Nieuws.

Meer aandacht voor nieuwbouw sociale woningen

Een van de veel gestelde vragen over de transformatie in het Alkmaars Kanaal is of er wel voldoende sociale woningbouw in het gebied wordt gebouwd. In het coalitieakkoord van de gemeente Alkmaar staat, dat bij woningbouw 1/3 van de woningen in de sociale sector moet worden gerealiseerd.

Gemeenteraad stelt ontwikkelbeeld Stationsgebied vast

Rondom station Alkmaar ligt veel ruimte die beter benut kan worden dan nu het geval is. Het gebied is versteend, er is weinig groen en in het kantorenpark aan de Wognumsebuurt is veel leegstand. Door parkeren en het busstation in of onder gebouwen te brengen en de gebouwen aan de Wognumsebuurt te slopen, ontstaat ruimte voor wonen, bedrijvigheid en groen.

Onderzoek naar mogelijkheden transformatie Witsenterrein gestart

De gemeente Alkmaar en BPD Bouwfonds gebiedsontwikkeling (BPD) hebben afspraken gemaakt over de planontwikkeling voor het Witsenterrein in Oudorp. BPD onderzoekt samen met de gemeente de mogelijkheden om dit terrein te transformeren naar een gemengd woon- en werkgebied zoals dat is weergegeven in het Ontwikkelbeeld van Oudorp.

Wethouder Pieter Dijkman wil betaalbare woningen bouwen en tempo maken

Sinds september van dit jaar heeft wethouder Pieter Dijkman het programma Alkmaars Kanaal in zijn portefeuille. Tijd om in een kort vraaggesprek iets meer te weten te komen over zijn ambities, wat hebben we al bereikt met het programma, én wat is zijn favoriete plek aan het Alkmaars Kanaal?

Aanvraag woningbouwimpuls kantorenpark Viaanse Molen toegekend

Gemeente Alkmaar ontvangt een bijdrage van ongeveer € 2,4 miljoen van het Rijk voor het bouwen van 556 woningen op het kantorenpark van de Viaanse Molen. Dit geld wordt gebruikt voor het (versneld) bouwen van een aantrekkelijk, groen verblijfsgebied, het bouwen van woningen en het verbeteren van het wandel- en fietsgebied.

Overdie transformeert naar een stoere haven wijk aan het Alkmaars Kanaal

In Overdie wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een compleet nieuwe wijk. In 2017 stelde de gemeente de Omgevingsvisie 2040…

Hoe houden we Alkmaars Kanaal veilig en bereikbaar?

Hoe zorgen we in de deelgebieden van Alkmaars Kanaal voor balans in het verkeer. Met balans bedoelen we genoeg ruimte voor de auto, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers in de hele stad. Zodat iedereen op een veilige manier tot aan de eigen woning kan komen.

Alkmaars Kanaal voorbeeld voor samenwerking provincie en gemeentes

Op uitnodiging van de provincie Noord-Holland stapten medewerkers van de provincie en Alkmaars Kanaal samen op de boot in Alkmaar. Er werd in de salonboot gesproken over samenwerking. Hoe werkt de samenwerking bij een groot gemeentelijk project waar ook meerdere afdelingen vanuit de provincie bij betrokken zijn?

Studenten Built Environment HvA denken mee over mobiliteit in Oudorp

Dinsdag 9 november reisden 8 tweedejaarsstudenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) naar Alkmaar. Zij volgen de opleiding Built Environment en hebben de afstudeerrichting ‘Mobiliteit’ gekozen.

Bestemmingsplan Kanaaldijk onherroepelijk

Het bestemmingsplan voor de Kanaaldijk is onherroepelijk. Dit betekent, dat er juridisch-planologisch 160 woningen op de locatie, waar nu nog…