Terug naar het overzicht

Ontwerpbestemmingsplan Ringerskwartier ter inzage

Het college van de gemeente Alkmaar legt het ontwerpbestemmingsplan Ringerskwartier ter inzage. Het Ringerskwartier gaat over de herontwikkeling van de terreinen rondom de voormalige chocoladefabriek Ringers en vormt de schakel tussen het historische centrum van Alkmaar en het moderne Overstad met een strategische ligging langs het Alkmaars Kanaal. Bij de herontwikkeling worden maximaal 285 woonappartementen gerealiseerd in combinatie met commerciële ruimten en inpandige parkeervoorzieningen in een groene omgeving.

Het Ringerskwartier in Overstad maakt onderdeel uit van het programma Alkmaars Kanaal en wordt ontwikkeld door BPD Ontwikkeling. Eerder is het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd en op basis van de reacties zijn aanpassingen aangebracht in het ontwerpbestemmingsplan. Om het belang van de verbinding met de bedrijven op Overstad en de groenbeleving te benadrukken is in de regels van het bestemmingsplan het realiseren en in stand houden van twee onderdoorgangen in het plintgebouw en de groene aankleding van het parkeergebouw vastgelegd. Ook is de toelichting en de bijbehorende bezonningsstudie aangevuld.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 11 februari 2021 tot en met 24 maart 2021 ter inzage voor zienswijzen. Iedereen kan gedurende die termijn zienswijzen indienen bij de gemeenteraad. Reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. Backoffice/Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de terinzagelegging wordt een digitale bijeenkomst gehouden om omwonenden en andere belanghebbenden te informeren. Voor meer informatie over het aanmelden en bijwonen van deze bijeenkomst kunt u terecht op www.nieuwbouw-ringerskwartier.nl/