Terug naar het overzicht

Vitaliteit in het Alkmaars Kanaal

Naast de ontwikkeling van wonen en economie, dragen we in het Alkmaars Kanaal ook zorg voor voldoende voorzieningen. Maar hoe weten we wat voldoende is? Daarvoor is een aantal instrumenten ontwikkeld, zoals een rekentool, een interactieve kaart en een overzicht met trends en ontwikkelingen. Met deze instrumenten wordt de behoefte aan voorzieningen inzichtelijk gemaakt. Ze geven dus inzicht, wat ons helpt in de uitvoering van de plan- en beleidsontwikkelingen in het Alkmaars Kanaal.

Uitgangspunt van het college

De ontwikkeling van sociaal maatschappelijke voorzieningen maakt in grootschalige planontwikkeling, zoals bij het Alkmaars Kanaal, onderdeel uit van het programma.  Onder sociaal maatschappelijke voorzieningen bedoelen we voorzieningen voor sport, onderwijs en kinderopvang, zorg & ondersteuning en cultuur. Het kunnen commerciële voorzieningen zijn, maar ook verenigingen en gesubsidieerde instellingen.

Deze voorzieningen zijn verspreid over de gemeente Alkmaar aanwezig en zorgen ervoor dat het aantrekkelijk wonen, leven en recreëren is in Alkmaar. Om te bepalen of bij de ontwikkeling van een nieuw stuk stad voldoende voorzieningen worden toegevoegd, heeft het college gesteld dat het bestaande voorzieningenniveau naar verhouding gehandhaafd blijft. Bij ontwikkeling van de gemeente groeit dus het aantal m2 voorzieningen naar verhouding mee.

Drie objectieve instrumenten

Om te bepalen wat een goede verhouding is, is een analyse uitgevoerd naar de bestaande voorzieningen in de gemeente. In de analyse is onderzocht waar deze voorzieningen zich bevinden en hoeveel m2 het betreft. De locatie van de voorzieningen is opgenomen op een interactieve kaart. De m2 voorzieningen zijn vertaald naar m2 per woning en vergeleken met andere steden. Hiervan is een overzicht gemaakt. Tenslotte zijn landelijke trends en ontwikkelingen geanalyseerd die een beeld geven van de noodzakelijke toename of afname van m2 voorzieningen op langere termijn.

Deze 3 instrumenten – de interactieve kaart, het overzicht met m2 voorzieningen per woning en het overzicht met landelijke trends en ontwikkelingen – zijn objectief en worden ingebracht in de gesprekken met initiatiefnemers van bouwplannen. Daarnaast zijn ook subjectieve aspecten van invloed, zoals het programma van de projectontwikkelaar (doelgroepen, type woningen, etc.), de actuele ontwikkelingen in de maatschappij en de mogelijkheden voor het meervoudig gebruik van m2.

Actualisatie en evaluatie

De instrumenten zijn niet alleen in het Alkmaars Kanaal te gebruiken, door het objectieve en locatie onafhankelijke karakter zijn ze ook te gebruiken bij planontwikkeling op andere locaties in de gemeente.

Elke 2 jaar wordt het overzicht met trends en ontwikkelingen geactualiseerd. Dit is tevens het moment waarop het overzicht met m2 voorzieningen per woningen en het gebruik van dit overzicht wordt geëvalueerd.

Zo bouwen we aan een vitale en gezonde stad van de toekomst.