Terug naar het overzicht

De oever van het Noordhollandsch Kanaal wordt een park

Woningbouw gaat in Alkmaar hand in hand met zorg voor een groene en levendige openbare ruimte

Deze week stemde het college van B&W in met het rapport ‘Alkmaars Kanaalpark, de rijkdom van Alkmaar weerspiegeld’. Het rapport wordt vrijgegeven voor participatie. In het omgevingsbeeld voor het Alkmaars Kanaal staat dat de oevers langs het Noordhollandsch Kanaal openbaar, zacht en groen, en direct toegankelijk voor inwoners worden. Het rapport geeft een aantal ontwerpprincipes voor het kanaal als groene drager, verbindend netwerk en uitnodigende plekken. Besloten is inspraak over de plannen en ontwerpprincipes te organiseren zodat iedereen kan meedenken over de inrichting van de oevers aan het kanaal.

Uit het omgevingsbeeld: de oevers langs het kanaal zijn zacht en groen

In het Omgevingsbeeld Kanaalzone dat in 2019 werd vastgesteld, nemen de oevers van het kanaal uiteraard een prominente rol in. In dat omgevingsbeeld zijn 10 kwalitatieve regels opgenomen, waarvan één van de regels luidt: “de oevers langs het kanaal zijn openbaar, soms zacht en groen, en soms direct toegankelijk door middel van paden en verblijfsplekken”. Actiepunt dat uit deze regel voortvloeit: maak van de oevers een aantrekkelijke openbare oever, die past bij de identiteit van de verschillende deelgebieden. In het noordelijke gebied betekent dit vooral heel veel groen met paden voor langzaam verkeer en ruimte voor publieksfuncties. In het centrum staat dit voor een stoere openbare kade met veel verblijfsplekken. En in het zuidelijke gedeelte betekent dit een openbare route, soms als kade soms als groene oever.

Deze uitgangspunten hebben geleid tot het plan dat nu vrijgegeven is voor participatie.

Impressie

Vitale stad van de toekomst

In het Alkmaars Kanaal bouwen we aan de vitale stad van de toekomst. Het Alkmaars Kanaalpark kan daar een bijdrage aan leveren. Het gebruik van een park is zeer divers. Parken zijn niet alleen groene ruimten in de stad, zij bieden ook ruimte voor sociale interactie en ontmoeting. Al die activiteiten kunnen ieder op hun eigen manier een positieve invloed op de gezondheid van mensen hebben.

Het rapport over het Alkmaars Kanaalpark heeft drie ontwerpprincipes als basis:

  1. Het kanaal als groene drager, dit gaat over de aansluiting bij het netwerk van bestaande parken in Alkmaar, over natuurvriendelijke bermen en oevers, en over herkenbare kanaaldijken.
  2. Het kanaal als verbindend netwerk gaat over de principes van ommetjes langs het kanaal, het aanvullen van het fietsnetwerk en het activeren en versterken van het waternetwerk.
  3. Bij de uitnodigende plekken aan het kanaal wordt gedacht aan het creëren van zogenaamde magneetlocaties, bijzondere plekken aan het water, waar je graag wil komen en met een herkenbare parkstijl.

We gaan – na inspraak en vaststelling van het rapport – de principes van het Kanaalpark concreet uitwerken in projecten en kaders voor ontwikkeling per deelgebied.

Participatie

Het uitwerken van het Kanaalpark doen we niet alleen maar met de inwoners van de gemeente Alkmaar. De oevers zijn straks toegankelijk voor iedereen. Binnenkort volgen de uitnodigingen voor de participatie over het Alkmaars Kanaalpark.