Ringerskwartier.

Het college van de gemeente Alkmaar heeft het ontwerpbestemmingsplan Ringerskwartier ter inzage gelegd. Het Ringerskwartier gaat over de herontwikkeling van de terreinen rondom de voormalige chocoladefabriek Ringers en vormt de schakel tussen het historische centrum van Alkmaar en het moderne Overstad met een strategische ligging langs het Alkmaars Kanaal. Bij de herontwikkeling worden maximaal 285 woonappartementen gerealiseerd in combinatie met commerciële ruimten en inpandige parkeervoorzieningen in een groene omgeving.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 11 februari 2021 tot en met 24 maart 2021 ter inzage voor zienswijzen. Iedereen kan gedurende die termijn zienswijzen indienen bij de gemeenteraad. Reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. Backoffice/Ruimtelijke Plannen, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de terinzagelegging is een digitale bijeenkomst gehouden om omwonenden en andere belanghebbenden te informeren.