwerk.

Ook de omgeving van station Alkmaar Noord zal de komende tien jaar een metamorfose ondergaan. De vestiging van de Europese school naast het Van der Meijcollege en de bouw van ‘Microcity the Future’ op de plaats waar nu nog het PostNL-distributiecentrum is gevestigd, zijn de eerste grote veranderingen. Om tot een integrale, ruimtelijk samenhangende ontwikkeling van het gebied te komen heeft de gemeenteraad in  december 2021 ook het ‘Ontwikkelbeeld stationsgebied Alkmaar Noord’ vastgesteld.

Bekijk meer informatie over het stationsgebied en de eerdere participatie over dit gebied. Hier vind je ook het vastgestelde ontwikkelbeeld.