Ontwikkelbeeld Stationsgebied

Stationsgebied is een gebied in het hart van de stad. Het gaat hier om het gebied ten noorden en zuiden van het treinstation, vanaf het Noordhollandsch kanaal tot en met de Zocherbuurt. Een ontwikkelbeeld is een visie die aangeeft hoe het gebied zich in de komende jaren kan ontwikkelen. Het Ontwikkelbeeld voor het Stationsgebied is opgesteld in nauwe samenwerking door de gemeente Alkmaar met NS Station.

Bij lokale ondernemers, buurtverenigingen en belangenorganisaties in de omgeving van het gebied, zijn ideeën, wensen en aandachtspunten opgehaald. Met een online-enquête in juli 2021 is de mening van de inwoners gevraagd op het concept ontwikkelbeeld. 650 Mensen hebben deze ingevuld. Dit heeft een rijke oogst opgeleverd van suggesties en aanbevelingen.

Op 1 september 2021 is de rijke oogst uit de online-enquête gepresenteerd op een online-informatieavond. Daarbij is ook een verdere toelichting op het concept-Ontwikkelbeeld gegeven en is het proces toegelicht. De vragen die tijdens de avond zijn gesteld zijn schriftelijk beantwoord. Op basis van deze input is vervolgens in klein comité met de verschillende buurten gesproken. Met al deze input is het Ontwikkelbeeld definitief gemaakt en voor besluitvorming door de gemeenteraad aan hen voorgelegd.

Planning.

December 2021

Ontwikkelbeeld Stationsgebied vastgesteld

In klein comité is met de verschillende buurten gesproken. Met alle input is het Ontwikkelbeeld definitief gemaakt voor besluitvorming door de gemeenteraad. De raad stelt het Ontwikkelbeeld vast.

1 september 2021

Informatieavond Ontwikkelbeeld Stationsgebied.

De rijke oogst uit de online-enquête gepresenteerd op deze online informatieavond. Een verdere toelichting op het concept-ontwikkelbeeld is gegeven en het proces toegelicht. De vragen die tijdens de avond zijn gesteld, zijn schriftelijk beantwoord.

Juni 2021

Online enquete

Online-enquête over concept Ontwikkelbeeld. De inwoners wordt gevraagd te reageren op het concept ontwikkelbeeld, 650 personen vullen de enquête in. Dit levert een rijke oogst van suggesties en aanbevelingen op.

20 maart 2021

Inventarisatie Stationsgebied