Terug naar het overzicht

Nieuwe visie op Stationsgebied, meedenken kan binnenkort

Bij de realisatie van 15.000 woningen in het Alkmaars Kanaal, zijn mobiliteit en OV-knooppunten belangrijke thema’s. Het Stationsgebied speelt hierin een centrale rol. Het stationsgebied is een visitekaartje en belangrijke entree voor Alkmaar en het Alkmaars Kanaal. Momenteel wordt voor dit totale gebied door de gemeente Alkmaar en NS Stations een Ontwikkelbeeld opgesteld, in samenspraak met de Provincie Noord-Holland en ProRail.

Elke 10 minuten een trein naar Amsterdam

Het belang van deze entree neemt toe met de komst van het ‘Programma Hoogfrequent Spoorvervoer’. Dit programma van de rijksoverheid maakt spoorboekloos reizen mogelijk want betekent elke tien minuten een trein. Straks zijn Alkmaar en het Alkmaars Kanaal hierdoor per trein vanuit Amsterdam nog vaker en beter bereikbaar.

Het Stationsgebied dient bij te dragen aan het totaalbeeld van Alkmaar, de ontwikkeling van het Alkmaars Kanaal en behoud en versterking van de functie van Alkmaar in de regio. De ambitie van NS Stations sluit hier op aan. De NS wil het station maximaal faciliteren door het toevoegen van functies en het optimaliseren van de inrichting om daarmee het Stationsgebied aantrekkelijker te maken en aan te laten sluiten op het centrum en het Alkmaars Kanaal.

Artist impression van het stationsgebied Alkmaar
Artist impression van het stationsgebied Alkmaar

Ontwikkelbeeld

Gegeven het beleid van de provincie en initiatieven die zich aandienen hebben partijen gezamenlijk besloten tot het opstellen van een ontwikkelbeeld. Hiertoe is door NS Stations opdracht gegeven aan ontwerpbureau Venhoeven CS. De eerste stap in het proces is het maken van een gebiedsinventarisatie. Hierin zijn zowel de sterke en zwakke punten als de kansen en bedreigingen van het gebied weergegeven. Het inventarisatie- en analyserapport vind je hier  

Na de inventarisatiefase zijn bij zo’n 20 belanghebbenden (lokale ondernemers, vertegenwoordigers van bewonersorganisaties, belangengroeperingen) interviews afgenomen door adviesbureau Sweco. Centrale vraag hierbij was welke wensen en ideeën zijn er in relatie tot het toekomstbeeld van het Stationsgebied. Deze interviews hebben voor veel inspiratie gezorgd. De genoemde aandachtspunten uit deze interviews met belanghebbenden worden door de ontwerpers meegenomen in de verdere uitwerking van het Ontwikkelbeeld.

Bewonersparticipatie

NS Stations, de gemeente Alkmaar en het Alkmaars Kanaal hechten waarde aan de mening van bewoners van de omliggende buurten, o.a. Spoorbuurt, Watertorenbuurt, Zocherbuurt en Bergerhof, en gebruikers van het Stationsgebied. Door het coronavirus is een fysieke informatiebijeenkomst voor de buurt niet mogelijk. Daarom is er voor gekozen om bewoners online te informeren en de mogelijkheid te bieden online reacties door te geven.

Binnenkort vind je op de website van het Alkmaars Kanaal een verbeelding en meer informatie over het ontwikkelbeeld. Op dit beeld kan je via een online participatietool of via e-mail reageren.

Reageren?

Wil je nu al reageren of heb je ideeën voor de uitwerking, dan kan je je reactie sturen aan stationsgebiedalkmaarcentraal@alkmaar.nl