Veelgestelde vragen bewonersavond Stationsgebied

Op de online-informatieavond van 1 september 2021 over het Ontwikkelbeeld Stationsgebied was er gelegenheid tot het stellen van vragen. De vragen zijn via de chat en via de mail gesteld.

Er zijn ruim 100 vragen binnengekomen. Niet alle vragen konden op de avond zelf worden beantwoord. Daarom treft u op deze pagina alle gestelde vragen en antwoorden aan. Deze zijn door het projectteam (medewerkers van de NS, van bureau Venhoeven CS en ambtenaren van de gemeente Alkmaar) zo goed mogelijk beantwoord. Omdat het Ontwikkelbeeld een visie is, is het niet altijd mogelijk hele concrete antwoorden te geven op de vragen. Veel vragen zullen aan de orde komen in de uitwerking van visie naar plan. Daarmee is een lange aandachtspuntenlijst ontstaan. Alle vragenstellers worden dan ook bedankt voor hun input.

Er wordt allereerst ingegaan op een aantal algemene vragen over de avond. Daarna zijn de vragen gebundeld in categorieën zoals die ook zijn gehanteerd in de online-enquête van juni 2021. De vragen zijn gebundeld naar vragen over de soort bebouwing; mobiliteit (verkeer en parkeren); publieke voorzieningen; commerciële voorzieningen; groen en klimaatadaptatie en een categorie overig.

Algemene vragen

 1. Is dit later ook terug te kijken?
  De presentatie is terug te vinden op: https://www.alkmaar.nl/alkmaarskanaal/stationsgebied/
 2. Welke buurt/wijk verenigingen zijn er betrokken in de consultatie?
  De uitnodiging voor zowel de online participatie in juni 2021 als de online informatiebijeenkomst is via social media verspreid. In de Bergerhof, Spoorbuurt, Watertorenbuurt, Blaeustraatkwartier en Zocherbuurt zijn bewoners direct aangeschreven.
 3. A Ik heb geen uitnodiging gezien voor buurtwerkgroepen. Is het nog mogelijk evt. aan te schuiven?
  B Wordt er ook gedeeld waar je terecht kant voor input bij de buurtwerkgroep?
  De werkgroepen zijn gevormd via de buurtverenigingen, behalve voor de Zocherbuurt. Voor de Zocherbuurt heeft de gemeente een oproep gedaan via de uitnodigingsbrief voor de online informatieavond op 1 september 2021.
  Er zijn 5 buurtwerkgroepoverleggen. Per buurt zijn er ca. vijf deelnemers. Inmiddels zijn de overleggen met Blaeustraatkwartier en Bergerhof op dinsdag 7 september georganiseerd. De Spoorbuurt en Watertorenbuurt op donderdag 9 september, de Zocherbuurt op 15 september.  
 4. Zijn de buurtgesprekken te volgen online en wordt er ook gedeeld waar je terecht kant voor input bij de buurt werkgroep?
  De buurtgesprekken vinden fysiek plaats en worden niet online gestreamd. U kunt zich hiervoor wenden tot de (werkgroep van) de buurtvereniging of voor de Zocherbuurt tot de gemeente via stationsgebiedalkmaarcentraal@alkmaar.nl
 5. Is er een document met alle vragen en opmerkingen beschikbaar voor alle geïnteresseerden?
  Vanaf vrijdag 17 september 2021 wordt er een document met de gestelde vragen en antwoorden op de website gepubliceerd.

Soort Bebouwing

 1. Huidige bouwhoogte nabij Bergerhof máximaal 6 hoog bij het kanaal en 4 hoog landinwaarts. Dat staat in het huidige bestemmingsplan. Waarom zo extreem hoog dat gebouw op het busstation? Dat is toch voor Alkmaar ongekend?
  Het is belangrijk deze extreem goed bereikbare ruimte rond het station optimaal te benutten en het busstation goed in te pakken in een gebouw met woningen, werkruimtes en voorzieningen. In overleg met de buurt kan in de volgende fase bekeken worden welke verbeteringen nodig en mogelijk zijn om tot een optimale inpassing te komen.
 2. Gesproken is over “hoofdstedelijke ontwikkeling” waarom hoogbouw nodig zou zijn. Maar Alkmaar is geen Amsterdam. Wat wordt hiermee bedoeld?
  Gesproken is over het uitgangspunt zoals opgenomen in de Omgevingsvisie Alkmaar 2040, hoogstedelijke bebouwing toe te voegen rondom het station.
 3. Hoe zit het met het gebied tussen de Bergerweg en de sloot in de Zocherbuurt?
  Dit gebied is opgenomen in het Ontwikkelbeeld Stationsgebied
 4. Is het groen in die bouwvelden (uit concept ontwikkelprincipes voor de bouwvelden) op de daken? Of echt op maaiveld?
  Het percentage groen is op maaiveld en in aanvulling daarop worden ook zoveel mogelijk daken vergroend om hittestress in het Stationsgebied tegen te gaan.
 5. Hoeveel mensen wil je op 1 vierkante kilometer laten leven en verblijven?
  Het is belangrijk om een hoogstedelijke ontwikkeling rond het station te combineren met hoge leefkwaliteit voor bewoners, gebruikers en omliggende buurten.
 6. Zoals de visie er nu uitziet, worden het gebouwen met platte daken, al of niet voorzien van groen. Wat wordt gedaan om de (broedende) meeuwen overlast te beperken?
  Meeuwenoverlast is een aandachtspunt in Alkmaar. Bij de uitwerking zal hier verder aandacht aan worden gegeven
 7. Er kan nog ‘geschoven’ worden met gebouwen? Schuif de woontoren van 45 meter hoog dan aub uit het plan!! Belachelijk hoog. Pal naast een woonwijk. En ook nog op de zuidkant van die woonwijk.
  In overleg met de buurten Bergerhof en Blaeustraatkwartier is afgesproken dat er gezocht kan worden naar verbeteringen. Daarbij is maximaal 10% minder bouwvolume voor de P+R-locatie (deelgebied mobiliteitshub) bespreekbaar.
 8. Waar kunnen we bezwaar aantekenen voor de hoogte van de gebouwen?
  Het Ontwikkelbeeld is een voorbeelduitwerking. Deze wordt in een later stadium uitgewerkt in een stedenbouwkundigplan met ontwikkelkaders in samenspraak met de omliggende buurt. Zie ook het antwoord op vraag 12. De mogelijkheid tot formeel bezwaar volgt in de fase daarna, bij het omgevingsplan (bestemmingsplan) en omgevingsvergunning (bouwvergunning)
 9. (A) Waarom zo’n hoog gebouw vlak bij de huidige traverse aan de noordzijde. Nu geeft de huidige traverse al schaduw in de maanden nov. dec. jan. en feb. Voor de woningen Leeuwenbekstraat 1 t/m 18?
  (B) Over de 45 meter bouwhoogte aan de Bergerhofzijde (direct aan de achterzijde van de huidige stationspassage): er werd geantwoord dat dat ook 35 meter zou kunnen worden. Uit de woorden daar omheen leek te kunnen worden afgeleid dat de bouwvolumes (in kubieke meters) voor het hele project al vast lijken te liggen. Klopt dit? Kan er slechts geschoven worden, en kan er niet meer worden bepaald dat een x-aantal gebouwen lager wordt, zonder dat elders verhoging moet komen?

  Zie antwoord op vraag 7
 10. Wordt er ook rekening gehouden met inkijk in huizen vanuit de nieuwe bewoning (Zocherbuurt)?
  Het is mogelijk om hier bij de verdere uitwerking in de volgende fases aandacht aan te besteden en in overleg met de buurt verbeteringen door te voeren.
 11. Waar kunnen we bezwaar maken tegen witte gebouwen?
  Het Ontwikkelbeeld is een voorbeelduitwerking en zegt nog niets over de architectuur.
 12. De tekeningen m.b.t. de hoogte van het gebouw aan spoorzijde verschilt op de tekeningen. Wat wordt het nu?
  De bouwhoogtes langs het spoor variëren en worden pas definitief vastgesteld in volgende fases.
 13. Worden bij de nieuwe traverse over het spoor wederom roltrappen toegepast welke geluidsoverlast geven? Zoals bij de huidige traverse aan de Noord-zijde? Pas in ieder geval geluidwering toe!!!!
  Op dit moment wordt er niet uitgegaan van roltrappen bij de nieuwe loopbruggen over het spoor.
 14. Wat gebeurt er met ons (Spoorbuurt) zonlicht? 
  De inzet is dat dat grotendeels blijft. In overleg met de buurt kan in volgende fases gezocht worden naar optimalisaties om dit ook zoveel mogelijk waar te maken. Daarnaast wordt de leefkwaliteit in het Stationsgebied verbeterd door extra voorzieningen en verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte, onder andere met een nieuwe groene boulevard en extra parken.
 15. Hoe hoog wordt er gebouwd?
  In het Ontwikkelbeeld gaan we ervan uit dat de bebouwing in hoogte sterk varieert, bijvoorbeeld tussen 8 meter, 12, 15, 24, 30 en plaatselijk 45 meter.
 16. In de presentatie staat: Hoogte gebouwen “in overleg”. In overleg met wie?
  Zoals aangegeven in de presentatie wordt de buurt bij de uitwerking van het Ontwikkelbeeld (=visie) naar plan betrokken. Dus in overleg met de buurt
 17. Spoorbuurt maakt zich zorgen over de leefbaarheid. Het wordt wel erg druk met zo veel woningen dus mensen erbij. Is hier over nagedacht?
  Daar is zeker heel goed over nagedacht. Op dit moment heeft één woning vaak ook één auto en die auto heeft in de stad drie parkeerplaatsen. Waarvan één bij de woning, één bij bijv. de sportschool en één bij het werk. Dat betekent dat er veel drukte is met name door geparkeerde auto’s. Als je echt kijkt dan blijkt dat het nauwelijks druk is door mensen. De straten worden bevolkt door auto’s, die auto’s staan ook nog eens 95% van de tijd stil. Als je dat probleem oplost en je geeft een andere goede oplossing voor die auto’s, in ieder geval voor het parkeren, dan ontstaat er een zee van ruimte waar je juist die ontmoeting kan gaan organiseren waar enorme behoefte aan is. Het station is een uitgelezen kans. De frequentie van de treinen gaat enorm toe nemen. Allerlei mensen die nu de auto nodig hebben, hebben straks een veel beter openbaar vervoer product waar ze gebruik van kunnen maken. Vanuit die gedachte kunnen door die twee dingen; het gebouwd parkeren en een verbetering van het openbaar vervoer, veel kansen ontstaan. 
 18. Wanneer kunnen we als omliggende wijken meespreken over de hoogte van de bouw? Het is vrij duidelijk dat vooral Bergerhof bewoners zich zorgen maken over schaduw val vooral door de bouw.
  Zoals aangegeven in de presentatie wordt de buurt bij de uitwerking van het Ontwikkelbeeld (=visie) naar plan betrokken.
 19. De ondergrondse fauna moet dus ruimte maken voor het blik?
  Een goede inpassing van ondergrondse garages wordt in de volgende fases verder uitgewerkt.
 20. A Waarom een woontoren van 45 meter hoog. Wil gemeente Alkmaar graag een ‘eyecatcher’? En waarom op deze plek? Pal naast een woonwijk? B Als een toren van 45 meter hoogte geen problemen geeft bij het kanaal, waarom wordt deze dan niet daar neergezet?
  We hebben heel zorgvuldig gekeken naar de effecten van bebouwing op de bezonning met een 3D model. Daarbij kwam naar voren dat we schaduw en overlast flink kunnen beperken door met bouwmassa’s te schuiven. Omdat het hier gaat om een Ontwikkelbeeld met een voorbeelduitwerking, en niet om een plan, hebben we op basis van deze studie onze eigen keuzes gemaakt. Daarbij hebben we bedacht dat hogere bebouwing in de buurt van het kanaal beter past en minder overlast oplevert voor de omgeving. Een toren naast het station is ook een mooie manier om het station te markeren. Of die 45 meter hoog moet worden of dat 35 meter ook kan moeten we in de volgende fase samen met de buurt uitzoeken. De uiteindelijke hoogte van de bebouwing aan de Bergerhofzijde wordt in overleg met de buurt nader vastgesteld, waarbij een vermindering van het bouwvolume van de mobiliteitshub met maximaal 10% bespreekbaar is.
 21. Waarom komt alle hoogbouw aan de noordkant?
  De P+R-locatie vraagt een goede inpassing van het busstation en de mobiliteitshub en meer programma om het busstation goed af te schermen van de Bergerhof. Bij de ontwikkeling aan de westzijde van de traverse, de Nieuwe Wognumsebuurt is meer ruimte beschikbaar voor de gevraagde hoogstedelijke ontwikkeling.
 22. In andere nieuwbouwprojecten zijn de ontwerpen aangepast met lagere hoogten en groene daken. Kan dit meegenomen worden in de ontwerpen voor het Stationsgebied?
  De plannen gaan uit van groene daken. Het huidige voorstel dat is getekend is een proefindeling van de verschillende gebouwen. In overleg met de buurt en straks ook de uitwerking in latere fases kan daar nog in meebewogen worden dus dat komt overeen met wat we hier ook gaan doen.
 23. Zou je kunnen ingaan waarom aan de kant van de Bergerhof helemaal wordt volgebouwd? En ook nog eens het busstation aan onze kant. Iedereen kan straks bij ons naar binnen kijken met die woontorens en ook nog eens extra overlast met het busstation om de hoek.
  De ruimte wordt gebruikt om zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor de buurten eromheen. Het voordeel van de P&R-kavel nabij de Bergerhof is dat daarmee de verschillende mobiliteitsfuncties gecombineerd worden met ingangen van parkeergarage en busstation aan de kant van het spoor, zodat de buurt daar geen last van krijgt. Aan de Kruseman van Eltenweg vervalt dus de toegang tot de huidige P&R. Met bebouwing op en rond het busstation en goede bezonning voor de Bergerhof streven we naar een optimale inpassing. Tijdens de vervaardiging van de proefverkaveling hebben we de verschillende aspecten en randvoorwaarden zo goed mogelijk meegenomen. Het kan zijn dat er verschillende afwegingen zijn die wij niet weten. Zoals tijdens de presentatie is gezegd gaan we gezamenlijk met de buurt door het 3D-model heen. We kunnen dan op ooghoogte per plek zien hoe het eruitziet. In de volgende fase zijn suggesties uit de buurtverenigingen welkom om dit plan zo goed mogelijk te maken.
 24. Waarom bouwen jullie niet gewoon over het spoor heen?
  Er is veel onderzoek naar gedaan, zoals voor Utrecht CS en Amsterdam CS. Het is enorm kostbaar om te bouwen boven het spoor. Het heeft te maken met het feit dat er sporen onder liggen met kabels en leidingen en je maar beperkte ruimte hebt om daar de fundering aan te kunnen brengen. Omdat het dus enorm duur is moeten er hoge opbrengsten tegenover staan. De vastgoedprijzen en opbrengsten in Alkmaar liggen op dit moment echter nog op een ander niveau dan in Amsterdam of Utrecht. Bouwen over het spoor is daarom in Alkmaar niet rendabel.
 25. De 2 gebouwen (SOVA en Easy Office) die nu op het terrein achter de Van der Kaaijstraat (Zocherbuurt) staan blijven die staan?
  Die gebouwen worden verwijderd.
 26. Wat te doen met het hoogteverschil achter de huizen van der Kaaijstraat 2 tm 8? (Zocherbuurt). Het terrein ligt anderhalve meter lager dan de rest.
  Dat wordt in de volgende fase verder uitgezocht, bij de uitwerking van het park en de wateropgave.
 27. Het bouwvolume van de eerste lijn bebouwing achter de Van der Kaaijstraat wordt maximaal 3 bouwlagen hoog. Ik stel voor dat dat grondgebonden woningen worden (2 lagen plus kap). De rooilijn op 10 meter afstand van mijn achterpand. In verband met privacy zie ik een bouwvolume bestaande uit 3 lagen appartementen niet zitten. Er is veel behoefte aan grondgebonden woningen.
  De uitwerking van het Ontwikkelbeeld in de volgende fase wordt met de buurt afgestemd.
 28. Op mijn garage dak (naast het huis) liggen zonnepanelen wat als door hoogbouw, op het terrein achter de Van der Kaaijstraat, de opbrengst terugloopt?
  Het Ontwikkelbeeld is een voorbeelduitwerking. Bij de uitwerking en verfijning wordt met zoveel mogelijk aspecten rekening gehouden en afgewogen in het grotere geheel. Schaduwwerking is één van de aspecten.

Mobiliteit

Verkeer

 1. De bussen over de Wognumsebuurt richting kanaal zal zorgen voor verkeersoverlast op de Kruseman van Eltenweg. Doorstroming wordt lastig.
  De komst van het busstation zal, samen met de andere maatregelen uit het Ontwikkelbeeld, er inderdaad voor zorgen dat het drukker wordt op de Wognumsebuurt en op de Kruseman van Eltenweg nabij de Helderseweg. Om te voorkomen dat er verkeersoverlast ontstaat wordt de doorstroming van (onder andere) deze wegen meegenomen in de onderzoeken en de ontwerpen die nodig zijn om het busstation te verplaatsen.
 2. In de huidige situatie kunnen twee auto’s elkaar bij de aansluiting Kruseman van Eltenweg en de fietsstraat niet passeren, wat leidt tot opstoppingen. Hoe wordt dit opgelost?
  De huidige situatie is zo ingericht om te voorkomen dat auto’s met (te) hoge snelheid de fietsstraat oprijden. Dat er in de huidige situatie soms even moet worden gewacht is op dit moment acceptabel. Met het drukker worden van de Wognumsebuurt en de Kruseman van Eltenweg nabij de Helderseweg zullen er naar alle waarschijnlijkheid aanpassingen moeten worden gedaan aan dit kruispunt. In deze fase zijn dergelijke aanpassingen niet onderzocht omdat nu de kaders worden vastgesteld. Bij een volgende stap zal ook meer gedetailleerd naar de wegen in en rondom het Stationsgebied worden gekeken.
 3. Inrijden bij Horizon college/rechtbank in combinatie met fietsstraat zorgt vaak voor onveilige situatie. Wat wordt er aan die veiligheid gedaan?
  In de huidige situatie zijn zowel de inrit van het Horizon college en de rechtbank als de inrit naar de fietsstraat veilig ingericht. Als gevolg van de ontwikkelingen rondom het station zullen de Wognumsebuurt en de Kruseman van Eltenweg nabij de Helderseweg drukker worden. Dit betekent dat er zeer waarschijnlijk aanpassingen moeten worden gedaan aan de genoemde wegen en de inrit. In deze fase zijn dergelijke aanpassingen niet onderzocht, omdat nu eerst de kaders worden vastgesteld. In een volgende stap zal ook meer gedetailleerd naar de wegen in en rondom het Stationsgebied worden gekeken, waarbij verkeersveiligheid een belangrijk uitgangspunt is. Dit is ook al benoemd in het Ontwikkelbeeld Stationsgebied Alkmaar.
 4. Krijgen we aan 2 kanten van de spoorbrug een fietsbrug?
  Het ook aan de noordzijde aanleggen van een fietsbrug is inderdaad onderdeel van het Ontwikkelbeeld Stationsgebied Alkmaar.
 5. Hoe gaat de verkeersafwikkeling van de nieuwe Easy Offices zone (nieuwe bebouwing in Zocherbuurt langs het spoor) verlopen? Komen daar ook parkeergarages onder de bebouwing?
  Met uitzondering van mindervaliden parkeren de bewoners en gebruikers in een garage aan de Wognumsebuurt. Deze is op loopafstand bereikbaar via nieuwe loopbruggen over de Bergerweg en over het spoor.
 6. (A) Wordt er nog een keer goed gekeken naar de verkeersdoorstroming bij de Bergerweg? Bij het kruispunt Wognumsebuurt en Bergerweg is het nu al bijna te druk.
  (B) Wordt er over de doorstroming nagedacht zoals rotonde Scharlo?
  (C) Welke oplossing is er bedacht om de verkeersdrukte tussen de Bergertunnel en de Nicolaas Beetskade te beperken? Dit punt is nu al vaak erg druk, maar wanneer hier de toegangsweg tot de nieuwe Wognumsebuurt bij komt, zal dit punt nog veel drukker worden.
  (D) Is er over nagedacht wat dit voor gevolgen heeft voor de andere verkeersroutes? De Bergerweg bijvoorbeeld kan nu de verkeersdrukte al niet aan.
  (E) De huidige verkeersdrukte Bergerweg/ Helderseweg, fietsstraat Kruseman van Eltenweg, (huidig)sluipverkeer, plannen PEN gebied en de enorme toename van woningen. In de gehele presentatie zie ik niets terug hierover. Alkmaar heeft al een bepaalde indruk nu van reageren achteraf. Laten wij nu eens vooraf alles in kaart brengen qua verkeersbewegingen in de buurten en de omliggende wegen ook buiten Alkmaar.
  (F) Hoe kan Alkmaar bereikbaar per auto blijven als er zoveel woningen bijkomen, ook in de gehele kanaalzone?
  (G)Wordt het onderzoek de mobiliteit ook ter inzage gelegd / openbaar gemaakt?

  Het Ontwikkelbeeld Stationsgebied staat binnen Alkmaar niet op zichzelf, maar is onderdeel van een aantal binnenstedelijke ontwikkelingen langs het Noordhollandsch Kanaal en de stationsgebieden Alkmaar en Alkmaar Noord. Er is onderzoek gedaan naar de effecten die het toevoegen van 15.000 woningen heeft op de mobiliteit in Alkmaar. In dit onderzoek is op hoofdlijnen verkend welke maatregelen er genomen kunnen/moeten worden om Alkmaar ook in de toekomst bereikbaar te houden. Dit onderzoek wordt binnenkort naar de gemeenteraad gezonden en is daarmee openbaar. Hierna zullen andere onderzoeken en voorstellen volgen zodat Alkmaar ook in de toekomst goed bereikbaar blijft. Hierbij worden ook de hierboven genoemde specifieke vraagstukken betrokken.
 7. Bergerhof krijgt volgens mij minder normaal verkeer en alleen nog busverkeer?
  De Wognumsebuurt en de Kruseman van Eltenweg nabij de Helderseweg mogen ook in de toekomst gebruikt worden door auto’s (en busverkeer). De overige wegen in de Bergerhof behouden hun huidige relatief rustige karakter. De inrit naar de P&R aan de Kruseman van Eltenweg verdwijnt.
 8. Wordt de Spoorstraat autoluw?
  Hierover wordt in het Ontwikkelbeeld geen uitspraak gedaan, omdat de Spoorstraat buiten de grenzen van het Ontwikkelbeeld valt. Dit betekent ook dat er op dit moment geen plannen zijn op de Spoorstraat autoluw te maken.
 9. Waarom kiest de gemeente niet voor een directe loopbrug van het uiteinde van de perrons naar de bushaltes. Ipv de hele bushalte (die zo ongeveer net klaar is) te verplaatsten?
  De locatie van het huidige busstation zorgt voor gevaarlijke conflicten met voetgangers en fietsers in de richting van Overstad. Het busstation is op deze locatie ook niet uit te breiden en/of toekomstbestendig. Verder veroorzaakt de open vlakte van het busstation veel verkeers- en treingeluid voor de woningen langs de Stationsweg.
 10. Op de situatie in de (Nieuwe) Wognumsebuurt wordt de rijweg voor het gemotoriseerd verkeer direct naast de spoorbanen gerealiseerd. Betekent dat de huidige Wognumsebuurt (weg) alleen voor fietsers wordt gemaakt en dat de woon- werkgebouwen achter de huidige Wognumsebuurt worden gebouwd?
  Op de plaats van de huidige Wognumsebuurt komt een langzaamverkeersroute voor voetgangers en fietsers. De nieuwe bebouwing wordt tussen deze langzaamverkeersroute en de verlegde Wognumsebuurt ontwikkeld.
 11. De Stationsweg wordt auto te gast? Wat houdt dit in?
  Dat de auto op de Stationsweg te gast wordt betekent dat auto’s nog wel op de Stationsweg mogen rijden, maar dat de ruimte vooral bedoeld is voor fietsers en voetgangers. Daarbij past de auto(mobilist) zich aan aan de andere weggebruikers.
 12. Sinds het vernieuwde wegdek (Scharlo), begint de file al om 14.00 uur! Kunnen de stoplichten misschien weer terug kunnen naar de oude instelling?
  Dit valt buiten de reikwijdte van het Ontwikkelbeeld, maar deze opmerking is naar de betreffende afdeling gestuurd.
 13. (A) Straks komt hier (Watertorenbuurt) een loopbrug vanuit de Wognumsebuurt uit in de Drebbelstraat. Als die mensen via de wijk gaan lopen naar het stadscentrum om uit te gaan dan geeft dat echt veel overlast waar je als bewoner weinig aan kunt doen. Kan die loopbrug meer naar de Bergerweg (toch al een drukke straat), of kun je de mensen via hekken of heggen die richting in leiden?
  (B) Is het de bedoeling dat wandel- en fietsverkeer door ons kleine buurtje (Watertorenbuurt) heen gaat?

  De exacte inpassing van de loopbrug, die van de Wognumsebuurt naar de Watertorenbuurt loopt, wordt in de volgende fase met de buurt afgestemd.
 14. In de Zocherbuurt: is de verkeersafwikkeling beoogd via de Visserslaan en het Groene Laantje of anderzijds?
  Er komen geen grote parkeervoorzieningen voor nieuwe bewoners en gebruikers van het gebied. Deze parkeren in centrale parkeergarage aan de Wognumsebuurt, te bereiken via een loopbrug over de Bergerweg en over het spoor. De woningen, voorzieningen en werkruimtes zijn wel bereikbaar voor minder validen, brandweer, vuilophaal en dergelijke.
 15. Ik begreep uit de presentatie dat de Spoorstraat als belangrijke looproute vanaf station naar de stad wordt gezien. In vorig beleid was juist het plan dat de Spoorstraat ontzien zou worden en werd erop aangestuurd dat men andere looproutes zou gaan nemen. Wat is nu het idee?
  De wens van de gemeente is een betere verbinding tussen het station en de binnenstad te realiseren. Op dit moment is nog niet onderzocht welke straten daarvoor eventueel ingericht worden of anders ingericht moeten worden. In het Ontwikkelbeeld is een suggestie gedaan voor drie mogelijke straten voor een betere verbinding tussen station en binnenstad. De Spoorstraat is daar één van, maar formeel valt het buiten het Ontwikkelbeeld. Daarom is het onderwerp op een lijstje geplaatst dat mogelijk nog kan worden beïnvloed na het vaststellen Ontwikkelbeeld, maar dat ligt op een ander traject.
 16. Verder vraag ik mij af wat het idee ‘vergroening’ voor de straat betekent? Ik zou graag nog voor de deur met de auto kunnen komen tbv laden en lossen.
  Vergroenen kan in verschillende vormen. De meest vergaande vorm is inderdaad het afsluiten van de straat voor autoverkeer en een deel van de straat groen in te richten. Aan de andere kant kan vergroenen ook het realiseren van geveltuintjes betekenen. Er zijn op dit moment nog geen concrete plannen hoe dit vormgegeven wordt. Op het moment dat dit concreet wordt, zult u als bewoners ook mee kunnen denken over de vorm van vergroenen. 
 17. Ik ben benieuwd hoe het zit met het verkeer aan de Geestersingel als er minder verkeer aan de Stationsweg mogelijk is? De Geestersingel is nu al heel druk, iedereen rijdt hard. Ik word bijna elke week wel voor mijn sokken gereden bij het zebrapad. Ik ben bang dat dit alleen maar erger wordt straks.
  De Stationsweg heeft binnen het netwerk van Alkmaar een relatief kleine rol. Dit betekent dat het autoluw maken van de Stationsweg geen heel grote impact heeft op het verkeer op de Geestersingel. Het totaal aan ontwikkelingen zal wel zorgen voor een verandering van de mobiliteit. Er is een eerste onderzoek gedaan naar de mobiliteit van Alkmaar als gevolg van deze ontwikkelingen. In dit onderzoek is op hoofdlijnen verkend welke maatregelen er genomen kunnen/moeten worden om Alkmaar ook in de toekomst bereikbaar te houden. Dit onderzoek wordt binnenkort naar de gemeenteraad toegezonden. Hierna zullen andere onderzoeken en voorstellen volgen die een meer concrete uitwerking van dit eerste onderzoek vormen.
 18. Neemt het busverkeer toe over de Bergerweg als het busstation verplaatst gaat worden?
  Dit hangt mede af van de plannen die te zijner tijd door de provincie Noord-Holland, de gemeente Alkmaar en de concessiehouder (nu is dat Connexxion) worden gemaakt. Uitgaande van de huidige dienstregeling zal een deel van de bussen, die nu vanaf het Scharlo komen, dan inderdaad via de Bergertunnel moeten rijden.
 19. Ontsluiting van busstation/ “mobiliteitshub” loopt nu zowel via Noord- (Kanaal) als zuidzijde (Bergerweg). Gezien functies van beide wegen, huidige intensiteiten én omgevingshinder lijkt een ontsluiting via Bergerweg niet voor de hand liggend. Hoe is/wordt dit opgenomen in de uitgangspunten?
  De Bergerweg is, net zoals bijvoorbeeld de Helderseweg, het Scharlo en de Geestersingel, een zogenaamde ontsluitingsweg. Dit zijn wegen die aangewezen zijn om het verkeer vanaf de Ring Alkmaar naar het centrum te leiden (en vice versa) en wijken te ontsluiten. Dit uitgangspunt verandert door het Ontwikkelbeeld niet. Wel wordt in een groter verband de toekomstige mobiliteit van Alkmaar onderzocht, om Alkmaar ook in de toekomst goed bereikbaar te houden.
 20. In de Zocherbuurt is nu één toegangsweg naar het “nieuwbouwterrein” nl. de Hoeverkade. Blijft dat zo?
  Er zijn geen plannen om een extra toegangsweg naar het “nieuwbouwterrein” te maken. De toename van het autoverkeer in de wijk wordt beperkt doordat het parkeren wordt opgelost in een parkeergarage aan de Wognumsebuurt die bereikbaar is via een loopbrug over de Bergerweg en het spoor.
 21. Het is niet mogelijk op de Hoeverkade dat auto’s elkaar passeren of komt er dan eenrichtingsverkeer in de Zocherbuurt?
  Daar wordt in deze fase nog niet naar gekeken. In een volgende fase worden de wegen in en om het Stationsgebied Alkmaar nader bekeken. Daar komen dit soort vraagstukken ook in terug.
 22. Is er ook sprake van een ontsluiting voor auto’s Bergerweg/Zocherstraat (bij de apotheek) wat momenteel een fietspad is?
  Nee, een ontsluiting op die locatie zit niet in de plannen.
 23. Op de tekening is een brug te zien die loopt van de Watertoren, over de Bergerweg, naar de van der Kaaijstraat. Is deze alleen bestemd voor voetgangers?
  Deze brug is bestemd voor zowel voetgangers als fietsers.
 24. Wordt er nog iets gepland ter verbetering van de veiligheid van de fietsroute?
  Op dit moment zijn er nog geen concrete maatregelen benoemd. Dit komt omdat we nu nog in de zogenaamde kaderstellende fase zitten. Fietsers zijn, net als voetgangers, belangrijk in het Stationsgebied. Veilige fietsroutes maken daarom onderdeel uit van de verdere uitwerking.
 25. Begrijp ik het goed dat de Spoorstraat autoluw wordt?
  Dat zit nu niet in de plannen. De Stationsstraat zou in de verre toekomst autoluw kunnen worden gemaakt. Dat is de ambitie. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de Spoorstraat, maar voor de Spoorstraat liggen er geen plannen.
 26. Veel mensen missen de looptunnel onder het station door. Moeten die werkelijk straks nog steeds omlopen naar de Helderseweg?
  Er zijn twee loopbruggen over het spoor voorzien. Waarvan één ter plaatse van het Watertorengebied naar de Nieuwe Wognumsebuurt en de ander grofweg van de Stationsstraat naar de Bergerhof. Die twee zorgen ervoor dat je het hele gebied op een riante manier kunt oversteken. Een tunnel onder het spoor kan in theorie ook.  Maar als je de kosten vergelijkt van een tunnel onder het spoor of een loopbrug over het spoor, dan staat dat niet in verhouding. De bruggen zijn betaalbaarder, maar ook met betrekking tot sociale veiligheid zijn het betere verbindingen.
 27. Het station is belangrijk voor de regio, dus veel autoverkeer die het gebied in en uit moet. De huidige ontsluitingsroute kan die druk nu al niet aan. Welke verkeersmaatregelen worden er getroffen?
  In deze fase zijn er nog geen concrete verkeersmaatregelen benoemd. In het Ontwikkelbeeld zitten nu wel twee parkeerhubs. Deze parkeerhubs hebben als doel te voorkomen dat er veel autoverkeer door het Stationsgebied heen rijdt. Dit is belangrijk omdat de ruimte rond het station schaars is, en er daarom voor ruimte-efficiënte vervoerswijzen (lopen, fietsen, openbaar vervoer) wordt uitgegaan. In een volgende stap zullen de verkeersstromen in en rond het Stationsgebied gedetailleerder worden onderzocht, daaruit volgen ook eventuele verkeersmaatregelen.
 28. Waarom is gekozen om het busstation te verplaatsen?
  Het busstation wordt volledig ingekapseld, zodat hij helemaal is afgeschermd aan de kant van de Kruseman van Eltenweg en de Bergerhof. Je gaat geen achterkant van het station zien vanuit de Bergerhof. Er is gewoon bebouwing aan de achterkant van het busstation. Het busstation opent zich alleen aan de richting van het spoor. Dit heeft een aantal voordelen vergeleken met het huidige busstation aan de Stationsweg dat helemaal open ligt. Dit voorkomt dat hiermee het geluid van bussen en treinen doordringt tot in de Bergerhof omdat we het geluid helemaal inpakken in de bebouwing. Dit is echt anders dan in de huidige situatie waarin het geluid hard tegen de gevels van de Stationsweg botst. Tweede voordeel dat echt een belangrijke is voor mensen die met de bus komen naar de trein en die een overstap zoeken tussen trein en bus, zijn de korte overstaptijden. Dat maakt het overstappunt erg aantrekkelijk. Dat zijn de twee voornaamste voordelen om dit te doen. Tenslotte zijn in de eerdere inventarisatieronde met stakeholders zorgen geuit over de verkeersveiligheid van het huidige busstation en de overlast voor omwonenden. Er werd nadrukkelijk gevraagd om daar iets aan te doen. Op de huidige situatie is dat niet te realiseren maar wel bij verplaatsing van het busstation naar de Wognumsebuurt.
 29. Waar bestaat de overlast bij het busstation uit. Wat doen jullie om overlast in Bergerhof en Blaeustraatkwartier te voorkomen?
  Het huidige busstation is geen prettige omgeving en verkeersgeluid zorgt voor overlast. Door een beter ingericht busstation met voorzieningen en deze te richten naar het spoor ontstaat een aangename wachtruimte en wordt het spoor- en verkeersgeluid gebundeld. Omdat we de Wognumsebuurt (de weg) bij het huidige kantorenpark verplaatsen naar een positie direct naast het spoor, verwachten wij niet dat de Bergerhof en het Blaeustraatkwartier overlast zullen ervaren. Daarbij speelt ook een rol dat alle ingangen van garages en busstation direct naast het spoor, aan de verlegde Wognumsebuurt worden gesitueerd. Bij het uiteindelijke ontwerp van het nieuwe busstation wordt uitgegaan van minimale overlast voor bewoners, gebruikers en omwonenden.
 30. Hoe zit het met ontsluiting busstation/P&R? Loopt die via Bergerweg/Wognumsebuurt of via kanaalzijde?
  De ontsluiting van het busstation/P+R kan zowel via de Bergerweg/Wognumsebuurt als via de kanaalzijde plaatsvinden. Er is bewust gekozen om beide kanten te gebruiken om het verkeer te spreiden.

Parkeren

 1. Welke parkeernorm wordt gehanteerd?
  Het voorstel in dit Ontwikkelbeeld is de parkeernorm van de Spoorbuurt voor het gehele ontwikkelgebied te laten gelden.
 2. Miste meer uitleg over parkeren in de Spoorbuurt en hoe het aanrijden dan is bedacht?
  Voor de Spoorbuurt zelf zijn geen plannen om de parkeersituatie te wijzigen ten opzichte van de huidige situatie. Wel wordt aangegeven als kans dat bewoners uit de Spoorbuurt de mogelijkheid hebben om hun auto in de mobiliteitshub te stallen. De verbindingen over het spoor zorgen dan voor korte(re) looproutes.
 3. Bij het gebied rond de Watertoren is er nu al te weinig parkeergelegenheid voor de bewoners. De huidige parkeerplaats bij de Watertoren verdwijnt in jullie visie, maar wat komt hiervoor in de plaats. Waar moeten al deze auto’s en de auto’s van de nieuwe bewoners heen. Komt er ondergronds parkeren ook voor bewoners Watertorenbuurt? Wat wordt de afstand tot parkeergelegenheid vanaf de Watertorenbuurt?
  Het parkeren bestaat hier uit twee aparte delen: een voor bewoners en een hoger gelegen deel voor de NS. Het is denkbaar dat het lagergelegen deel voor bewoners blijft en het hoger gelegen deel wordt omgebouwd tot park. Een andere optie is om bewoners te compenseren met parkeergelegenheid in de parkeergarage aan de Wognumsebuurt. Deze is via de loopbrug over het spoor bereikbaar. Tijdens de uitwerking in de volgende fase is er ruimte om hierover met de buurt van gedachten te wisselen en de beste oplossing te zoeken.
 4. Hoe worden de parkeerplaatsen van de Kruseman van Eltenweg gecompenseerd? Kunnen bewoners van de Bergerhof ook gebruik maken van de parkeergarages als hun eigen straat vol is?
  Tijdens de uitwerking in de volgende fase is er ruimte om hierover met de buurt van gedachten te wisselen en de beste oplossing te zoeken.
 5. Hoe wordt het parkeren van de bebouwing bij de Zocherbuurt vormgegeven?
  De bewoners van de toekomstige bebouwing bij de Zocherbuurt maken gebruik van de  parkeergarage aan de Wognumsebuurt die bereikbaar is via een loopbrug over de Bergerweg en het spoor. Hier is voor gekozen om te voorkomen dat er relatief veel extra autobewegingen door de Zocherbuurt heen gaan.
 6. Hoe wordt de ontsluiting van de Spoorstraat op de Stationsweg voor een auto?
  Of en hoe de ontsluiting van de Spoorstraat op de Stationsweg verandert maakt onderdeel uit van de volgende fase waarin de voorgestelde maatregelen ook concreet worden gemaakt. Zolang de Stationsweg niet wordt aangepakt zal de ontsluiting van de Spoorstraat ook ongewijzigd blijven.
 7. Hoe wordt de parkeergelegenheid van de bewoners en hun bezoekers gegarandeerd?
  De benodigde parkeergelegenheid van de nieuwe bewoners en hun bezoek is voorzien in de te bouwen mobiliteitshubs langs de Wognumsebuurt. Deze zijn bereikbaar via de nieuwe loopbruggen over het spoor. Voor de bestaande buurten verandert er weinig tot niets ten opzichte van de huidige situatie.
 8. (A) Hoeveel parkeerplekken verdwijnen er, hoeveel komen er terug, hoeveelheid plekken per woning? Is de nieuwe parkeergelegenheid alleen voor personenauto’s of ook voor bestelbussen?
  (B) Waar kunnen mensen parkeren waar de parkeerplaatsen nu verdwijnen?

  Parkeerplekken zullen niet verdwijnen maar kunnen wel verschuiven. De nieuwe parkeergelegenheid is niet ontworpen, dit betekent dat er nog niet bekend is hoe er met bijvoorbeeld bestelbusjes wordt omgegaan.
 9. Parkeergarages, zijn die veilig genoeg voor al de elektrische auto’s die verwacht worden?
  Ja, de parkeergarages zullen volgens de nieuwste veiligheidseisen worden ontworpen, zodat elektrische auto’s ook kunnen parkeren.
 10. Steeds meer ZZP-ers of werknemers van bedrijven vestigen zich in de stationsomgeving, maar nemen ook hun werkbussen of eigen klusbussen mee. Dit zorgt voor de nodige overlast in de wijken (smalle straten, brede hoge bussen voor de huizen etc) Is er nagedacht over mogelijkheden voor parkeerruimte hiervoor?
  Nee, in deze fase is er niet nagedacht over het creëren van specifieke parkeerplaatsen voor werkbussen. Algemene ervaring is dat werkbussen vaak geen gebruik maken van dat soort specifieke parkeerplaatsen. De reden hiervoor is dat er (gevoelsmatig) dan geen toezicht is. Ook vallen dergelijke werkbussen volgens de Wegenverkeerswet onder de categorie ‘personenauto’, waardoor het bijvoorbeeld niet mogelijk is om bedrijfsbussen te weren uit woonwijken.
 11. Komt er een parkeergarage voor bewoners Spoorbuurt?
  Dat is niet in het Ontwikkelbeeld opgenomen maar is wel een kans in een dergelijke grootschalige ontwikkeling. Als de wens is de straten anders in te richten en meer ruimte voor groen en mensen vrij te maken, dan moet er een oplossing voor de auto’s komen. Dit kan onderwerp van gesprek zijn met de buurt bij de verdere, concrete, uitwerking.
 12. Waar moeten de mensen uit de Spoorbuurt hun auto parkeren?
  Mensen uit de Spoorbuurt blijven hun auto parkeren in de Spoorbuurt, tenzij er een wens is om de straten anders in te richten en een deel van het parkeren te verplaatsen naar de mobiliteitshub langs de Wognumsebuurt die bereikbaar is via een loopbrug over het spoor. Zie ook antwoord op vorige vraag.

Publieke voorzieningen

 1. We willen graag weten wat jullie van plan zijn met onze geliefde speeltuin in de Watertorenbuurt?
  Bij de uitwerking van de visie in een plan (in overleg met de buurt) worden ook speelvoorzieningen betrokken. De speelvoorzieningen verdwijnen niet, ze kunnen wel in dezelfde buurt op een andere plek komen.
 2. Hoe wordt er omgegaan met het snoeiafval van de buurtbewoners?
  Daar is geen andere visie op dan nu. Maak een afspraak hiervoor om snoeiafval aan huis af te halen via Stadswerk072 – Snoeiafval.
 3. Waar gaat het buurthuis van de Watertorenbuurt naar toe?
  Bij de uitwerking van de visie in een plan is inpassing van het buurthuis onderdeel van het overleg met de buurt.
 4. Hoe zit het met de capaciteit van de huidige school voorzieningen in de omgeving? Hoe verhoudt zich dit tot de nieuw toe te voegen woningen? Worden er (basis) scholen toegevoegd?
  Dit is een vraag die verder reikt dan alleen het Stationsgebied. Deze vraag betrekken we bij het geheel van de stadsontwikkeling, het toevoegen van 15.000 woningen binnenstedelijk.

Commerciële voorzieningen

 1. Chinees hotel? Wordt terloops even genoemd maar mag wel even meer uitleg worden gegeven. Waar komt dat?
  De NS heeft een optie gegeven aan een ontwikkelaar die een hotel wil realiseren gericht op toeristen afkomstig uit China, daarom werd in de presentatie gesproken over een Chinees Hotel. Als het er komt, het is nog niet zeker of het ook uitgewerkt wordt, dan komt het op de kavel tegenover het Horizoncollege en de rechtbank.
  Deze locatie moet in ieder geval een levendige plek worden, want het Taqa-gebouw, NS-gebouw en Horizoncollege zijn vrij doods in de avonduren en we willen graag een sociaal veilige route maken van het station naar wijken zoals de Huiswaard, aan de andere kant van het kanaal.
 2. Waar kunnen we bezwaar maken tegen de komst van een hotel dicht bij een woongebied?
  Formeel bezwaar tegen de komst van een hotel kan worden gemaakt bij de procedure om te komen tot een omgevingsplan (bestemmingsplan).
 3. Wordt er qua horeca rekening gehouden met het gezonder maken van de eetomgeving? Om de gezonde keuze de makkelijker te maken. Niet nog meer verleiding en fastfood. Alkmaar is JOGG-gemeente.
  Juridisch is dit niet te reguleren. Vanuit de JOGG gedacht is dit wel de wens.

Groen en klimaatadaptatie

 1. In de visie wordt gesproken over extra groen en 20% groen. Het huidige ontwikkelgebied kleurt rood in het ‘groen versus bewoning’ kaartje (een van de minst groene wijken). Hoe is die 20% berekend (is bv de oude kwekerij daarin meegerekend of de daktuinen)? En hoe verhoudt het gebied zich na de ontwikkelingen (nog steeds rood) tov de andere wijken?
  Er wordt uitgegaan van minimaal 20% groen op maaiveld in de openbare ruimte van het projectgebied. Groene daktuinen komen daar bovenop, ook om hittestress in het Stationsgebied tegen te gaan. Er is nog niet gerekend hoeveel groen er straks precies in het Stationsgebied komt, 20% is het minimum.
 2. Wordt er goed rekening gehouden met regenwaterproof. We weten allemaal dat er meer hevige neerslag valt door klimaatverandering. De Bergertunnel stond in juni nog vol. Wordt er voldoende vastgehouden, geïnfiltreerd en geborgen?
  Dit is een vraag die in de volgende fase meer uitwerking vraagt. In hoofdlijnen wordt  uitwerking gegeven aan een aantal stedenbouwkundige basisvoorwaarden: groene daken, geen grote asfaltvlaktes in de openlucht, veel groen in de openbare ruimte. Als het probleem niet is opgelost dan wordt aanvullend gekeken naar het rioolstelsel. Het is een belangrijk onderwerp waar zeker aandacht aan wordt gegeven. 
 3. Er werd gesproken over een groenstrook die overloopt naar aangrenzende gebieden tot hoe ver loopt die en hoe ziet dat eruit bij het gebied van de Zocherbuurt?
  Het gaat over een groene boulevard en loop-fietsroute die overal een andere maximale breedte heeft. Uitwerking hiervan vindt in de volgende fase plaats.
 4. Tot hoever loopt de groene boulevard?
  In ieder geval via een bruggetje vanaf de Grensstraat in de Bloemwijk tot aan Overstad.
 5. Er komen nu inderdaad veel woningen bij in een al drukke buurt waar veel te weinig groen (zoals parken) is. We zien dat de natuurparken in de buurt steeds drukker worden. ​Hebben jullie ook een berekening van de vierkante meters aan groenvoorziening per inwoner van het gebied?
  Daar wordt zeker naar gekeken, alleen die berekeningen zijn nog niet gemaakt. Er is wel met ervaring en kennis van stedenbouwkundigen en de supervisor van de kanaalzone naar gekeken. De supervisor is ook gebiedssupervisor van het Stationsgebied. Daarbij is grofweg gekeken naar wat is nodig en daar lijkt het Ontwikkelbeeld grotendeels aan te voldoen. Wat belangrijk is, is dat wijken die vroeger groen waren, in de loop van de jaren steeds meer verharding er bij hebben gekregen, vooral om parkeerplaatsen te maken. Al dat parkeren willen we structureel goed oplossen. Dit kan alleen door ondergronds parkeren, zodat op maaiveld genoeg ruimte overblijft voor groen. Dat is ook essentieel voor dit gebied. Niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de natuur en de ecosystemen.
 6. Al het groen wat in alle andere plannen van de Gemeente Alkmaar zat is niet of nauwelijks gerealiseerd omdat daar uiteindelijk op werd bezuinigd. Garantie?
  In het Ontwikkelbeeld leggen we de uitgangspunten vast voor vergroening. Dit werken we vervolgens uit in een concreter (stedenbouwkundig) plan samen met de omgeving. Groen is hier een onderdeel van.
 7. Gezien er meer bebouwing komt, waar komt dan het groen?
  Veel groen komt aan de groene boulevard, dat is de huidige Stationsweg, het Watertorengebied en bij de Zocherbuurt. Maar nog groter groen komt langs de Houtvaart en tussen de hoven langs de Kruseman van Eltenweg. Met name het park aan de Houtvaart is een hele belangrijke ook voor wijken die iets verder weg liggen. Het maakt een mooie verbinding in de richting van de ‘Oude Kwekerij’. Dat is ook voor de flora en fauna een belangrijke verbinding.
 8. ​Groen komt op de daken en is alleen voor de bewoners beschikbaar van de nieuwbouw als ik de visie goed heb bekeken?
  Er wordt ook 20% groen toegevoegd op maaiveld.
 9. Ik mis in het verhaal de opgave voor klimaatadaptatie, hittestress en wateroverlast? Hoogbouw houdt warmte vast en hoe vang je het water op die van de gebouwen komen? Wordt er een aanpassing gedaan aan het rioolstelsel?
  Er wordt in het Ontwikkelbeeld rekening mee gehouden op het abstracte niveau van een visie. Daarbij is het gemeentelijk beleid van toepassing op het moment van uitwerking. We gaan zoveel mogelijk uit van groene daken. Groene daken zijn mooi te combineren met zonnepanelen, omdat de opbrengst van de zonnepanelen hoger wordt door koeling van het groen. Groen in de openbare ruimte is belangrijk. Al dat groen bij elkaar moet ervoor zorgen dat we in de zomer de temperaturen goed onder controle krijgen. De echte uitwerking daarvan moet nog plaatsvinden, zoals het opvangen van regenwater, wat doe je met rioleringsstelsel – dat zijn nog vragen die in de volgende fase beantwoord moeten worden. Net zoals de wateroverlast van de Bergerhof en de Bergertunnel, die is aangekaart. We hebben daar goed nota van genomen. Dat wordt zeker een belangrijk punt bij de uitwerking. 
 10. Is er bekend hoeveel openbaar groen (dus niet dak groen) er bij komt?
  Om waterinfiltratie en beplanting mogelijk te maken, richten we de openbare ruimte en de bouwblokken zo groen mogelijk in, tenminste 20% van het maaiveld dient daarvoor onverhard te zijn. Daarnaast worden zoveel mogelijk groene daken toegepast.
 11. Staat de Stationsweg als groen ingetekend? (groene boulevard)
  De ambitie is om de Stationsweg te vergroenen waardoor dit een Groene Boulevard wordt.

Overige vragen

 1. Er moeten financiers gevonden worden werd gezegd in de presentatie. Zijn dat partijen zoals het Chinese hotel? Wat willen de financiers hiervoor terugkrijgen?
  Gezegd is dat dit Ontwikkelbeeld (visie) ook dient om subsidies te verkrijgen van het Rijk of de provincie om bijvoorbeeld de Heldersewegtunnel onder het spoor door of de verplaatsing van het busstation te kunnen financieren.
 2. De geïnterviewden en de invullers van de enquêtes, krijgen die nog feedback op wat wel en niet mogelijk is? Met andere woorden, wat wordt er concreet met de input gedaan!
  De opbrengst van de interviews in het voorjaar van 2020 hebben wij zoals aangegeven verwerkt in het concept Ontwikkelbeeld. De online-enquête in juni 2021 is anoniem ingevuld. De rijke oogst van de enquête wordt betrokken bij het opstellen van het definitieve Ontwikkelbeeld.
 3. Hoe gaat het met de dakloze opvang?
  Het college van burgemeester en wethouders heeft eind 2020 in een voorgenomen besluit de locatie Helderseweg 8 (het deel van de Brandweerkazerne) aangewezen als nieuwe locatie voor de opvang van de dak- en thuislozen in de regio Alkmaar. Met dit voorgenomen besluit geeft het college uitvoering aan de motie van de raad om de huidige nachtopvang aan de Jan de Heemstraat te verplaatsen. Momenteel wordt gewerkt aan de uitvoeringsaspecten van dit voorgenomen besluit.
 4. Kunnen we ook alle vragen/opmerkingen van de enquête inzien in plaats van de selectie zoals in de presentatie opgenomen?
  Dat kan door een afspraak te maken met de projectorganisatie via stationsgebiedalkmaarcentraal@alkmaar.nl
 5. Worden ook de uitgangspunten uit de gezondheidsgids van Alkmaar meegenomen in deze visie? Voor een gezonde fysieke leefomgeving?
  Bij de uitwerking van het Ontwikkelbeeld tot concrete plannen is aandacht voor een gezonde fysieke leefomgeving
 6. Komt er per gebied ook een stedenbouwkundig programma van eisen of gelijk een stedenbouwkundig plan per gebied?
  Er komen per gebied Ontwikkelkaders waarin de eisen en stedenbouwkundige- en beeldkwaliteitsuitgangspunten verder worden uitgewerkt.
 7. Waarom is in de ontwikkeling van het Stationsgebied het schoolgebouw Bergerweg 25 (en alle grond eromheen) niet meegenomen in de visie?
  Ten tijde van de gesprekken was er geen concrete interesse van de eigenaar om mee te doen in de visieontwikkeling.
 8. Wordt er onderzoek gedaan naar de grondwaterstand? Op dinoloket zie je voor het station dat de waterstanden oplopen en bij meer bouw bovengronds en ondergronds zal dit alleen maar toenemen.
  De (grond-) waterproblematiek krijgt in de verdere uitwerking de aandacht die het nodig heeft.
 9. Gaat het rioolstelsel ook aangepast worden? Amsterdam is bezig deze aan te passen naar 70mm. Gemeente Alkmaar geeft aan dat het huidige stelsel van 20mm voldoende is. Maar dat is het nu al niet meer.
  Klimaatadaptatie en waterafvoer wordt betrokken bij de verdere uitwerking. Algemeen geldt dat het toevoegen van groen zorgt voor meer infiltratie dan nu mogelijk is door de vele verharding.
 10. Welke warmtevoorzieningen krijgen de nieuwbouwwoningen? Komen deze op het warmtenet? Gaan/kunnen de Spoorbuurt en de Bergerhof dan ook aangesloten worden op het warmtenet?
  Het bouwplan Cascade, op de hoek van de Helderseweg / Stationsweg wordt aangesloten op het warmtenet. De planning en uitvoering van de verdere uitrol van het warmtenet in deze omgeving is nog onbekend. De ambitie is om de nieuwe ontwikkelingen op het warmtenet aan te sluiten.
 11. Wordt de Houtvaart ter hoogte van de parkeergarage weer teruggebracht in de oorspronkelijke vorm/breedte? Toen de garage werd gebouwd is de vaart hier versmald helaas.
  Dat is een kans die hier zeker bij betrokken wordt.
 12. (A) Vindt er een nulmeting plaats van de bestaande oude woningen rondom het bouwgebied voor de bouw en vindt er monitoring plaats van de woningen tijdens de bouw? Dit om nieuwe verzakkingen of scheuren in de woningen te kunnen vaststellen.
  (B) Worden er voor de bouw voorwaarden gesteld aan de overlast voor de omgeving? Dus bijvoorbeeld niet heien met een heiblok maar boren van de heipalen.
  Vanuit alle buurten is aandacht gevraagd voor het bouwproces. Bij de daadwerkelijke bouw wordt hier in overleg met de buurt verder uitwerking aan gegeven.
 13. Waarom is dat hele spooremplacement nodig is? Dit kan ook weg en daardoor is er meer ruimte.
  In het proces om te komen tot deze visie heeft Pro-Rail aangegeven het spooremplacement niet te kunnen verkleinen.
 14. (A) Behoort het terrein van de RWZI ook bij het Stationsgebied en dit Ontwikkelbeeld?
  (B) Vanaf het ROC tot de ringweg, langs de Helderseweg, zou een wijk komen, waar zijn deze plannen gebleven en waarom moet het in de toch al drukke en/of kwetsbare wijken nog drukker worden?
  Voor het terrein naast het Horizoncollege (het RWZI-terrein) is ook een visie opgesteld zie: https://www.alkmaar.nl/alkmaarskanaal/rwzi/. Deze visie vervangt de eerdere plannen.
  Overheidsbeleid is binnen stedelijk te verdichten (woningen toe toevoegen in de stad) en de buitengebieden ongemoeid te laten. Alkmaar geeft hier invulling aan door 15.000 woningen binnenstedelijk toe te voegen.