Terug naar het overzicht

Meer aandacht voor nieuwbouw sociale woningen

Een van de veel gestelde vragen over de transformatie in het Alkmaars Kanaal is of er wel voldoende sociale woningbouw in het gebied wordt gebouwd. In het coalitieakkoord van de gemeente Alkmaar staat, dat bij woningbouw 1/3 van de woningen in de sociale sector moet worden gerealiseerd. De gemeente schrijft echter niet voor of dit sociale koop- of huurwoningen moeten zijn. De keuze ligt nu bij de ontwikkelaar. In december 2021 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin de gemeenteraad vraagt om “Bij de ontwikkelaars aan te dringen bij de invulling van de sociale woningbouwopgave ook een deel sociale-huurwoningen te bouwen”.
Het aandeel sociale huurwoningen is van belang en blijft onderwerp van gesprek met  de ontwikkelende partijen.

Eigendom

Bij de uitgifte van gemeentegrond kan de gemeente zelf sturen op de voorwaarden waaronder de grond verkocht wordt. Dan kan een substantieel aandeel sociale woningbouw onderdeel zijn van de uitgifte-voorwaarden.

Voor alle ontwikkelingen geldt de voorkeur, dat de sociale huurwoningen in eigendom komen van een corporatie. Omdat daarmee is verzekerd dat de woningen langdurig in stand blijven als sociale huurwoning en (bij oplevering of bij mutaties) aan woningzoekenden worden aangeboden conform de gebruikelijke werkwijze van de wooncorporaties.

Woonvisie

De intentie is om in de nieuwe raadsperiode (maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen) de richting van het gewenste Alkmaarse woonbeleid nader vast te leggen. Voor de gemeente wordt een nieuwe gemeentelijke woonvisie opgesteld die sinds dit jaar weer verplicht is.

Meer aandacht voor sociale woningbouw sluit ook aan bij de ambities die wethouder Pieter Dijkman in onze vorige nieuwsbrief uitspreekt. Hij zegt te willen zorgen dat de woningen die gebouwd worden en die we nog gaan bouwen, betaalbaar zijn. Lees het interview met Pieter Dijkman.