Terug naar het overzicht

Notitie reikwijdte en detailniveau milieueffectrapportage Alkmaars Kanaal ter inzage

Op 14 juni 2022 stelde het college van B&W de Notitie reikwijdte en detailniveau voor de Milieueffectrapportage voor het Alkmaars Kanaal vast. Van donderdag 23 juni tot en met woensdag 3 augustus 2022 ligt het rapport ter inzage en is het mogelijk om schriftelijk of mondeling een zienswijze in te dienen op de notitie. Binnen het Alkmaars Kanaal wil de gemeente Alkmaar 15.000 woningen laten bouwen. Daarvoor is onder meer een Milieueffectrapport (MER) nodig, de Notitie reikwijdte en detailniveau is de eerste stap in de procedure om tot de milieueffectrapportage te komen.

MER Alkmaars Kanaal

MER staat voor milieueffectrapportage. Met een milieueffectrapportage breng je de milieugevolgen van een ruimtelijk plan of project in beeld. Zo weet de overheid wat de milieueffecten zijn van het plan of project en kan ze een goed afgewogen besluit nemen. De milieugevolgen worden beschreven in een milieueffectrapport.

De gemeente Alkmaar wil binnen het Alkmaars Kanaal 15.000 woningen laten bouwen. Daarvoor is dus onder meer een MER nodig. In de MER wordt onderzocht of de plannen nadelig zijn voor het milieu en welke maatregelen nodig zijn om eventuele nadelige gevolgen op te lossen. De NRD is de eerste stap in de MER-procedure. In de Notitie reikwijde en detail (NRD) wordt de procedure uitgelegd en wordt aangegeven wat er in het MER wordt onderzocht en op welke manier dit gebeurt.

Notitie bekijken en zienswijze indienen

Vanaf donderdag 23 juni 2022 tot en met woensdag 3 augustus 2022 kan iedereen de notitie bekijken. Via deze pagina vind je ook de informatie over hoe een zienswijze ingediend kan worden. We zijn vooral benieuwd naar welke kansen er zijn voor het Alkmaars Kanaal, of er onderzoeksthema’s ontbreken en mogelijk kunnen bepaalde kansen duidelijker meegenomen worden in het MER.

Verdere procedure

De zienswijzen en adviezen op de NRD worden meegenomen bij het opstellen van het MER. Het MER wordt te zijner tijd als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan Overstad opgenomen en samen met het ontwerpbestemmingsplan ook weer ter inzage gelegd. Naar verwachting vindt dit in november of december 2022 plaats.

Meer informatie over de ontwikkelingen van het Alkmaars Kanaal vind je op onze website www.alkmaarskanaal.nl Hier is het ook mogelijk je aan te melden voor onze nieuwsbrief.